Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

  BENDROJO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
  II SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2. Administruoti geografines informacines sistemas (GIS), regionų geoinformacinės aplinkos elektroninę paslaugą (REGIA paslauga) – vartotojams suteikiant teises skelbti, peržiūrėti informaciją, atsižvelgiant į vartotojų atliekamas funkcijas, teikti valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenis, administruoti Savivaldybės lygmens skaitmeninius duomenis, teikti užduotis ir informaciją kitiems Savivaldybės skyriams, įstaigoms dėl reikiamos medžiagos pateikimo, skelbimo informacinėse sistemose, vykdyti Savivaldybės skyrių, įstaigų tinkamo skelbimo stebėseną bei kontrolę, dirbti su Regionų geoinformacinės aplinkos elektronine paslauga (REGIA paslauga), Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (TPDRIS), Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDR-IS), Teritorijų planavimo dokumentų registru (TPDR), teikti valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenis, geografinių informacinių sistemų (GIS) duomenų sistemos informaciją, ją kaupti, rengti ir teikti reikiamoms institucijoms ataskaitas.
  III SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Geografinių informacinių sistemų skaitmeninių duomenų bazių administravimas – REGIA paslaugos, IS „Infostatyba“, TPDR, TPDRIS, ŽPDR-IS informacinių sistemų duomenų tvarkymas.
  IV SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4. 1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, inžinerinės darbo patirties valdymo sistemų srityje, ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį valstybės tarnyboje;

  4. 2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindais, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, raštvedybą ir mokėti juos taikyti praktikoje;

  4.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

  4.4. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Access, Internet Explorer, AutoCad, ArcView GIS, REGIA, IS Infostatyba, TPDR, TPDRIS, ŽPDR-IS

   V SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  5.1. naudojantis Regionų geoinformacinės aplinkos elektronine paslauga (REGIA paslauga):

  5.1.1. vartotojo-administratoriaus teisėmis, ortofotografiniais žemėlapiais, topografiniu pagrindu ir Lietuvos Respublikos adresų registro duomenimis (administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ribomis, gatvių ašinėmis linijomis, adresais), skelbia, peržiūri informaciją apie teritorijų planavimą, statybą leidžiančius dokumentus;

  5.1.2. administruoja kitų Savivaldybės REGIA paslaugos vartotojų teises: skelbti, peržiūrėti informaciją Savivaldybės teritorijos interneto žemėlapyje apie atliekų tvarkymą, rekreaciją, turizmą, visuomeninės paskirties objektus, inžinerinę infrastruktūrą, susisiekimą ir kitų fizinių ar juridinių asmenų skelbiamą informaciją Savivaldybės teritorijos interneto žemėlapyje, vykdo Savivaldybės skyrių, įstaigų tinkamo skelbimo stebėseną, bei kontrolę;

  5.1.3. Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu vartotojas-administratorius vartotojams suteikia teises skelbti, peržiūrėti informaciją, atsižvelgdamas į vartotojų atliekamas funkcijas;

  5.2. kaupia, registruoja, susistemina skaitmeninėje formoje GIS duomenų sistemos informaciją (Birštono savivaldybės urbanistinę kraštotvarkinę, geodezinę duomenų bazę). Birštono savivaldybės teritorijoje urbanistinius kraštotvarkinius, geodezinius skaitmeninius duomenis kaupia (LKS94) Lietuvos teritorijos valstybinėje koordinačių sistemoje. Teikia atskirų administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių, kadastro vietovių, blokų, gretimų žemės sklypų reikiamus skaitmeninius duomenis;

  5.3. Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ atlieka: dinaminių, statistinių statybos ataskaitų ir suvestinių peržiūrą, savo, kaip vartotojo, duomenų keitimą, atestuotų asmenų sąrašo tvarkymo bei fizinių, juridinių ir pasirašančių asmenų duomenų valdymą ir administravimą, statybos objekto duomenų administravimą, paraiškų patikrinti statinio projektą administravimą, statybą leidžiančių dokumentų registravimą, redagavimą ir administravimą, naujų pastatų statybos ir leidimų statyti naujus pastatus ataskaitų tvarkymą;

  5.4. registruoja Teritorijų planavimo dokumentų registre teritorijų planavimo dokumentus, kuriuos patvirtina Savivaldybės taryba arba Savivaldybės administracijos direktorius (Savivaldybės lygmens) arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas, įrašo registro objektų duomenų pakeitimus dėl registre įregistruotų teritorijų planavimo dokumentų, kuriuos patvirtina Savivaldybės taryba, Savivaldybės administracijos direktorius arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas, teikia registro duomenų gavėjams pagal jų prašymą registre įregistruotų teritorijų planavimo dokumentų, kuriuos patvirtina Savivaldybės taryba, Savivaldybės administracijos direktorius arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas, duomenis (vienkartinio teikimo atveju);

  5.5. naudojantis valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamo turto kadastro ir registro centriniu duomenų banku, atlieka: adreso paiešką, daiktų pagal adresą paiešką, kadastro ištraukos A4, A3 formato suformavimą, objektų paiešką pagal identifikatorius, registro išrašo formavimą, turto objekto žemėlapyje identifikavimą, turto objekto kadastrinių duomenų gavimą žemėlapyje, veiksmus su žemėlapiu;

  5.6. naudojantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (TPDRIS), atlieka rengiamų teritorijų planavimo dokumentų proceso viešinimą išoriniame TPDRIS portale;

  5.7. naudojantis Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDR-IS), jei prašymas paslaugai buvo pateiktas popierinėje formoje, įkelia į sistemą ŽPDR-IS jo duomenis ir skenuotą prašymo versiją;

  5.8. rengia bei teikia ataskaitas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, valstybės įmonei Registrų centrui, Lietuvos statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės apie išduotus statybą leidžiančius dokumentus ir teritorijų planavimo dokumentus.;

  5.9. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Administracijos direktoriaus įsakymus, mero potvarkius pagal savo kompetenciją priskirtų programų, informacinių sistemų administravimo klausimais;

  5.10. rengia dokumentus pagal savo kompetenciją, dalyvauja Savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje;

  5.11. vykdo kitus su Savivaldybės administracija susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

  VI SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Bendrojo skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai