Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyriausiojo informatikos specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2019 m. liepos 30 d.

  įsakymu Nr. AV-215

  ARCHITEKTŪROS IR KRAŠTOTVARKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO INFORMATIKOS SPECIALISTO

  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyriausiasis informatikos specialistas (toliau – vyriausiasis informatikos specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
  II SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2. Užtikrinti kompiuterinės, programinės, telefoninės, biuro įrangos priežiūrą bei atnaujinimą, kompiuterių tinklų administravimą, Savivaldybės darbuotojų konsultavimą informacinių technologijų klausimais, Savivaldybės interneto svetainės administravimą ir tobulinimą
  III SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Informacinių technologijų veiklos koordinavimas Savivaldybėje.
  IV SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

  4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, informacines technologijas, sugebėti jais vadovautis;

  4.3. išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Asmens duomenų teisinės apsaugos, Telekomunikacijų, Autorių teisių ir gretutinių teisių, Elektroninio parašo, Valstybės tarnybos įstatymus, Dokumentų rengimo ir įforminimo, raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;

  4.4. puikiai išmanyti kompiuterinę techniką, programinę įrangą, duomenų perdavimą ir bendrojo naudojimo programas, interneto technologijas, duomenų bazes, lokaliuosius tinklus;

  4.5. būti kūrybiškas, iniciatyvus, gebantis savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje;

  4.6. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus tvarkomuosius, organizacinius, informacinius dokumentus, išvadas;

  V SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  5.1. sprendžia jo kompetencijai priklausančius klausimus;

  5.2.  koordinuoja Savivaldybės administracijos bei seniūnijos veiklą informatikos srityje, jai metodiškai vadovauja;

  5.3. analizuoja informacinės sistemos (elektroninės aparatūros panaudojimas, programinė įranga, teisinė apsauga, informatikos paslaugų teikimas) darbą, nustato prioritetines jos plėtojimo kryptis, skatina pažangių technologijų diegimą ir naudojimą;

  5.4. prižiūri bei atnaujina Savivaldybės valdomus serverius, Administracijos darbuotojų ir tarybos narių kompiuterius, telefoninę bei biuro techniką;

  5.5. administruoja Savivaldybės kompiuterių tinklų darbą, organizuoja interneto, elektroninio pašto, Savivaldybės interneto svetainės, duomenų bazių priežiūrą;

  5.6. inicijuoja ir vykdo projektus, susijusius su informacinių technologijų plėtra;

  5.7. pagal kompetenciją vykdo Savivaldybės institucijų sprendimus, kontroliuoja jų vykdymą;

  5.8. teikia Savivaldybės tarybai sprendimų projektus kompetencijos klausimais;

  5.9. ruošia ir derina konkursų sąlygas, atlieka sutarčių vykdymo kontrolę, vykdant viešuosius pirkimus savo kompetencijos ribose;

  5.10. vykdo kitus teisės aktais ir Savivaldybės institucijų sprendimais suteiktus įgaliojimus bei pavedimus.

  VI SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai