Nuostatai

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės tarybos

  2023 m. balandžio 27 d.

  sprendimu Nr.  TSE-83

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATAI
  l. SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1 . Birštono savivaldybės administracijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Birštono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos (toliau – Administracija) veiklos tikslus, uždavinius, funkcijas, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetenciją, Administracijos valdymą, direktoriaus kompetenciją, Administracijos darbo organizavimą, turtą ir lėšų šaltinius, veiklos ir finansinę kontrolę, nuostatų keitimo ir įsigaliojimo tvarką.

  2. Administracija yra Savivaldybės įstaiga, kurią sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir Administracijos filialai – seniūnijos (toliau – seniūnijos) (Savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

  3. Administracijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

  4. Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos reglamentu, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais, šiais Nuostatais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais (toliau – teisės aktai).

  5. Administracijos savininkas yra Savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Savivaldybės taryba, kurios kompetenciją reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Savivaldybės tarybos reglamentas..

  6.Administracijos nuostatai tvirtinami ir keičiami Savivaldybės tarybos sprendimu.

  7. Administracijos vadovas yra Administracijos direktorius, atskaitingas Savivaldybės merui.

  8. Administracija turi juridinio asmens statusą. Turi sąskaitų bankuose ir herbinį antspaudą su pavadinimu „Birštono savivaldybės administracija“ ir Savivaldybės herbu. Už antspaudo naudojimą ir saugojimą atsakingas Administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Administracijos padaliniai taip pat gali turėti antspaudą bei blanką.

  9. Administracijos veikla yra neterminuota. Administracijos įgaliojimai nėra susiję su Savivaldybės tarybos ir mero įgaliojimų pabaiga..

  10. Administracijos veikla grindžiama įstatymų viršenybės, objektyvumo, veiklos viešumo ir skaidrumo, plėtros ir veiklos planingumo, žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo principais.

  11. Administracijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

  12. Administracija yra paramos gavėja.

  13. Administracijos buveinės adresas – Jaunimo g. 2, LT-59206 Birštonas, juridinio asmens kodas 188750166.

  II. SKYRIUS

  ADMINISTRACIJOS VEIKLOS RŪŠYS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  14. Savivaldybės administracijos vykdomos veiklos rūšys atitinka veiklą, nustatytą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“:

  14.1. bendroji viešojo valdymo veikla (84.11);

  14.2. Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla (84.11.20);

  14.3. Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla (84.11.30);

  14.4. iždo valdymas ir priežiūra (84.11.40);

  14.5. biudžeto vykdymas ir valstybinių fondų tvarkymas (84.11.50).

  15. Administracijos veiklos tikslai, vykdant teisės aktų jai nustatytas funkcijas – organizuoti ir kontroliuoti Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pačiai juos įgyvendinti, įgyvendinti įstatymus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Savivaldybės tarybos sprendimų, administruoti viešųjų paslaugų teikimą, atlikti viešojo administravimo funkcijas.

  16. Administracijos veiklos uždaviniai, siekiant iškeltų tikslų, yra užtikrinti:

  16.1. veiklos teisėtumą;

  16.2. veiklos viešumą ir skaidrumą;

  16.3. plėtros ir veiklos planingumą;

  16.4. reagavimą į gyventojų nuomonę;

  16.5. viešojo administravimo principus;

  16.6. žmogaus teises ir laisves, jų gerbimą.

  17. Administracija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  17.1. Savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

  17.2. įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Savivaldybės tarybos sprendimų;

  17.3. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja Savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;

  17.4. administruoja viešųjų paslaugų teikimą;

  17.5. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, Savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus;

  17.6. dėl Savivaldybės tarybos sprendimų projektų, išskyrus Nuostatų 16.5 papunktyje nurodytus spendimų projektus, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatyta tvarka ir terminais pateikia išvadas;

  17.7. atlieka Savivaldybės tarybos posėdžių sekretoriaus (-ių), Savivaldybės mero,  Savivaldybės tarybos narių ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą;

  17.8. atlieka kitais teisės aktais numatytas funkcijas.

  III.  SKYRIUS

  ADMINISTRACIJOS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA

  18. Administracijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Savivaldybės taryba:

  18.1. Savivaldybės mero teikimu tvirtina ir keičia Administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičių;

  18.2. priima sprendimus dėl seniūnijų steigimo, panaikinimo ir jų skaičiaus nustatymo, dėl pavadinimų seniūnijoms suteikimo ir jų keitimo, dėl teritorijų priskyrimo seniūnijoms, dėl seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo;

  18.3. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose teisės aktuose bei šiuose Nuostatuose savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai priskirtus klausimus.

   IV. SKYRIUS

  ADMINISTRACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

  19. Administracija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  19.1. gauti iš visų Savivaldybės institucijų ir kitų įstaigų ir organizacijų, kurių savininkė yra Savivaldybė, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių informaciją ir pasiūlymus Administracijos kompetencijai priskirtais klausimais;

  19.2. Savivaldybės sprendžiamoms problemoms nagrinėti sudaryti komisijas, darbo grupes;

  19.3. pagal savo kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais ir fiziniais asmenimis;

  19.4. Administracija turi ir kitas įstatymais, kitais teisės aktais jai suteiktas teises.

  20. Administracija privalo:

  20.1. organizuoti Administracijai teisės aktais pavestų funkcijų įgyvendinimą;

  20.2. teisės aktų nustatyta tvarka administruoti viešųjų paslaugų teikimą.

   V. SKYRIUS

  ADMINISTRACIJOS VALDYMAS IR VEIKLOS ADMINISTRAVIMAS

  21. Administracijai vadovauja direktorius. Jis yra įstaigos vadovas. Administracijos direktorius tiesiogiai ir asmeniškai Savivaldybės merui atsako už įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, Vyriausybės, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais.

  22. Administracijos direktorių skiria ir atleidžia Savivaldybės meras. Administracijos direktorius skiriamas Savivaldybės mero įgaliojimų laikui. Administracijos direktorius yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.

  23. Asmuo, skiriamas į Administracijos direktoriaus pareigas, turi atitikti įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, taikomus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

  24. Savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarka visiškai atitinka Vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas.

  25. Administracijos direktorius veiklą organizuoja ir veikia Administracijos vardu bendradarbiaudamas su kitais juridiniais asmenimis, vadovaudamasis šiais Nuostatais, pareigybės aprašymu bei kitais teisės aktais.

  26. Administracijos direktorius:

  26.1. atstovauja ar įgalioja kitus asmenis atstovauti Administracijai teismuose, valstybės institucijose, santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

  26.2. sudaro sandorius įstaigos vardu;

  26.3. tvirtina valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybes;

  26.4. vykdo kitas Vietos savivaldos įstatymo  ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas.

  27. Administracijos direktorius koordinuoja Administracijos struktūrinių padalinių ir filialų veiklą per skyrių vedėjus ir seniūnus.

  28. Administracijos direktoriaus atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, Administracijos direktoriaus funkcijas atlieka mero paskirtas Administracijos valstybės tarnautojas.

  29. Administracijos vidaus darbo veiklą reglamentuoja Administracijos direktoriaus patvirtintos Administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklės, Administracijos struktūrinių ir Administracijos filialų − seniūnijų kompetenciją, funkcijas, atsakomybę, darbo organizavimą ir vidinę struktūrą nustato šių padalinių nuostatai, Darbuotojų pareigybių aprašymai, kuriuos tvirtina Administracijos direktorius įsakymais.

  30. Administracijos veikla organizuojama vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtintu Savivaldybės strateginiu plėtros planu, strateginiu veiklos planu, kitais strateginio planavimo dokumentais ir strateginio planavimo principais ir kitais teisės aktais.

  31. Administracijos struktūrinio padalinio veiklą organizuoja, kontroliuoja ir už ją atsako Administracijos struktūrinio padalinio vadovas, o Administracijos filialų – seniūnijų veiklą organizuoja, kontroliuoja ir už ją atsako seniūnas.

  32. Kai Savivaldybės teritorijoje įvedamas tiesioginis valdymas, Administracijos direktoriaus įgaliojimų klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo nustatyta tvarka.

   VI. SKYRIUS

  ADMINISTRACIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

  33. Administracijos karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai. Administracijos struktūrinių padalinių, seniūnijų veiklą reguliuoja Administracijos direktoriaus patvirtinti struktūrinių padalinių ir seniūnijų nuostatai, Administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklės, kiti teisės aktai.

  34. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, išskyrus Savivaldybės centralizuotos vidaus audito skyriaus vedėją ir vidaus auditorius, atskaitingi Administracijos direktoriui.

  35. Savivaldybės centralizuotas vidaus audito skyrius, Administracijos struktūrinis padalinys, įsteigtas Administracijos, Savivaldybės administravimo subjektų ar kitų Savivaldybės viešųjų juridinių asmenų vidaus auditui atlikti, atskaitingas Savivaldybės merui.

  36. Administracijos struktūrinių padalinių vadovus jų atostogų, komandiruočių, ligos metu ar dėl kitų priežasčių negalint eiti pareigų, pavaduoja Administracijos struktūrinio padalinio vadovo pavaduotojas ar kitas valstybės tarnautojas, kuriam pavesta pavaduoti.

  37. Administracijos darbo užmokesčio fondą kasmet nustato Savivaldybės taryba, tvirtindama metinį Savivaldybės biudžetą.

  38. Administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, pareigybių algų dydžius nustato ir tvirtina Administracijos direktorius, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų asignavimų.

   VII. SKYRIUS

  ADMINISTRACIJOS TURTAS IR LĖŠŲ ŠALTINIAI

  39. Administracijos lėšų šaltiniai yra Savivaldybės, valstybės, Europos Sąjungos ir kitų struktūrinių fondų lėšos, biudžetinių įstaigų pajamos, valstybės institucijų lėšos programoms vykdyti, paskolos ir kitos įstatymais nustatytos lėšos.

  40. Administracija skirtas lėšas naudoja Nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti, vykdomoms programoms įgyvendinti, išlaidoms dengti.

  41. Asignavimus, skirtus Administracijai, administruoja Administracijos direktorius.

  42. Administracija finansinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka.

  43. Savivaldybės turtą Administracija valdo ir naudoja patikėjimo teise Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo, Savivaldybės tarybos sprendimų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   VIII. SKYRIUS

  ADMINISTRACIJOS FINANSINĖ IR VEIKLOS KONTROLĖ

  44. Administracijos veiklą kontroliuoja ir už ją atsako Administracijos direktorius.

  45. Savivaldybės meras kontroliuoja ir prižiūri Administracijos direktoriaus veiklą.

  46. Už efektyvios vidaus kontrolės (visų kontrolės rūšių, įskaitant ir finansų kontrolę) sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą atsako Administracijos direktorius.

  47. Administracijos struktūrinio padalinio, seniūnijos veiklą organizuoja, kontroliuoja ir už ją atsako atitinkamai padalinio, seniūnijos vadovas.

  48. Administracijos finansinį, atitikties ir veiklos auditą atlieka Savivaldybės kontrolės ir audito skyrius, kitos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

  49. Administracijos vidaus auditą atlieka Savivaldybės centralizuota vidaus audito skyrius, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą.

  50. Pasibaigus biudžetiniams metams, Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atliekamas nepriklausomas finansinis ir (ar) veiklos auditas. Jeigu nepriklausomas auditas atliekamas, audito ataskaita turi būti viešai apsvarstyta Savivaldybės tarybos posėdyje teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

   IX. SKYRIUS

  ADMINISTRACIJOS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

  51. Savivaldybės merui priėmus sprendimą dėl Administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų, buvęs Administracijos direktorius Savivaldybės potvarkyje nurodytu laiku ir dalyvaujant Savivaldybės merui turi perduoti reikalus naujam Administracijos direktoriui ar kitam Savivaldybės mero įgaliotam asmeniui.

  52. Perduodant reikalus turi būti surašomas Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas. Reikalų perdavimo ir priėmimo akte turi būti pateikti svarbiausi duomenys, apibūdinantys faktinę Administracijos būklę, struktūrą, Administracijos išlaidų sąmatos vykdymą, finansinės apskaitos ir atskaitomybės būklę, Savivaldybės turtą, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių vykdymą ir kt.

  53. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos priimantis asmuo. Aktą tvirtina Savivaldybės meras. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su akte nurodytais duomenimis, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

  54. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, iš kurių vienas lieka Savivaldybės merui, kitas – reikalus perimančiam asmeniui. Buvęs Administracijos direktorius turi teisę gauti akto kopiją.

  55. Administracijos struktūrinių padalinių, Administracijos valstybės tarnautojų, neįeinančių į struktūrinius padalinius, reikalų perdavimo ir priėmimo tvarką reglamentuoja padalinių nuostatai ir kiti teisės aktai.

   X. SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  56. Nuostatai tvirtinami, keičiami ir pripažįstami netekusiais galios Savivaldybės mero teikimu Savivaldybės tarybos sprendimu.

  57. Patvirtinti nuostatai, jų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.

  58. Šių Nuostatų reikalavimų vykdymą užtikrina Administracijos direktorius.

  59. Šiuose Nuostatuose neaptarti Administracijos veiklos klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

  60. Jei pasikeičia teisės aktai, reglamentuojantys Administracijos veiklą, ir jei aukštesnės galios teisės aktai atitinkamus klausimus reglamentuoja kitaip, nei šie Nuostatai, taikomos tų teisės aktų nuostatos.

  61. Informacija apie Administracijos veiklą, kurią, remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia paskelbti viešai, pateikiama Savivaldybės interneto svetainėje www.birstonas.lt. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse. Informacija visuomenei apie Administracijos veiklą teikiama teisės aktų nustatyta tvarka.

  62. Administracija reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

   

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai