Bendrojo skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus

  2016 m. rugpjūčio 16 d.

  įsakymu Nr. AV-244

  BENDROJO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Bendrojo skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis – A.

  3. Pareigybės kategorija – 13.

   II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS
   4. Bendrojo skyriaus vedėjo pareigybės paskirtis – užtikrinti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą: organizuoti administracijos ir tarybos materialinį ir techninį aprūpinimą, koordinuoti ryšius su visuomene ir žiniasklaida, užtikrinti valstybinės kalbos vartojimo kontrolę, organizuoti teisingą savivaldybės dokumentų valdymą ir saugojimą.
   III. VEIKLOS SRITIS
   5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje – vidaus administravime.
   IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  6. Valstybės tarnautojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities išsilavinimą;

  6.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujančio darbo patirtį;

  6.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, archyvo veiklą, viešuosius pirkimus, raštvedybą;

  6.4. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

  6.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“.

   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias pagrindines funkcijas:

  7.1. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbuotojų veiklą;

  7.2. Rengia skyriaus nuostatus, veiklos planus, ataskaitas, skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;

  7.3. Analizuoja ir teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl skyriaus struktūros, darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo;

  7.4. Vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

  7.5. Pagal galimybes ir kompetenciją, planuoja skyriaus darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą, teikia pasiūlymus vadovybei dėl Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo;

  7.6. Vykdo konsultavimo, viešinimo, mokymo, vertimo, spausdinimo, maitinimo, kelionių organizavimo ir kt. Paslaugų viešuosius pirkimus, taip pat reprezentacinės atributikos, suvenyrų, periodinių leidinių, interjero dekoro elementų ir kitų prekių bei paslaugų viešuosius pirkimus;

  7.7. Dalyvauja rengiant Savivaldybės civilinės parengties galimų ekstremalių situacijų atvejais planus;

  7.8. Ekstremalių situacijų, įvykių atvejais, gavus signalą, nustatyta tvarka informuoja valstybės tarnautojus ir darbuotojus apie ekstremalią situaciją;

  7.9. Koordinuoja tarnybinių automobilių ūkio tvarkymą, kontroliuoja jų racionalų naudojimą, užtikrina transporto priemonių techninę būklę;

  7.10. Užtikrina tinkamas savivaldybės darbuotojų darbo sąlygas, aprūpindamas jų darbo vietas būtinu inventoriumi, organizacine technika ir kitomis priemonėmis;

  7.11. Prižiūri, kaip užtikrinami darbuotojų saugos ir sveikatos darbe bei Savivaldybės patalpų švaros, priešgaisrines saugos ir higienos reikalavimai;

  7.12. Užtikrina valstybinės kalbos vartojimo kontrolę, savivaldybės informacinės sistemos diegimą ir plėtojimą, civilinės saugos funkcijų vykdymą;

  7.13. Koordinuoja ryšius su visuomene ir žiniasklaida;

  7.14. Organizuoja Savivaldybės administracijos dokumentų saugojimą;

  7.15. Konsultuoja Savivaldybės administracijos tarnautojus  dokumentų tvarkymo klausimais;

  7.16. Organizuoja įslaptintos informacijos apsaugą ir tvarko slaptąją raštvedybą;

  7.17. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, kurių nariu paskirtas, darbe, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;

  7.18. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

  7.19. Veda Administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais registrą;

  7.20. Leidžia Administracijos direktoriaus įsakymus skyriaus veiklos klausimais;

  7.21. Padeda organizuoti Administratoriaus direktoriaus ir jo pavaduotojų veiklą;

  7.22. Vykdo kitus su Skyriaus veikla susijusius vienkartinio pobūdžio, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus ir užduotis.

   VI. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
   8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai