Asmens duomenų sauga

  Birštono savivaldybės administracija  asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

  Informuojame, kad Reglamentas (ES) 2016/679 taikomas tik fizinių asmenų (toliau – duomenų subjektas) asmens duomenų tvarkymui.

  Asmuo turi teisę:

  Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;

  Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;

  Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;

  Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;

  Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;

  Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;

  Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“);

  Prašyti, kad automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamus sprendimus, kurie yra susiję su asmeniu arba turi asmeniui reikšmingos įtakos ir yra pagrįsti asmens duomenimis, priimtų fiziniai asmenys, o ne kompiuterinės sistemos.

  Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

  Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

  Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Birštono savivaldybės administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis. (Jaunimo g. 2, LT-59206 Birštonas, [email protected], tel. 8 (319) 65 555).

  Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.

  Birštono savivaldybės administracija pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 1 mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos.

  Asmens teisės nėra absoliučios

  Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

  Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;

  Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

  Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

  Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

  Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

  Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

  Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Birštono savivaldybės administracijos tarnautojus, atsakingus už asmens duomenų apsaugą:

  Aušra Slavinskienė, tel. (8 319) 62 001, mob. +370 686 62910, el.p. [email protected]

  Ramutis Gustaitis, tel. (8 319) 65 587, mob. +370 620 39707, el.p. [email protected]

  Tarnautojai, atsakingi už asmens duomenų apsaugą, privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jų užduočių vykdymu.

  Jeigu asmuo nesutinka su Birštono savivaldybės administracijos ar tarnautojų, atsakingų už asmens duomenų apsaugą atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. [email protected]

  Asmens duomenų tvarkymo Birštono savivaldybės administracijoje taisyklės

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai