DEK. MONS. JONAS DALINEVIČIUS

  i5N2LZL69Klebonas dekanas monsinjoras Jonas Dalinevičius gimė 1963-02-05. 1997 m. vyskupo raštu buvo paskirtas Birštono Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonu. Jam patikėta administruoti vyskupijos svečių namus, rūpintis šių namų renovacija ir pritaikymu vyskupijos pastoraciniams poreikiams. 1997 m. vyskupas savo dekretu paskyrė monsinjorą J. Dalinevičių Stakliškių dekanato dekanu. Daugelį metų monsinjoras vyskupijos kunigų yra renkamas kunigų tarybos nariu bei paskiriamas vyskupo konsultoriumi. Už aktyvią pastoracinę veiklą vyskupijoje, dekanate ir parapijoje 2004 m. popiežius Jonas Paulius II savo pritarimu suteikė monsinjoro titulą. 2013 m. sausio mėn. Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas savo dekretu įkūrė Birštono dekanatą, palikdamas dekano teises monsinjorui Jonui Dalinevičiui. Dirbdamas Birštone klebonas Jonas Dalinevičius sutelkė Birštono bendruomenę aktyviai pastoracinei veiklai. Jo iniaciatyva įgyvendinta daug reikšmingų projektų, didelis dėmesys skiriamas Birštono miesto įvaizdžio kūrimui. Jis pasirūpino, kad būtų kompensuotas nacionalizuotas parapijos turtas, įsigyti nauji varpai, renovuoti bažnyčios vargonai, senojoje klebonijoje įkurtas pirmasis sakralinis muziejus Lietuvoje, duris atvėręs 2000-ųjų krikščionybės jubiliejaus metų proga, pastatyti bendruomenės namai, kuriuose aktyviai dirba dauguma Birštono nevyriausybinių organizacijų, Nemajūnai sužibo naujomis spalvomis – renovuotas Nemajūnų medinių pastatų ansamblis. Jo iniaciatyva bei Savivaldybės Tarybos palaikymu Birštono parapijos Caritas įsigijo autobusą, kuriuo įvairioms ekskursijoms, pažintinėms kelionėms gali naudotis Birštono nevyriausybinės organizacijos ir visi birštoniečiai.

              Įgyvendinti projektai:

  • Birštono parapijos Caritas bendruomenės namų įkūrimas, projektą finansavo bendradarbiaujantys Nyderlandų fondai Centrinei ir Rytų Europai remti, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministerija, Birštono savivaldybė, Vokietijos Lecko miesto savivaldybė.
  • Svečių namų renovacijos projektas, 2 etapai, projektą finansavo Vokietijos katalikų solidarumo su Rytų ir Vidurio Europos žmonėmis judėjimas „Renovabis“.
  • „Autobusas Birštono bendruomenei“, projektą finansavo bendradarbiaujantys Nyderlandų fondai Centrinei ir Rytų Europai remti, Birštono savivaldybė, Birštono Šv. Antano Paduviečio parapija, Birštono parapijos Caritas.
  • Liftas Birštono parapijos Caritas bendruomenės namams, projektą finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministerija.

  ·         „Birštono parapijos Carito gebėjimų stiprinimas, siekiant gerinti teikiamas socialines paslaugas rizikos grupėms bei pasirengti teikti naujas sociokultūrines paslaugas“, projektą finansavo nevyriausybinių organizacijų fondas Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schema „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“.

  • „Medinės Nemajūnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios statinių komplekso pritaikymas viešajam naudojimui“, projektą finansavo Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir valstybės biudžeto lėšos iš specialiosios EEE ir Norvegijos finansinių priemonių programos.

  Monsinjoras Jonas Dalinevičius gerai  pažįsta kiekvieną birštonietį, žino jo problemas, rūpesčius, stengiasi dvasiškai pakylėti virš kasdienybės rūpesčių, telkdamas juos bendrai karitatyvinei veiklai, dvasingumo šventovėje jo sakomi pamokslai giliai įsiskverbia į žmonių širdis. Šioje šventovėje birštoniečiai turi galimybę pasiklausyti ir aukšto lygio koncertų, kuriuos atlieka žymūs Lietuvos atlikėjai, chorai. Per 20 metų Birštono parapijoje išugdyta daug gražaus jaunimo. Jaunimas labai imlus bet kokiai iniciatyvai – noriai dalyvauja savanoriškoje veikloje, gieda bažnyčios chore. Jauni žmonės dėkingi monsinjorui už suteiktą rūpestį ir parodytą dėmesį. Puoselėdamas žmogų kaip didžiausią vertybę gyvenime, monsinjoras Jonas Dalinevičius jiems skiria didžiulį dėmesį ne tik lankydamas ligonius, bendraudamas su jais, bet ir stengdamasis jiems padėti. Tai byloja ir paskutiniai Birštono parapijos Carito vykdomi projektai: „Birštono socialinės rizikos grupių ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“, „Birštono parapijos Caritas ir kitų regiono NVO institucinių gebėjimų stiprinimas efektyviam socialinių problemų sprendimui ir sociokultūrinių paslaugų teikimui“. Monsinjoras inicijuoja bendruomenės vienijimo renginius, rūpinasi bendruomenės narių dvasiniu ugdymu, užimtumu, ypatingą dėmesį stengiasi skirti socialinės rizikos šeimoms, santuokos palaikymui.Monsinjoras Jonas Dalinevičius yra Birštono parapijos Caritas pirmininkas. Jam vadovaujant, Birštono parapijos Caritas – vienas iš aktyviausiai dirbančių Lietuvoje. Suaktyvėjo savanoriška veikla bei telkiama Birštono bendruomenė prasmingiems darbams, kuriais siekiama, kad kiekvienam būtų gera gyventi Birštone, kad miestas gražėtų, kad jis taptų dvasingumo šaltinis visiems atvykusiems.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai