Nuostatai

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės tarybos

  2012 m. sausio 27 d.

  sprendimu Nr. TS-26

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATAI
  l. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1 . Birštono savivaldybės administracijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Birštono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) tikslus, uždavinius, struktūrą, funkcijas, Administracijos padalinių darbo organizavimo, kontrolės tvarką ir atsakomybę.

  2. Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, kitais įstatymais,  Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Vyriausybės nutarimais, Birštono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Birštono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu (toliau – Tarybos veiklos reglamentas), šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3. Administracijos santykiai su valstybinėmis institucijomis grindžiami Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

  4. Administracija turi sąskaitų bankuose ir antspaudą su pavadinimu „Birštono savivaldybės administracija“ bei Savivaldybės herbu. Už antspaudo naudojimą ir saugojimą atsakingas Administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Administracijos antspaudas dedamas ant Administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintų dokumentų, sutarčių ir kitų dokumentų, kurie Administracijos vardu pasirašyti Administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo ar kitų įgaliotų asmenų.

  5. Administracija yra paramos gavėja.

  6. Administracijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 188750166, registras – Juridinių asmenų registras.

  7. Administracijos buveinės adresas – Jaunimo g. 2., 59206 Birštonas.

  8. Administracijos savininkė yra Birštono savivaldybė. Savininkės teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Birštono savivaldybės taryba (toliau – Taryba), kurios kompetenciją, veiklos tvarką ir formas reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Tarybos veiklos reglamentas, kiti teisės aktai.

  9. Administracijos įgaliojimai nesusiję su Tarybos įgaliojimų pabaiga.

  10. Administracijos veikla neterminuota.

  II. ADMINISTRACIJOS FUNKCIJOS IR VEIKLOS TIKSLAI
  11. Administracijos yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų nustatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Birštono savivaldybėje ir atliekant Birštono savivaldybės administracijos vidaus administravimą.

  12. Administracijos veiklos tikslai yra tinkamai atlikti viešojo administravimo funkcijas ar atskiras vykdomosios valdžios funkcijas ir organizuoti kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą gyventojams.

  13. Pagrindinė veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla, kodas 84.11.20.

  14. Administracijos veiklos uždaviniai iškeltiems tikslams pasiekti yra užtikrinti:

  14.1. Gyventojų dalyvavimą tvarkant viešuosius Savivaldybės reikalus;

  14.2. Savivaldybės ir valstybės interesų derinimą;

  14.3. Savivaldybės institucijų veiklos laisvę ir savarankiškumą, kai jos, įgyvendindamos įstatymus, kitus teisės aktus ir įsipareigojimus bendruomenei, priima sprendimus;

  14.4. Veiklos skaidrumą;

  14.5. Bendruomenės ir atskirų Savivaldybės gyventojų interesų derinimą;

  14.6. Viešumą ir reagavimą į gyventojų nuomonę;

  14.7. Savivaldybės veiklos ir Savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumą;

  14.8. Žmogaus teises ir laisves, jų gerbimą.

  15. Administracija:

  15.1. Savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

  15.2. Įgyvendina įstatymus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Savivaldybės institucijų sprendimų;

  15.3. Įstatymų nustatyta tvarka organizuoja Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;

  15.4. Administruoja viešųjų paslaugų teikimą;

  15.5. Per įgaliotus valstybės tarnautojus atstovauja Savivaldybei savivaldybės įmonių ir akcinių bendrovių valdymo organuose.

  15.6. Rengia Savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus;

  15.7. Atlieka Tarybos narių, Tarybos sekretoriato, mero ir Savivaldybės kontrolieriaus finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą;

  15.8. Kaupia duomenis apie Birštono socialinę ir ekonominę raidą, atlieka jos analizę;

  15.9. Rengia ilgalaikių ir trumpalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių, demografinių, ekologinių ir kitų programų projektus;

  15.10. Rengia Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, jo pakeitimų projektus bei detaliuosius planus;

  15.11. Teikia Tarybai pasiūlymus dėl papildomų Savivaldybės biudžeto lėšų bei kitų išteklių panaudojimo;

  15.12. Teikia Tarybai pasiūlymus dėl kainų ir tarifų už savivaldybės įmonių gyventojams teikiamas paslaugas;

  15.13. Kontroliuoja, kaip savivaldybėje laikomasi Tarybos patvirtintų taisyklių, už kurių pažeidimą taikoma administracinė atsakomybė;

  15.14. Nustatyta tvarka teikia Tarybai pasiūlymus dėl iš Savivaldybės biudžeto lėšų išlaikomų įstaigų, įmonių ir organizacijų steigimo, reorganizavimo ar likvidavimo;

  15.15. Rengia sutarčių ir susitarimų projektus;

  15.16. Operatyviai informuoja Administracijos padalinius, Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtas įmones, įstaigas ir organizacijas bei gyventojus apie Savivaldybės institucijų priimtus sprendimus;

  15.17. Vykdo kitas įstatymų nustatytas funkcijas.

  III. ADMINISTRACIJOS VALDYMAS IR STRUKTŪRA
  16. Savivaldybės administraciją sudaro struktūriniai padaliniai – skyriai, Birštono seniūnija ir į struktūrinius padalinius neįeinantys viešojo administravimo valstybės tarnautojai bei darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

  17. Administracijos direktorius yra Administracijos vadovas – įstaigos vadovas, pavaldus Tarybai ir atskaitingas Tarybai ir Savivaldybės merui.

  18. Administracijos direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymuose. Savivaldybės administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero teikimu Savivaldybės tarybos sprendimu Tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Savivaldybės administracijos direktoriaus kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas.

  19. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (jeigu ši pareigybė steigiama) į pareigas skiriamas Administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu Tarybos sprendimu politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės steigimo sprendžia Taryba.

  20. Tarnybines nuobaudas Savivaldybės administracijos direktoriui (direktoriaus pavaduotojui) už tarnybinius nusižengimus skiria Taryba. Tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra pradedama mero iniciatyva arba pagal jo gautą rašytinę medžiagą apie Savivaldybės administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo) tarnybinius nusižengimus.

  21. Administracijos direktoriaus kompetenciją nustato įstatymai, šie Nuostatai ir pareigybės aprašymas.

  22. Administracijos direktorius:

  22.1. Tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei Tarybos sprendimų įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;

  22.2. Tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir Tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus Savivaldybės administracijos struktūriniams bei struktūriniams teritoriniams padaliniams – seniūnijai ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir jam priskirtos kompetencijos klausimais Savivaldybės gyventojams bei kitiems Savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams;

  22.3. Organizuoja Savivaldybės administracijos darbą, tvirtina Savivaldybės administracijos struktūrinių ir struktūrinio teritorinio padalinio – seniūnijos veiklos nuostatus, atsako už vidaus administravimą Savivaldybės administracijoje;

  22.4. Administruoja asignavimus Savivaldybės tarybos skirtus Savivaldybės administracijai;

  22.5. Tarybos nustatyta tvarka administruoja Savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja Savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už Savivaldybės ūkinę bei finansinę veiklą, administruoja Savivaldybės turtą;

  22.6. Įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir kitus Savivaldybės administracijos darbuotojus, atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo bei Savivaldybės tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;

  22.7. Koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas pagal įstatymus ir Tarybos sprendimus jam priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas;

  22.8. Organizuoja Tarybos narių ir valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą bei jų kvalifikacijos kėlimą;

  22.9. Užtikrina, kad Savivaldybės administracijos parengta ataskaita apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą bei patikėjimo teise valdomą valstybės turtą ir Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos parengta išvada dėl šios ataskaitos Tarybai būtų pateikiamos iki kiekvienų metų rugsėjo 1 dienos;

  22.10. Užtikrina, kad Savivaldybės administracijos parengta metinė Savivaldybės biudžeto įvykdymo apyskaita būtų pateikta Tarybai iki kiekvienų metų rugsėjo 1 dienos;

  22.11. Tarybos nustatyta tvarka Savivaldybės vardu pasirašo sutartis;

  22.12. Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais informuoja Savivaldybės gyventojus apie savo veiklą;

  22.13. Tiesioginio valdymo atveju Savivaldybės administracijos direktorius yra pavaldus ir atskaitingas Vyriausybės įgaliotiniui.

  23. Administracijos struktūra:

  23.1. Administracijos struktūrą, Nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną Administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičių Savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu tvirtina arba keičia Taryba.

  23.2. Administracijos direktorius, jo pavaduotojas yra vykdomoji institucija.

  23.3. Administracijai teismuose atstovauja Administracijos direktorius, jo pavaduotojas arba Administracijos direktoriaus įgalioti tarnautojai;

  23.4. Struktūriniai padaliniai ir struktūrinis teritorinis padalinys – seniūnija turi antspaudą su pavadinimu, blanką;

  23.5. Struktūrinių padalinių ir struktūrinio teritorinio padalinio – seniūnijos – kompetenciją, pavaldumą, funkcijas, atsakomybę, struktūrą ir darbo organizavimą reglamentuoja jų veiklos nuostatai, kuriuos tvirtina Administracijos direktorius;

  23.6. Skyriui (tarnybai) vadovauja vedėjas.

  23.7. Struktūriniam teritoriniam padaliniui – seniūnijai – vadovauja seniūnas.

  23.8. Administracijos padalinių vadovai pagal jiems suteiktas teises leidžia įsakymus;

  24. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis:

  24.1. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, negali būti Birštono savivaldybės tarybos nariais;

  24.2. Valstybės tarnautojų tarnybos sąlygas ir tvarką nustato Valstybės tarnybos įstatymas;

  24.3. Administracijos valstybės tarnautojai atskaitingi Savivaldybės administracijos direktoriui;

  24.4. Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus tvirtina Administracijos direktorius;

  24.5. Administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, funkcijas ir atsakomybę nustato jų pareigybės aprašymai, kuriuos tvirtina Administracijos direktorius.

  25. Atstovavimas ir pavadavimas:

  25.1. Administracijos direktorius, jo pavaduotojas, Administracijos padalinių (skyrių, tarnybų) vadovai, o tam tikrais atvejais ir Administracijos valstybės tarnautojai, gali būti įpareigoti atstovauti Savivaldybės tarybai ir Administracijai;

  25.2. Administracijos direktorius, jo pavaduotojas ir Administracijos padalinio vadovas atstovauja arba skiria atstovauti savo pavaldinius pagal jam suteiktas teises. Atstovo skyrimas gali būti žodinis ar patvirtintas įgaliojimu, atsižvelgiant į atstovavimo reikalavimus ir atstovui suteikiamas teises;

  25.3. Administracijos direktorius, jo pavaduotojas ir Administracijos valstybės tarnautojai Savivaldybei atstovauja savo kompetencijos klausimais. Administracijos direktorių, jo pavaduotoją ir padalinių vadovus atstovauti mero kompetencijos klausimais meras įgalioja Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka;

  25.4. Administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, atostogų, komandiruočių, stažuočių, ligos metu ar kitais jų nebuvimo atvejais pavaduoja padalinių nuostatuose numatyti arba Administracijos direktoriaus skirti valstybės tarnautojai. Pavadavimas įforminamas Administracijos direktoriaus įsakymu.

   IV. ADMINISTRACIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS
  26. Administracijos veiklos planavimas:

  26.1. Administracija, jos struktūriniai padaliniai savo veiklą planuoja metams;

  26.2. Administracijos veiklos plano projektą rengia Administracijos direktorius, gavęs padalinių vadovų pasiūlymus;

  26.3. Administracijos veiklos plano projektas aptariamas Administracijos padalinių vadovų pasitarimuose bei numatomas įvykdymo laikas ir vykdytojai;

  26.4. Administracijos veiklos planą tvirtina Administracijos direktorius;

  26.5. Padalinių veiklos planus rengia padalinių vadovai, tvirtina Administracijos direktorius;

  26.. Su Tarybos veikla susijusi Administracijos veikla derinama su Tarybos darbo planais Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka.

  27. Administracijos padalinių vadovų pasitarimai:

  27.1. Administracijos padalinių vadovų pasitarimai organizuojami kartą per savaitę tuo pačiu laiku. Pasitarimo dieną ir laiką nustato Administracijos direktorius;

  27.2. Pasitarimuose dalyvauja Administracijos padalinių vadovai arba jų įgalioti asmenys. Pasitarimuose gali dalyvauti ir kiti kviesti asmenys;

  27.3. Pasitarimų metu padalinių vadovai atsiskaito už pavedimų vykdymą, informuoja apie artimiausius darbus, Tarybos komitetams pateiktus klausimus ir komitetų šiais klausimais priimtus sprendimus;

  27.4. Administracija gali rengti išvažiuojamuosius pasitarimus seniūnijoje ir kitose įstaigose.

  28. Gyventojų pasiūlymai, pareiškimai, skundai, adresuoti Savivaldybės institucijoms, nagrinėjami ir interesantai priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, taip pat mero ir Administracijos direktoriaus nurodymais.

  29. Raštiški gyventojų pasiūlymai, pareiškimai, skundai priimami Savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje, kur jie registruojami ir organizuojamas jų nagrinėjimas. Gyventojų pasiūlymams, pareiškimams, skundams nagrinėti gali būti pasitelkti Administracijos padalinių bei savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai ir specialistai.

  30. Savivaldybės tarybos narių paklausimai, adresuoti Administracijai, registruojami Savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje ir perduodami Administracijos direktoriui.

  30.1. Administracijos direktorius perduoda paklausimą atsakingo padalinio vadovui raštiškam atsakymui parengti.

  30.2. Administracija į perduotus paklausimus privalo atsakyti Savivaldybės tarybos nario pageidaujama forma Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka.

  31. Administracijos direktorius ir Administracijos padalinių vadovai, kiti specialistai teikia Tarybai, merui spręsti klausimus (sprendimų projektus), kurie priskirti jų kompetencijai.

  32. Spendimų projektų rengimas ir pateikimas nagrinėti Tarybai:

  32.1. Tarybos sprendimų projektai su jų rengimo dokumentais registruojami Birštono savivaldybės tarybos sekretoriate ir pateikiami Tarybai Tarybos reglamente nustatyta tvarka. Tarybos sprendimų projektai ir jų rengimo dokumentai priimami kasdien.

  32.2. Tarybos sprendimų projektai turi būti parašyti taisyklinga lietuvių kalba, parengti pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymais patvirtintas Dokumentų rengimo taisykles bei Raštvedybos taisykles, spausdinti kompiuteriu ir įrašyti į kompiuterines laikmenas;

  32.3. Sprendimo projektą vizuoja jo rengėjas (jeigu rengėjas yra Savivaldybės administracijos padalinys – jo vadovas), kalbininkas, teisininkas, Administracijos direktorius, Administracijos direktoriaus pavaduotojas (pagal jo kuruojamą sritį);

  32.4. Kartu su sprendimo projektu pateikiamas Birštono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka parašytas aiškinamasis raštas. Jame turi būti paaiškinta klausimo esmė, tikslai ir uždaviniai, dėl kokios priežasties ir kuo remiantis parengtas šis projektas, kokių rezultatų laukiama, projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai, išvados ir kiti, autorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai, lėšų poreikis įgyvendinimui, neigiamos ir teigiamos spendimo priėmimo pasekmės;

  32.5. Tarybos sprendimo projekto rengimo dokumentai – Tarybos sprendimo projekte minimų dokumentų arba jų išrašų kopijos, reikiami skaičiavimai, išlaidų sąmatos, Savivaldybės administracijos, institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų, kuriose buvo nagrinėtas projektas, atstovų pažymos, komisijų protokolai, pareiškimai, planai, schemos ir kiti dokumentai;

  32.6 prie sprendimo projekto pridedama išsiuntimo rodyklė, kurioje rengėjas nurodo tikslų Tarybos sprendimo projekto pavadinimą, pranešėjus, į Tarybos posėdį kviečiamus pareigūnus, rengėjo pareigas, vardą, pavardę, pasirašo. Kitoje išsiuntimo rodyklės pusėje nurodoma, kam turi būti išsiųstos ar kitaip pateikiamos priimto sprendimo kopijos.

  33. Administracijos padalinių vadovai yra asmeniškai atsakingi už jų padalinių parengtų ir pateiktų svarstyti sprendimų projektų pagrįstumą, pateiktų dokumentų ir kitos medžiagos tikrumą.

  34. Mero potvarkių projektus, išskyrus Tarybos sekretoriato veiklos klausimais, rengia Savivaldybės administracijos padalinių tarnautojai. Mero potvarkių projekte, jeigu reikia, turi būti nurodyta, kurie anksčiau priimti potvarkiai turi būti pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiais galios. Mero potvarkių projektai vizuojami rengėjo, kalbininko, teisininko.

  35. Prie teikiamų pasirašyti potvarkių projektų pridedama:

  35.1. Prireikus aiškinamasis raštas, paaiškinantis klausimo esmę, tikslus ir uždavinius, dėl kokios priežasties ir kuo remiantis parengtas šis projektas, ar kiti, rengėjų nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai;

  35.2. Potvarkio projekto rengimo dokumentai, t. Y. Potvarkio projekte minimi Savivaldybės dokumentai arba jų išrašų kopijos, reikiami skaičiavimai, išlaidų sąmatos ir kiti dokumentai.

  36. Savivaldybės administracijos padalinių vadovai bei potvarkių projektų rengėjai yra asmeniškai atsakingi už parengtų ir teikiamų merui pasirašyti potvarkių projektų derinimą ir jų atitinkamų siūlymų pagrįstumą, duomenų bei kitų dokumentų teisingumą ir teisėtumą. Už šių reikalavimų nesilaikymą taikoma įstatymų nustatyta atsakomybė.

  Dokumentai turi būti tvarkingi, kopijos aiškios, patvirtintos spaudu ir pasirašytos, nurodant pareigas, vardą, pavardę ir datą.

  37. Administracijos direktoriaus įsakymus rengia Savivaldybės administracijos tarnautojai. Įsakymą vizuoja jį rengusio padalinio vadovas, kalbininkas, teisininkas ir Administracijos direktoriaus pavaduotojas (pagal jo kuruojamą sritį). Jei įsakymas susijęs su kitų Administracijos padalinių valdymo sritimi ir kompetencija, jis turi būti suderintas su to padalinio vadovu (turi būti jo viza). Jei prie įsakymo yra aiškinamasis raštas, jį turi pasirašyti padalinio vadovas ir rengėjas.

  38. Administracijos darbo organizavimas ir tvarka nustatyta Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklėse, tvirtinamose Administracijos direktoriaus įsakymu.

   V. ADMINISTRACIJOS PADALINIŲ DARBO KONTROLĖ
  39. Administracijos padalinių veiklą kontroliuoja ir už ją atsako Administracijos direktorius ir Administracijos direktoriaus pavaduotojas.

  40. Administracijos padalinių vadovai, kiti pareigūnai kiekvienų metų vasario 1 dieną pateikia savo metų veiklos ataskaitą Administracijos direktoriui. Administracijos direktorius Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atsiskaito ir teikia savo veiklos ataskaitas Tarybai ir merui.

  41. Administracijos padalinių vadovų įsakymus gali panaikinti Administracijos direktorius, jeigu šie prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, Respublikos Prezidento dekretams, Vyriausybės nutarimams, kitiems teisės aktams, Savivaldybės tarybos sprendimams ir mero potvarkiams.

  42. Administracijos direktorius Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus, informuoja Savivaldybės gyventojus apie savo veiklą.

  43. Administracijos vidaus auditą ir veiklos kontrolę atlieka Centralizuotas vidaus audito skyrius, vadovaudamasis Vidaus kontrolės ir Vidaus audito įstatymų nuostatomis, Audito planu ir Administracijos direktoriaus pavedimais.

  44. Administracijos veiklą kontroliuoja savininkas ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba pagal savo kompetenciją.

   VI. ADMINISTRACIJOS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS
  45. Savivaldybės Tarybai priėmus sprendimą dėl Administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų, buvęs Administracijos direktorius Savivaldybės tarybos sprendime nurodytu laiku turi perduoti reikalus naujam Administracijos direktoriui ar kitam Savivaldybės Tarybos įgaliotam asmeniui, dalyvaujant merui.

  46. Perduodant reikalus, turi būti surašomas reikalų perdavimo–priėmimo aktas, kuriame turi būti pateikti svarbiausi duomenys, apibūdinantys faktinę Administracijos būklę, Administracijos struktūrą bei etatus, personalo sukomplektavimą, Savivaldybei pavaldžias ir jos reguliavimui priskirtas įmones, įstaigas bei organizacijas, Administracijos išlaikymo išlaidų sąmatos vykdymą, taip pat Savivaldybės turto aprašą, archyvą.

  47. Reikalų perdavimo–priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos perimantis asmuo. Aktą tvirtina meras. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto skyriais (punktais), jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

  48. Reikalų perdavimo–priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, iš kurių vienas lieka pas merą, kitas – pas reikalus priimantį asmenį. Buvęs Administracijos direktorius turi teisę gauti akto kopiją.

  49. Administracijos padalinių reikalų perdavimo ir priėmimo tvarką reglamentuoja Administracijos padalinių nuostatai, Administracijos direktoriaus įsakymai.

  50. Administracijos darbuotojų reikalų perdavimo ir priėmimo tvarką reglamentuoja Administracijos darbuotojų pareigybių aprašymai.

   VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  51. Savivaldybės administracija reorganizuojama, pertvarkoma ir likviduojama Tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  52. Savivaldybės administracijos nuostatai tvirtinami ir keičiami Birštono savivaldybės tarybos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka. Nuostatų keitimo iniciatyvos teisę turi Taryba ir Administracijos direktorius.

  53. Savivaldybės administracijos vieši pranešimai skelbiami leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Savivaldybės interneto svetainėje www.birstonas.lt

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai