Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2020 m. vasario 20 d.

  įsakymu Nr. AV-065

  ŪKIO, TURTO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas (toliau – vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
  II SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2. Įgyvendinti, kontroliuoti ir koordinuoti Savivaldybės administracijos atliekamas funkcijas, susijusias su vietinio ūkio, komunalinio ūkio, statybos, transporto, kelių ir gatvių priežiūros, energetikos, vandentvarkos, žemės ūkio klausimais, Savivaldybės ir valstybės turto efektyviu valdymu, naudojimu ir disponavimu. Planuoti ir organizuoti Skyriaus darbą.
  III SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – Savivaldybės ūkio, turto valdymo ir priežiūros, dokumentų valdymo – funkcijas.
  IV SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės arba socialinių mokslų studijų ekonomikos krypties išsilavinimą;

  4.2. turėti 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį statybos inžinerijos srityse;

  4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, statybos, projektų valdymo, darbo santykių reguliavimą, turto privatizavimą, Savivaldybės bei valstybės turto valdymą, akcinių bendrovių, Savivaldybės įmonių veiklą, viešųjų paslaugų teikimą, ūkio valdymo principus;

  4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis;

  4.5. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

  4.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai.

  V SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  5.1. ruošia Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, organizuoja Skyriaus darbą, atitinkantį patvirtintus Skyriaus nuostatus, kontroliuoja Skyriaus darbuotojams pavestų užduočių vykdymą, vykdo Skyriaus specialistų rengiamų dokumentų kontrolę, užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, vykdomi Savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai, Administracijos direktoriaus įsakymai;

  5.2. sprendžia Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus priskirtas funkcijas, taip pat mero įpareigojimus bei pavedimus;

  5.3. koordinuoja ir užtikrina Savivaldybės ir valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo Savivaldybės turto privatizavimo procesus, savivaldybės gyvenamųjų patalpų ir ūkio politikos įgyvendinimą Savivaldybėje, daugiabučių namų administravimą, modernizavimą, valstybines (perduotas savivaldybėms) žemės ūkio ir kaimo plėtros funkcijas;

  5.4. rengia Savivaldybės infrastruktūros programą, finansuojamą iš Savivaldybės biudžeto lėšų ir kitų finansavimo šaltinių, organizuoja ir kontroliuoja jos vykdymą;

  5.5. teikia duomenis investiciniams projektams, susijusiems su Savivaldybės plėtra, statybomis, renovacija ir kt., rengia projektus;

  5.6. kontroliuoja Skyriaus parengtų sutarčių vykdymą;

  5.7. teikia Savivaldybės tarybai ekonomiškai pagrįstus sprendimų projektus dėl gyvenamųjų patalpų ir kitų pastatų, kelių ir gatvių remonto ar rekonstrukcijos;

  5.8. koordinuoja Skyriaus kuravimo sričiai priskirtų Savivaldybės įmonių, bendrovių, įstaigų veiklą Skyriaus kompetencijos klausimais, teikia pasiūlymus dėl šios veiklos gerinimo;

  5.9. rengia dokumentus Savivaldybės tarybai ir Administracijos direktoriui ūkio, turto valdymo ir objektų statybos bei remonto klausimais;

  5.10. organizuoja viešuosius pirkimus, susijusius su Skyriaus veikla;

  5.11. užtikrina Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių techninės priežiūros vykdymą, organizuoja statinių, kelių tiesimo, rekonstrukcijos techninę priežiūrą;

  5.12. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl pripažinimo netinkamomis gyventi patalpomis (nustačius jų techninę būklę);

  5.13. organizuoja turto, priskirto pagal įstatymus, perėmimą į Savivaldybės balansą;

  5.14. dalyvauja Savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje;

  5.15. dalyvauja Savivaldybei rengiant, atnaujinant ir įgyvendinant Savivaldybės plėtros strategiją;

  5.16. teikia siūlymus, dalyvauja rengiant ar rengia nekilnojamojo turto pasiūlymus investuotojams;

  5.17. bendradarbiauja su verslo asocijuotomis ir verslą aptarnaujančiomis struktūromis, visuomeninėmis organizacijomis, Savivaldybės bendruomene ūkio ir plėtros klausimais;

  5.18. dalyvauja, formuojant Savivaldybės biudžetą, teikia reikalingus duomenis bei  organizuoja biudžeto lėšų, skirtų Skyriaus funkcijoms vykdyti, tinkamą panaudojimą;

  5.19. nagrinėja gyventojų, įmonių ir organizacijų skundus ir pageidavimus Savivaldybės ūkinės veiklos klausimais, rengia atsakymus į Savivaldybės tarybos narių paklausimus;

  5.20. teisės aktų nustatyta tvarka teikia ataskaitas, informaciją, statistikos ir kitus duomenis Skyriui priskirtais klausimais Savivaldybės vadovams, Administracijai, ministerijoms ir kitoms valstybinėms institucijoms;

  5.21. pagal Skyriaus kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracinių nusižengimų nuobaudas;

  5.22. vertina pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, tarnybinę veiklą;

  5.23. vykdo ir kitus su įstaigos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

  VI SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai