Asmens duomenų apsauga

  Birštono savivaldybės administracija užtikrina kiekvieno fizinio asmens teisę į duomenų apsaugą ir tvarko asmens duomenis vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Asmens duomenų tvarkymo Birštono savivaldybės administracijoje taisyklėmis, patvirtintomis Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 11  d. įsakymu Nr. (6.4.E)-AVE-00313.

  Jūsų asmens duomenų valdytojas – Birštono savivaldybės administracija (kodas 188750166), Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas, tel. Nr. +370 319 65 555, el. p. [email protected].

  Jūsų asmens duomenys Birštono savivaldybės administracijoje gali būti tvarkomi esant šiems teisiniams pagrindams:

  • Jūsų duotu sutikimu (Reglamento 6 str. 1 d. a) punktas);
  • siekiant įvykdyti sutartį (Reglamento 6 str. 1 d. b) punktas);
  • vykdant teisės aktuose numatytas teisines prievoles (Reglamento 6 str. 1 d. c) punktas);
  • vykdant pavestas viešosios valdžios funkcijas (Reglamento 6 str. 1 d., e) punktas);
  • siekiant teisėtų Birštono savivaldybės administracijos interesų (Reglamento 6 str. 1 d. f) punktas).

  Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimo tvarka

  Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:

  • teisę gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 12–14 straipsniai);
  • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);
  • teisę reikalauti ištaisyti netikslius duomenis (Reglamento 16 straipsnis);
  • teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento 17 straipsnis);
  • teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis);
  • teisę gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“) (Reglamento 20 straipsnis);
  • teisę nesutiktisu duomenų tvarkymu (Reglamento 21 straipsnis);
  • teisę atšaukti sutikimą (Reglamento 21 straipsnis).

  Jūs, kaip duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, galite Birštono savivaldybės administracijai pateikti rašytinį laisvos formos arba rekomenduojamos formos  prašymą. Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenys duomenų subjekto tapatybei nustatyti, pasirinkti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti bei kokia iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi norite pasinaudoti.

  Prašymai gali būti pateikiami:

  • Atvykus į Birštono savivaldybės administraciją, adresu Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas. Kartu su prašymu turite pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  • Siunčiant prašymą ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, paštu ar per pasiuntinį, adresu Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas.
  • Siunčiant prašymą elektroniniu paštu [email protected]. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

   

  Atšaukti sutikimą dėl duomenų tvarkymo naujienlaiškių siuntimo tikslu galite elektroniniame laiške pasirinkę „Naujienlaiškio prenumeratos atsisakymas“ arba pateikę prašymą Birštono savivaldybės administracijai.

  Norėdami įgyvendinti teisę būti informuotam apie asmens duomenų tvarkymą, galite kreiptis aukščiau nurodytais duomenų valdytojo kontaktais.

  Jūsų prašymas bus išnagrinėtas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Birštono savivaldybės administracijoje. Šis terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, apie termino pratęsimą duomenų subjektas yra informuojamas.

  Jeigu manote, kad Birštono savivaldybė neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel.: +370 5 271 28 04, +370 5 279 14 45, el. paštas: [email protected]).

  ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

  Duomenų apsaugos pareigūnas Birštono savivaldybės administracijoje – Martina Blėkaitienė, tel. Nr. +370 693 45 990, el. p. [email protected], Birštono savivaldybės administracija, 314 kab., Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas.

  Duomenų apsaugos pareigūnas atlieka šias užduotis:

  • informuoja Birštono savivaldybės administraciją ir duomenis tvarkančius Birštono savivaldybės administracijos darbuotojus apie jų prievoles pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kitus Europos Sąjungos arba valstybės narės apsaugos nuostatus ir konsultuoja juos šiais klausimais;
  • stebi, kaip laikomasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, kitų Europos Sąjungos arba nacionalinės duomenų apsaugos nuostatų ir Birštono savivaldybės administracijos politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių Birštono savivaldybės administracijos darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus;
  • paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 35 straipsnį;
  • bendradarbiauja su priežiūros institucija;
  • atlieka kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant išankstines konsultacijas, ir prireikus konsultuoja visais kitais klausimais.

  Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu ar asmens duomenų saugumo pažeidimais, galite kreiptis aukščiau nurodytais Duomenų apsaugos pareigūno kontaktais.

   

  Bendra informacija apie vykdomą vaizdo stebėjimą

  Birštono savivaldybės administracinio pastato vidaus (I aukšto fojė) ir lauko teritorija (automobilių stovėjimo aikštelė), adresu Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas, yra stebima vaizdo stebėjimo kameromis.

  Duomenų valdytojas: Birštono savivaldybės administracija (kodas 188750166), Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas, tel. Nr. +370 319 65 555, el. p. [email protected].

  Tvarkomų duomenų sąrašas: vaizdo stebėjimo duomenys.

  Duomenų tvarkymo tikslas: užtikrinti turto saugumą ir viešąją tvarką.

  Duomenų tvarkymo pagrindas: vaizdo stebėjimo duomenys tvarkomi siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų (Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

  Duomenų gavėjai: vaizdo stebėjimo duomenys gali būti pateikti teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms, kurioms toks duomenų pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus, ir trečiosioms šalims, pagrindusioms ir įrodžiusioms teisę gauti šiuos duomenis.

  Duomenų saugojimo laikotarpis: vaizdo stebėjimo duomenys saugomi ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų,  po to yra automatiškai ištrinami. Jeigu vaizdo įrašų duomenys naudojami kaip įrodymai civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, vaizdo duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

  Asmenų teisės, susiję su vaizdo stebėjimu: gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą; susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi; prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis; prašyti ištrinti su asmeniu susijusius (teisė „būti pamirštam“) duomenis; prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą; pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. [email protected]).

   

  Detalesnė informacija:

  Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. AV-359 patvirtintas Birštono savivaldybės administracinio pastato viduje ir išorėje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo aprašas.

  PRIVATUMO PRANEŠIMAI

  Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo

  Informacija atnaujinta 2024-04-08

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai