Pranešėjų apsauga

  Pranešėjų apsauga. Vidinis kanalas

  Informaciją apie pažeidimus Birštono savivaldybės administracijoje (toliau – Administracija) vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu turi teisę pateikti asmuo, kurį su Administracija sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

  Pažeidimas – Administracijoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo, sutartinių santykių su Administracija, arba įdarbinimo ar kitų iki sutartinių santykių metu.

  Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

  Informaciją apie pažeidimą galite pateikti šiais būdais:

  • Administracijoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą:
  1. Elektroninio pašto adresu [email protected]

  Informaciją apie pažeidimą galite teikti užpildant Pranešimo apie pažeidimą formą arba pateikiant pranešimą apie pažeidimą laisva forma, kurioje turi būti pateikta informacija kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė, sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes, savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis, bei jei įmanoma, pateikti turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius. Būtina nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.

  1. atsiųsdami paštu adresu: Birštono savivaldybės administracija, Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas, po adresato pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.
  1. pažeidimas turi esminės reikšmės viešajam interesui;
  2. būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala;
  3. vadovaujantys, su įstaiga darbo arba tarnybos ar sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus;
  4. informacija apie pažeidimą buvo pateikta per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos;
  5. yra pagrindas manyti, kad, pateikus informaciją apie pažeidimą vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens anonimiškumas ar konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti, arba informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui bus daromas neigiamas poveikis;
  6. informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo negali pasinaudoti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, nes jo su įstaiga nesieja darbo, tarnybos ar kiti teisiniai santykiai;
  7. kai asmeniui tampa žinomi galbūt rengiamos daryti, daromos ar padarytos nusikalstamos veikos požymiai.

   

  • Viešai, siekiant pranešti apie gresiantį pavojų žmonių gyvybei, visuomenės sveikatai ar aplinkai, kai siekiant užkirsti kelią tokiai grėsmei būtina imtis skubių veiksmų ir dėl laiko stokos nėra galimybių apie pažeidimą pranešti kitais būdais arba kitais būdais pranešus apie pažeidimą nebuvo laiku imtasi reikiamų veiksmų.

  Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai to raštu prašo informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo, arba yra pateikiama žinomai melaginga informacija.

   

   

  Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas numato pagrindines asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones:

  • Saugaus informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo užtikrinimas
  • Konfidencialumo užtikrinimas
  • Draudimas daryti neigiamą poveikį
  • Teisė gauti išsamią, nešališką informaciją ir nemokamas konsultacijas dėl informacijos apie pažeidimus teikimo procedūrų ir teisių gynimo priemonių suteikimo

  Šios priemonės taikomos nuo informacijos apie pažeidimą gavimo Administracijoje arba Lietuvos Respublikos prokuratūroje momento visiems informaciją apie pažeidimus pateikusiems asmenims, nesvarbu, ar informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo buvo pripažintas pranešėju, ar ne.

   

  • Teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją
  • Teisė gauti kompensaciją
  • Nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas
  • Atleidimas nuo atsakomybės

  Šios priemonės taikomos nuo tos dienos, kurią Lietuvos Respublikos prokuratūra pripažino informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį pranešėju. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas ir Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas.

   

  Teisinės gynybos priemonės, kuriomis saugoma nuo neigiamo poveikio priemonių:

  • Kai neigiamas poveikis daromas asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą per įstaigos vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, galima pateikti pranešimą Lietuvos Respublikos prokuratūrai.
  • Informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo, pranešėjas ir jų šeimos nariai, giminaičiai, kolegos, dirbantys įstaigoje arba kitame su įstaiga subordinaciniais ryšiais susijusiame juridiniame asmenyje, dėl patiriamų neigiamo poveikio priemonių nulemtų padarinių gali kreiptis į teismą. Asmuo, kurį su įstaiga sieja tarnybos santykiai, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymu, turi teisę ginčyti dėl jo priimtą ir neigiamų padarinių keliantį administracinį sprendimą arba kitokį veiksmą ar neveikimą.

   

   

  Papildoma informacija

  • Informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui dėl informacijos pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.
  • Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos pateikimo, atsako tik tokiu atveju, kai įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija apie pažeidimą yra teisinga.
  • Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį sudarančios informacijos apie pažeidimą pateikimas nesuteikia informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui garantijų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  Administracijos kompetentingas subjektas:

  Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo Martina Blėkaitienė

   

  Konfidencialių konsultacijų, kurios gali būti teikiamos asmenims, svarstantiems teikti ir pateikusiems informaciją apie pažeidimą, teikimo būdai:

  – telefonu + 370 693 45 990;

  – tiesiogiai, atvykus pas kompetentingą subjektą (314 kab.).

   

  Informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo įstaigos vidiniu kanalu procedūra numatyta informacijos apie pažeidimus Birštono savivaldybės administracijoje teikimo tvarkos apraše , patvirtintame Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. AV-133 „Dėl informacijos apie pažeidimus Birštono savivaldybės administracijoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  Privatumo pranešimas Dėl informacijos apie pažeidimus nagrinėjimo pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą.

   

  Statistiniai duomenys:

  2023 metais vidiniu kanalu nebuvo pateikta informacijos apie pažeidimus, kuriems taikomi Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimai.

   

   

  Naudinga informacija:

  Nebūkite abejingi – praneškite tiesą

  Dažniausiai užduodami klausimai

  Pranešėjui aktualių dokumentų formos

  Pranešėjų konsultavimo linija

   

  Informacija atnaujinta 2024-05-27

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai