Bendrojo skyriaus vairuotojo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus

  2017 m. kovo 1 d.

  įsakymu Nr. AV-067

  BENDROJO SKYRIAUS VAIRUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖ
  1. Bendrojo skyriaus vairuotojas yra kvalifikuotas darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

  2. Pareigybės lygis – C.

   II. SPECIALŪS  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
  3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  3.1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

  3.2.  Gerai išmanyti: automobilių transporto darbų saugos taisykles; Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą; autotransporto priemonių mechanizmų ir prietaisų paskirtį, išdėstymą, sandarą ir veikimą, gedimo požymius ir priežastis, jų įtaką saugiam eismui; techninio aptarnavimo periodiškumą ir darbų atlikimo nuoseklumą, automobilio techninio eksploatavimo taisykles; krovinių vežimo taisykles, automobilio darbo pirminių dokumentų pildymo taisykles; automobilio vairavimo eismo įvykių priežastis ir būdus jiems išvengti;

  3.3. Mokėti kelių eismo taisykles, pirmosios medicininės pagalbos suteikimo nukentėjusiam tvarką ir būdus.

   III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
  4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  4.1.  Neatidėliotinai ir tiksliai vykdo tiesioginio vadovo žodinius ir raštiškus nurodymus;

  4.2.  Atsako už tinkamą automobilio eksploatavimą, kuro, tepalų ir padangų taupymą;

  4.3. Pagal kompetenciją atsako už darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimų vykdymą;

  4.4. Atsako už garažo švarą ir tvarką;

  4.5. Užduočiai vykdyti išvažiuoja tik švariu ir techniškai tvarkingu priskirtu automobiliu (atitinkančiu eismo taisyklių reikalavimus);

  4.6. Vairuodamas automobilį, vadovaujasi kelių eismo taisyklėmis;

  4.7. Atlieka autotransporto priemonių techninius aptarnavimus;

  4.8. Atsako už krovinio ir keleivių saugų pervežimą nustatytu maršrutu;

  4.9. Pagal kompetenciją atsako už Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų tinkamą vykdymą, už savo veiksmus, susijusius su darbu;

  4.10. Atsako už teisingai užpildytų kelionės lapų pateikimą Bendrojo skyriaus vyriausiajam specialistui,  atsakingam už automobilių transporto ūkį;

  4.11. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriaus uždaviniai;

  4.12. Saugo priskirtų automobilių dokumentus. Iš anksto praneša skyriaus vyriausiajam specialistui,  atsakingam už automobilių transporto ūkį apie automobilio draudimo poliso, techninės apžiūros talono baigimosi terminą;

  4.13. Apie darbo metu pastebėtus tarnybinio lengvojo automobilio gedimus praneša skyriaus vyriausiajam specialistui, atsakingam už automobilių transporto ūkį. Nevažiuoja techniškai netvarkingu automobiliu;

   IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS
   5. Bendrojo skyriaus vairuotojas tiesiogiai pavaldus Bendrojo skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai