Birštono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus nuostatai

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2018  m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS NUOSTATAI
   I. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Birštono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyriaus) nuostatai nustato Skyriaus sandarą, reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimą.

  2. Skyrius yra Savivaldybės administracijos savarankiškas struktūrinis padalinys, steigiamas savivaldybės tarybos sprendimu teisės aktais nustatyta tvarka ir finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų, valstybės biudžeto lėšų specialiųjų tikslinių dotacijų, savivaldybės biudžeto lėšų ir kitų finansavimo šaltinių.

  3. Savo veikloje Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo bei kitų  ministerijų norminiais aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, kurie yra susiję su socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo sritimis, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės tarybos ir kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais, taip pat Lietuvos socialinio darbuotojo etikos kodeksu.

  4. Skyrius nėra juridinis asmuo. Skyrius turi antspaudą su užrašu: ,,Birštono savivaldybės administracija. Socialinės paramos skyrius“ ir naudojasi Savivaldybės administracijos atsiskaitomąja sąskaita.

  5. Skyrius atlieka įstatymais ir kitais teisės aktais, savivaldybės institucijų norminiais aktais jam pavestas valstybės deleguotas piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams ir kitų išmokų (paramos), socialinės paramos mokiniams ir socialinių paslaugų administravimo, socialinio darbo organizavimo, asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo, socialinių paslaugų įstaigų veiklos priežiūros ir kitas socialinės paramos organizavimo savivaldybėje funkcijas, įgyvendina šiose srityse valstybės socialinės paramos politiką bei savivaldybės strategiją.

   II. SKYRIAUS VALDYMAS IR STRUKTŪRA
  6. Skyriaus nuostatus, jų pakeitimus Skyriaus vedėjo teikimu tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

  7. Skyriaus veiklos organizavimo pagrindas yra įstatymai, valstybės institucijų nutarimai, metodiniai nurodymai, Savivaldybės tarybos bei kolegijos sprendimai, mero potvarkiai, Administracijos direktoriaus įsakymai, Skyriaus vedėjo įsakymai, veiklos planai.

  8. Skyrius pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

  9. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį skiria ir atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

  10. Kitus Skyriaus darbuotojus priima ir atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

  11. Dokumentus, reikalingus numatytiems klausimams spręsti, ruošia Skyriaus vedėjas, jo pavaduotojas (-ai) ar kiti Skyriaus vedėjo įpareigoti Skyriaus darbuotojai. Sudėtingų klausimų sprendimui gali būti sudaroma darbo grupė, nurodant atsakingą asmenį.

  12. Skyriaus darbuotojai, vykdydami administravimo funkcijas, pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos skyriais, valstybės institucijomis, kitomis įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

  13. Skyriuje gaunamą korespondenciją DVS programoje registruoja Skyriaus vedėjas ir darbuotojai, kuriems dokumentas nukreiptas vykdyti. Korespondencijos vykdymą kontroliuoja Skyriaus vedėjas.

  14. Interesantai Skyriuje priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis.

  15. Skyriaus struktūra:

  15.1. skyriaus vedėjas;

  15.2. skyriaus vedėjo pavaduotojas (-ai);

  15.3. vyriausieji, vyresnieji ir kiti specialistai.

  16. Skyriaus darbuotojai yra viešojo administravimo karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

  17. Etatų skaičių bei darbuotojų atlyginimus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

  18. Kai Skyriaus vedėjo nėra, jo pareigas atlieka Skyriaus vedėjo pavaduotojas ar kitas Administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas.

  19. Skyriaus darbuotojų kompetenciją, funkcijas, teises ir atsakomybę nustato Skyriaus nuostatai, pareigybių aprašymai.

  20. Skyriaus veiklą kontroliuoja Administracijos direktorius, kontrolės ir audito tarnybos.

   
  III. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
  21. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra šie:

  21.1. įgyvendinti valstybės ir  Birštono savivaldybės socialinę politiką, užtikrinti socialinės paramos ir socialinių paslaugų bei kitų socialinio darbo strateginių prioritetų įgyvendinimą Birštono savivaldybėje;

  21.2. užtikrinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Socialinės apsaugos ir darbo bei kitų ministerijų ir institucijų teisės aktų įgyvendinimą socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo srityse;

  21.3. užtikrinti išmokų vaikams ir šeimoms, socialinės paramos, socialinių paslaugų, paramos mirties atveju, socialinės paramos mokiniams, kredito, paimto namų modernizavimui, paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti sistemų funkcionavimą savivaldybėje;

  21.4. koordinuoti Birštono savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą socialinės paramos,  socialinių paslaugų  ir kito socialinio darbo srityse.

  22. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

  22.1. organizuoja paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, socialinę paramą ir socialines paslaugas Birštono savivaldybės gyventojams, priklausomai nuo  turimų išteklių  ir atsižvelgiant į gyventojų poreikius, prisideda rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas;

  22.2. analizuoja Savivaldybės vykdomos socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo politikos įgyvendinimo rezultatus;

  22.3. ruošia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  22.4. tvarko Skyriaus archyvą ir teikia reikalingus duomenis Savivaldybės archyvui bei statistikos departamentui;

  22.5. teikia:

  22.5.1. Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl socialinės paskirties institucijų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo;

  22.5.2. Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl  išlaidų kompensavimo už komunalines paslaugas;

  22.5.3. metodinę paramą, konsultuoja interesantus, Savivaldybės bei seniūnijos darbuotojus išmokų, lengvatų, pašalpų, kompensacijų ir kitais socialinės srities klausimais;

  22.5.4. Savivaldybės tarybai, Administracijai ir merui pasiūlymus dėl socialinės paramos ir socialinių paslaugų plėtojimo;

  22.5.5. Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytai komisijai informaciją dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo;

  22.5.6. juridinę  konsultaciją fiziniams ir juridiniams asmenims administracinės ir civilinės teisės klausimais, susijusiais su socialine sritimi;

  22.5.7. metodinę pagalbą Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimo komisijai, Socialinių reikalų ir Socialinės paramos komisijoms bei Komisijai Nenukirsto valstybinio miško pardavimo asmenims, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių;

  22.6. organizuoja neįgaliųjų bei asmenų, grįžusių iš pataisos namų, integraciją į visuomenę:

  22.6.1. organizuoja transporto paslaugų teikimą judėjimo negalią turintiems asmenims;

  22.6.2. organizuoja būsto ir aplinkos pritaikymo neįgaliems asmenims programos vykdymą;

  22.6.3. organizuoja ir kontroliuoja neįgaliųjų socialinės reabilitacijos programų vykdymą;

  22.6.4. organizuoja socialinę pagalbą asmenims, grįžusiems iš pataisos namų;

  22.7. priima daugiavaikių motinų prašymus ir renka reikiamus dokumentus spręsti klausimui dėl daugiavaikių motinų teisės gauti LR antrojo laipsnio valstybinę pensiją;

  22.8. informuoja Savivaldybės gyventojus socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo   bei kitais socialinio darbo klausimais per masines  informacijos priemones ir kitais galimais būdais;

  22.9. išduoda nustatytos formos Neįgaliojo pažymėjimus;

  22.10. organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybėje gyvenančių asmenų visuomenei naudingos veiklos atlikimą, išduoda asmenims siuntimus ir veda visuomenei naudingos veiklos atlikėjų bendrą apskaitą;

  22.11. organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos ribose;

  22.12. priima sprendimus:

  22.12.1. dėl išmokų vaikams skyrimo;

  22.12.2. dėl socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrimo;

  22.12.3. dėl vienkartinės materialinės paramos skyrimo nepasiturinčioms šeimoms (asmenims), jubiliatams;

  22.12.4. dėl išmokų skyrimo ir teikimo būdų šeimoms (asmenims), patiriančioms socialinę riziką;

  22.12.5. dėl specialiųjų poreikių lygio asmenims nustatymo ir jų tenkinimo;

  22.12.6. dėl gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugas, kompensacijų skyrimo;

  22.12.7. dėl moksleivių nemokamo maitinimo ir aprūpinimo mokinio reikmenimis skyrimo;

  22.12.8. dėl našlaičių ar likusių be tėvų globos asmenų įsikūrimo pašalpos skyrimo ir kontrolės dėl jos tikslinio panaudojimo;

  22.12.9. dėl kompensacijų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, skyrimo;

  22.12.10. dėl teisės į kredito ir palūkanų apmokėjimą asmenims, dalyvaujantiems daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo programoje, nustatymo;

  22.12.11. dėl vienkartinių išmokų mirties atveju skyrimo ir kitais, Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  22.13. teisės aktų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktų įgaliojimų ribose nustato asmenų atskirus specialiuosius poreikius finansinės pagalbos priemonėms ir socialinėms paslaugoms;

  22.14. priima ir nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, prašymus-paraiškas, pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, Savivaldybės tarybos narių paklausimus socialinio darbo klausimais, teikia pareiškėjams šiais klausimais informaciją;

  22.15. priima ir teikia labdarą;

  22.16. organizuoja socialinę paramą ir socialines paslaugas Birštono savivaldybės teritorijoje, siekiant maksimaliai patenkinti gyventojų poreikius:

  22.16.1. vykdo socialiai remtinų žmonių apskaitą;

  22.16.2. testuoja asmenų, kurie kreipiasi dėl socialinės paramos ir / ar socialinių paslaugų, pajamas bei turtą, tiria jų gyvenimo ir buities sąlygas;

  22.16.3. surenka reikiamus dokumentus, skiria ir moka teisės aktų nustatytas pašalpas, pensijas, kompensacijas ir kitas išmokas, išduoda interesantams pažymas apie Skyriuje gaunamas išmokas ir suteiktas paslaugas;

  22.16.4. kontroliuoja socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikėjų veiklą savivaldybės teritorijoje;

  22.16.5. renka ir analizuoja informaciją apie asmenis, kuriems reikia socialinės paramos ar socialinių paslaugų;

  22.16.6.  organizuoja ir kontroliuoja socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą:

  22.16.6.1. šeimoms, patiriančioms socialinę riziką;

  22.16.6.2. vaikams, augantiems šeimose, patiriančiose socialinę riziką;

  22.16.6.3. laikinai be tėvų globos likusiems vaikams;

  22.16.6.4. kitiems socialiai pažeidžiamiems Savivaldybės bendruomenės nariams;

  22.16.7. rūpinasi asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė globa ir slauga, apgyvendinimu globos įstaigose;

  22.16.8. organizuoja Socialinių reikalų, Socialinės paramos, Asmenų nukreipimo į stacionarias socialinės globos įstaigas, Daugiavaikės motinos teisei gauti LR antro laipsnio valstybinę pensiją komisijų, Specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo komisijos, Nenukirsto valstybinio miško pardavimo asmenims, kurių pastatai yra nukentėję nuo stichinių nelaimių, komisijos darbą, koordinuoja ir kontroliuoja šių komisijų darbą, bendradarbiauja su paminėtomis komisijomis, joms vykdant pavestas funkcijas socialinės paramos srityje;

  22.17. nagrinėja fizinių asmenų, norinčių tapti vaiko globėju / rūpintoju ar įtėviu, prašymus;

  22.18. kreipiasi į Globos centrą dėl rekomendacijų parenkant tėvų globos netekusiam vaikui konkretų globėją / rūpintoją ar budintį globotoją;

  22.19. bendradarbiauja su kitų savivaldybių administracijomis dėl tinkamiausio globėjo / rūpintojo ar budinčio globėjo parinkimo vaikui, kuriam reikalinga globa / rūpyba;

  22.20. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parenka ir rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus teikimą dėl laikinosios globos / rūpybos vaikui, likusiam be įstatyminio atstovo, globos / rūpybos nustatymo ir laikinojo globėjo / rūpintojo parinkimo;

  22.21. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl laikinosios globos / rūpybos tėvų globos netekusiam vaikui globos / rūpybos nustatymo ir laikinojo globėjo / rūpintojo paskyrimo;

  22.22. priima sprendimą nustatyti vaikui globą / rūpybą vaikų globos institucijoje, jei jo neranda kitose savivaldybėse, kreipiasi į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyrių dėl pritarimo nustatyti vaiko laikinąją globą / rūpybą vaikų globos institucijoje vadovaujantis teisės aktais;

  22.23. kreipiasi į Globos centrą dėl nuolatinio globėjo / rūpintojo kandidatūros parinkimo;

  22.24. priima fizinių asmenų, norinčių tapti globėju / rūpintoju ar įtėviu, prašymus, įstatymų nustatyta tvarka renka informaciją apie šiuos asmenis, teikia pirminę informaciją ir konsultaciją dėl globos / rūpybos nustatymo, įvaikinimo;

  22.25. dalyvauja komisijų ir darbo grupių Savivaldybėje, susijusių su vaiko teisių apsauga ir gerove, veikloje;

  22.26. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje įgyvendinant valstybines vaiko teisių apsaugos funkcijas ir bendradarbiauja su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, kitomis valstybės ir kitų savivaldybių institucijomis, įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės srityje;

  22.27. kuruoja atvejo vadybą Savivaldybėje dėl socialinę riziką patiriančių šeimų;

  22.28. analizuoja vaiko gerovės būklę Savivaldybėje, planuoja ir skatina vaiko teisių apsaugos priemonių įgyvendinimą;

  22.29. skatina bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklą vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės srityje Savivaldybėje;

  22.30. teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės Savivaldybėje įgyvendinimo užtikrinimo ir tobulinimo;

  22.31. telkia bendram darbui aktyvius bendruomenių narius ir Savivaldybėje veikiančias nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje;

  22.32. rengia Savivaldybės socialinių paslaugų priemones, numatytas Savivaldybės strateginiame plėtros plane, ir organizuoja jų įgyvendinimą;

  22.33. kasmet sudaro ir teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti Savivaldybės socialinių paslaugų planą;

  22.34. teisės aktų nustatyta tvarka ruošia ir teikia Savivaldybės tarybai sprendimų projektus:

  22.34.1. dėl socialinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dydžio, permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos nustatymo;

  22.34.2. dėl Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos nustatymo;

  22.34.3. dėl socialinio būsto nuomos mokesčio sumažinimo ar atleidimo nuo šio mokesčio;

  22.35. priima prašymus, surenka reikiamus dokumentus dėl paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti;

  22.35. ruošia dokumentus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio socialinio būsto nuomos, Savivaldybės būsto nuomos ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo;

  22.36. priima prašymus ir ruošia dokumentus dėl kredito ir palūkanų apmokėjimo asmenims, dalyvaujantiems daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo programoje;

  22.37. organizuoja ir teikia socialinę paramą našlaičiams, rūpinasi jų socialine adaptacija;

  22.38. rūpinasi pilnamečių našlaičių bei likusių be tėvų globos asmenų įsikūrimo pašalpos skyrimu ir kontroliuoja tikslinį jos panaudojimą;

  22.39. teikia teismams ieškinius, pareiškimus, atsiliepimus, išvadas ir dalyvauja teismo posėdžiuose:

  22.39.1. sprendžiant asmenų neveiksnumo nustatymą, globėjo jiems bei turto administratoriaus skyrimą,

  22.39.2. sprendžiant veiksnių asmenų rūpybos nustatymo ir rūpintojo skyrimo klausimus;

  22.40. kaupia ir sistemina duomenis:

  22.40.1. apie socialiai remtinus asmenis ir suteiktą jiems materialinę ar kitokią paramą;

  22.40.2. apie socialinės rizikos grupėms priskiriamus asmenis;

  22.40.3. apie asmenis, kurie teismo sprendimais yra pripažinti neveiksniais ar jų veiksnumas apribotas;

  22.41. bendradarbiauja su:

  22.41.1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir jos padaliniais, Finansų ministerija, kitomis ministerijomis, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

  22.41.2. kitų miestų ir rajonų Socialinės paramos skyriais;

  22.41.3. Valstybine mokesčių inspekcija ir teritoriniais skyriais;

  22.41.4. Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

  22.41.5. Valstybine darbo inspekcija ir teritoriniais padaliniais;

  22.41.6. nevyriausybinėmis bei visuomeninėmis organizacijomis, asociacijomis savo Skyriaus kompetencijos ribose;

  22.41.7. kitomis institucijomis, sprendžiant Savivaldybės socialines ir kitas problemas;

  22.42. rūpinasi valstybės tarnautojų ir darbuotojų  kvalifikacijos kėlimu ir atestacija;

  22.43. tiria ir analizuoja socialinių institucijų veiklą,  seka ir fiksuoja  socialinius pokyčius;

  22.44. analizuoja socialinių darbuotojų poreikius tobulinti profesinę kompetenciją, organizuoja socialinių darbuotojų praktinės veiklos vertinimą;

  22.45. saugo Skyriaus antspaudą ir spaudus.

  1. Su piniginės socialinės paramos ir socialinių paslaugų sritimis susijusią buhalterinę ir statistinę apyskaitą sudaro, už teisingą finansinių operacijų vykdymą ir apskaitą atsako, piniginių dokumentų bei griežtos atskaitomybės blankų apskaitą atlieka, buhalterinių išlaidų apskaitą vykdo (atsako už jų teisingumą) Savivaldybės administracijos Biudžeto ir apskaitos skyrius.

  24. Kasos operacijas vykdo ir už jų teisingumą atsako Biudžeto ir apskaitos skyrius.

  IV. SKYRIAUS TEISĖS
  25. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

  25.1. gauti iš valstybės institucijų, Savivaldybės administracijos skyrių bei tarnybų, visų rūšių įmonių, įstaigų ir organizacijų reikiamą informaciją ir dokumentus, reikalingus socialinės paramos, socialinių paslaugų ir kitais socialinio darbo  klausimams spręsti;

  25.2. reikalauti iš socialinės paramos / paslaugų gavėjų, taip pat asmenų, gyvenančių savivaldybės / socialiniuose būstuose ar laukiančių būstų asmenų deklaruoti turtą ir pajamas Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka;

  25.3. papildomai apklausti asmenis / šeimas ir rinkti papildomus duomenis apie juos sprendimui priimti dėl socialinės paramos / paslaugų teikimo;

  25.4. sudaryti komisijas, kviesti Savivaldybės administracijos skyrių, kitų institucijų specialistus nagrinėti  ir spręsti iškilusius klausimus;

  25.5. vykdyti teismų sprendimus, nutartis ir kitus pavedimus, susijusius su socialine parama ir kitais socialinio darbo klausimais;

  25.6. organizuoti pasitarimus ir diskusijas Skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;

  25.7. teisės aktų nustatytais atvejais surašyti protokolus dėl administracinių teisės pažeidimų;

  25.8. sudaryti sutartis / susitarimus su fiziniais ir juridiniais asmenimis vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtinta savivaldybės sutarčių tvirtinimo tvarka ar kituose teisės aktuose nustatyta Skyriaus kompetencija;

  25.9. atstovauti Savivaldybei ir Skyriui socialinės paramos, socialinių paslaugų, kito socialinio darbo ir kitais klausimais;

  25.10. reikalauti iš Savivaldybės administracijos užtikrinti būtinas materialines, sanitarines ir saugaus darbo sąlygas Skyriaus darbuotojams jų pareiginių funkcijų įgyvendinimui;

  25.11. leisti įsakymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  25.12. dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, mokymuose;

  25.13. vykdyti kitas teisės aktų nustatytas pareigas, naudotis kitomis teisės aktų nustatytomis teisėmis;

  25.14. Skyriaus darbuotojai laikosi Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso ir turi teisę turėti asmenines saugumo garantijas.

  V. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ
  26. Skyriaus darbuotojai už netinkamą pareigų vykdymą ir darbo drausmės pažeidimus atsako įstatymų nustatyta tvarka.

  27. Interesantų skundus, pranešimus, viešosios informacijos priemonėse pagarsintus  ar kitaip  išaiškėjusius atvejus dėl darbuotojų  netinkamos veiklos nagrinėja ir drausmines  nuobaudas skiria  Savivaldybės administracijos direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

  28. Skyriaus darbuotojai atsako už Skyriaus antspaudo ir spaudų naudojimą.

   

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai