Biudžeto ir apskaitos skyriaus buhalterio pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2018  m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

  BIUDŽETO IR APSKAITOS SKYRIAUS BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I.  PAREIGYBĖ
  1. Biudžeto ir apskaitos skyriaus (toliau – skyrius) buhalteris yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

  2. Pareigybės lygis – A2.

  II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
  3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį socialinių mokslų studijų srities, vadybos ar finansų, ar apskaitos studijų krypties išsilavinimą;

  3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų buhalterinės apskaitos darbo patirtį viešajame sektoriuje;

  3.3. gerai išmanyti buhalterinės apskaitos principus;

  3.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūrą bei mokėti taikyti praktikoje;

  3.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas;

  3.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

  3.8. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos, Buhalterinės apskaitos, Biudžeto sandaros įstatymus, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus apskaitą, įgyvendinant Europos Sąjungos paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisykles, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir mokėti juos taikyti praktikoje;

  3.9. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook arba MS Outlook Express, Internet Explorer kompiuterio ir buhalterinėmis programomis.

   III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
  4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  4.1. tvarko buhalterinę apskaitą, naudodamasis buhalterinės apskaitos programa LABBIS;

  4.2. apskaito atsargas, pasibaigus mėnesiui, suformuoja atsargų nurašymo aktus;

  4.3. vykdant metinę inventorizaciją ir pagal poreikį išsiunčia skolų tarpusavio suderinimo aktus debitoriams ir kreditoriams;

  4.4. tvarko patalpų nuomos lėšų apskaitą, pasibaigus mėnesiui, suformuoja atsiskaitymų žiniaraštį;

  4.5. kas ketvirtį ruošia nebiudžetinių lėšų ataskaitas;

  4.6. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Savivaldybei nuosavybės teise valdomų patalpų atnaujinimo, įgyvendinant daugiabučių namų modernizavimo procesą, programą;

  4.7. pagal reikalavimus ruošia buhalterinius dokumentus perdavimui į archyvą ir nustatyta tvarka perduoda į Savivaldybės archyvą;

  4.8. pagal atskaitingus asmenis suformuoja avanso apyskaitas;

  4.9. kiekvieną mėnesį suveda ir pateikia elektros skirstomųjų tinklų operatoriui Birštono savivaldybei priklausančių elektros skaitiklių rodmenų duomenis;

  4.10. registruoja DVS programoje perduotus pranešimus Socialinio draudimo fondo valdybai;

  4.11. suveda ateinančių laikotarpių sąnaudas ir kontroliuoja jų likučius;

  4.12. už metus pildo paramos gavimo ir panaudojimo ataskaitą, gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymas;

  4.13. kiekvieną mėnesį ruošia paraiškas ir atlieka mokėjimo pavedimus už socialinių būstų kaupiamų lėšų apmokėjimą;

  4.14. išrašo kasos pajamų ir išlaidų orderius ir juos pateikia kasininkui;

  4.15. vykdo kitus su įstaigos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

   IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS
  5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai