Bendrojo skyriaus ūkio dalies darbuotojo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus

  2017 m. kovo 1 d.

  įsakymu Nr. AV-067

  BENDROJO SKYRIAUS ŪKIO DALIES DARBUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖ
  1. Bendrojo skyriaus ūkio dalies darbuotojas yra kvalifikuotas darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

  2. Pareigybės lygis – C.

   II.  SPECIALŪS  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
  3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atlikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  3.1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

  3.2. Žinoti: savivaldybės darbuotojų ir įstaigų (policijos, greitosios medicinos pagalbos, priešgaisrinės apsaugos ir kt.) Telefonų numerius; išmanyti vidaus darbo tvarkos taisykles; pastato apšvietimo išdėstymo ir jo įjungimo bei išjungimo sistemą; priešgaisrinės saugos instrukciją; materialinės atsakomybės pagrindus; mokėti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis.

  3.3. Mokėti savarankiškai organizuoti savo veiklą, būti atidžiam, pareigingam.

   III. ŠIAS PAEIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
  4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  4.1. Patikrina prieš darbo pradžią ir pabaigą įėjimus į administracines patalpas;

  4.2. Nustatyta tvarka įjungia ir išjungia apšvietimą, atrakina ir užrakina pastato duris;

  4.3. Baigus darbą patikrina patalpas, ar nėra neišjungtų elektros prietaisų, ar uždaryti langai;

  4.4. Praneša savivaldybės vadovams, iškviečia policiją, gaisrininkus ir kt., jeigu kyla realus pavojus turto saugumui;

  4.5. Darbo dienos metu nepalieka darbo vietos, kol neatvyksta bent du Savivaldybės administracijos darbuotojai;

  4.6. Valo savivaldybės pastato lauko laiptus.

  4.7. Tvarko apšvietimo, apšildymo, vandentiekio, kanalizacijos ir kitas sistemas, stebi jų techninę būklę, organizuoti gedimų šalinimą;

  4.8. Atlieka staliaus darbus, smulkius vandentiekio ir kanalizacijos tinklų bei įrengimų remonto darbus, prižiūri sanitarines sistemas;

  4.9. Paruošia šildymo sezonui šildymo sistemą;

  4.10. Rūpinasi valstybės vėliavos su gedulo ženklu iškėlimu nustatytomis dienomis, prižiūri jos būklę kiekvieną dieną, keičia esant reikalui;

  4.11. Paruošia patalpas Savivaldybės tarybos, komitetų posėdžiams, pasitarimams, delegacijų priėmimui, kitiems Savivaldybės administracijos organizuojamiems renginiams;

  4.12. Atlieka krovėjo darbus: iškrauna, pakrauna, perneša prekes, savivaldybės inventorių;

  4.13. Vykdo kitus tarnybinius Administracijos direktoriaus, Bendrojo skyriaus vedėjo pavedimus.

   IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO  PAVALDUMAS
   5. Bendrojo skyriaus ūkio dalies darbuotojas tiesiogiai pavaldus Bendrojo skyriaus skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai