Bendrojo skyriaus valytojo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2017 m. kovo 1 d.

  įsakymu Nr. AV-067

  BENDROJO SKYRIAUS VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖ
  1. Bendrojo skyriaus valytojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

  2. Pareigybės lygis – D.

   II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
  3. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos reikalavimus:

  3.1. Turėti vidurinį išsilavinimą;

  Žinoti:

  3.2. Administracinių  patalpų   higienos   reikalavimus,   elektrinių   prietaisų   sandarą,  veikimo principus ir naudojimo tvarką;

  3.3. Plovimo ir dezinfekcijos priemonių paskirtį, koncentraciją ir vartojimo būdus;

  3.4. Elektrosaugos pagrindus;

  3.5. Mechanizuotų   valymo   instrumentų   ir   mechanizmų   paskirtį,   naudojimo   tvarką     ir reikalavimus;

  3.6. Saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimus;

  3.7. Baldų ir   kito  inventoriaus  priežiūros  reikalavimus,  patalpų  interjero  ir  gėlių priežiūros ypatumus;

  3.8. Turi būti fiziškai sveikas, sąžiningas, pareigingas, sugebėti savarankiškai dirbti.

   III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
  4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  4.1. Reguliariai pagal  higienos  reikalavimus  palaiko  pavyzdingą  tvarką  ir  švarą bei  kruopščiai valo priskirtas savivaldybės administracijos patalpas ir jose esantį inventorių bei technines darbo priemones;

  4.2. Priskirtas patalpas kasdien valo drėgnu būdu arba dulkių siurbliu, laikantis higienos reikalavimų. Esant reikalui šalina dėmes nuo kiliminės dangos su specialiais valikliais;

  4.3. Valo patalpas, kabinetus, WC patalpas skirtingais valymo įrankiais (skudurais, šepečiais);

  4.4. Valo dulkes nuo baldų, palangių, paveikslų, nuotraukų rėmų ir kitų paviršių;

  4.5. Valo dulkes nuo šviestuvų, stalinių elektros lempų ir kitų elektros įrenginių tik išjungus juos iš elektros tinkle;

  4.6. Tvarko patalpas po įvairių renginių, suplauna Indus;

  4.7.  Plauna  laiptinių langus, nuvalo turėklus;

  4.8. Valo kabinetų, bendrųjų patalpų langus, užtikrina, kad jie visada būtų švarūs;

  4.9. Užpildo muilines skystu muilu, į WC popieriaus laikiklius užkabina tualetinį popierių, padeda popierinius rankšluosčius;

  4.10. Pastebėjus baldų, sienų, durų, santechninius ir kitų įrengimų gedimus, nedelsiant informuoja skyriaus vedėją;

  4.11. Išneša atliekas ir šiukšles iš tarnybinių patalpų i į nustatytą sandėliavimo vietą;

  4.12. Baigus darbą užrakina kabinetų duris, uždaro langus, išjungia elektrą, patikrina, ar nėra paliktų įjungtų elektros prietaisų;

  4.13. Pagal reikalavimus eksploatuoja ir naudoja valytojui priskirtą darbo inventorių ir plovimo bei dezinfekcijos medžiagas;

  4.14. Atsako už švarą ir tvarką savivaldybės administracinėse patalpose, už saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimų vykdymą;

  4.15. Esant poreikiui, vykdo viešuosius pirkimus buitinėms ir ūkinėms prekėms nupirkti;

  4.16. Paruošia sales svečių priėmimui, paserviruoja stalus;

  4.17. Savo kompetencijos ribose vykdo kitus vienkartinius Savivaldybės administracijos direktoriaus ir  Bendrojo skyriaus vedėjo pavedimus.

   IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS
   5. Bendrojo skyriaus valytojas tiesiogiai pavaldus Bendrojo skyriaus  vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai