Mero ir mero pavaduotojo priėmimai

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS  MERAS

  POTVARKIS

  DĖL ASMENŲ PRIĖMIMO TVARKOS

  2011 m. gruodžio 9 d. Nr. MV-26

    Birštonas

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 20 straipsnio 16 punktu,
  n u s t a t a u, kad Birštono savivaldybės vadovai savivaldybės tarybos, mero kompetencijos klausimais asmenis priima šia tvarka:

  1. Meras užsiregistravusius asmenis priima kiekvieną antradienį nuo 9.00 iki 12.00 val. 208 kabinete (II aukštas, Jaunimo g. 2, Birštonas).

  2. Mero pavaduotojas užsiregistravusius asmenis priima kiekvieną antradienį nuo 13.00 iki 17.00 val. 209 kabinete (II aukštas, Jaunimo g. 2, Birštonas).

  3. Asmenys priėmimui pas merą ar mero pavaduotoją registruojami iš anksto telefonu (8 319) 56 830 arba Birštono savivaldybės 207 kabinete (II aukštas, Jaunimo g. 2, Birštonas). Registruojantis reikia nurodyti asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, telefono numerį, savivaldybės vadovą, į kurį bus kreipiamasi, ir prašymo esmę.

  4. Savivaldybės meras ir mero pavaduotojas organizuoja gautų prašymų nagrinėjimą, adresuoja juos savivaldybės administracijai ar politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams, savivaldybės tarybos nariams, savivaldybės įmonių ar įstaigų vadovams pagal kompetenciją.

  5. Meras ir mero pavaduotojas teikia atitinkamų teisės aktų projektus dėl asmenų prašymuose išdėstytų problemų sprendimo savivaldybės tarybai, jei šių sprendimų priėmimas priskirtas šios institucijos kompetencijai.

  6. Šiame potvarkyje paminėtų priėmimų metu gauti asmenų prašymai, pareiškimai bei skundai, išskyrus Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose nustatytus atvejus, savivaldybėje nagrinėjami ir asmenys aptarnaujami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintomis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis.

   

  Savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai