Bendrojo skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

  BENDROJO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Bendrojo skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
  II SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2. Užtikrinti Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą: organizuoti Administracijos ir Tarybos materialinį ir techninį aprūpinimą, organizuoti teisingą Savivaldybės dokumentų valdymą ir saugojimą.
  III SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje – vidaus administravime.
  IV SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

  4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų  darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį valstybės tarnyboje;

  4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, archyvo veiklą, viešuosius pirkimus, raštvedybą ir mokėti juos taikyti praktikoje;

  4.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

  4.5. mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterio programomis.

  V SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  5.1.  planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų veiklą;

  5.2. rengia Skyriaus nuostatus, veiklos planus, ataskaitas, Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;

  5.3. analizuoja ir teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Skyriaus struktūros, darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo;

  5.4. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutarį, tarnybinę veiklą;

  5.5. pagal galimybes ir kompetenciją, planuoja Skyriaus darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą, teikia pasiūlymus vadovybei dėl Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo;

  5.6. vykdo konsultavimo, viešinimo, mokymo, vertimo, spausdinimo, maitinimo, kelionių organizavimo ir kt. paslaugų viešuosius pirkimus, taip pat reprezentacinės atributikos, suvenyrų, periodinių leidinių, interjero dekoro elementų ir kitų prekių bei paslaugų viešuosius pirkimus;

  5.7. dalyvauja rengiant Savivaldybės civilinės parengties galimų ekstremalių situacijų atvejais planus;

  5.8. ekstremalių situacijų, įvykių atvejais, gavus signalą, nustatyta tvarka informuoja valstybės tarnautojus ir darbuotojus apie ekstremalią situaciją;

  5.9. koordinuoja tarnybinių automobilių ūkio tvarkymą, kontroliuoja jų racionalų naudojimą, užtikrina transporto priemonių techninę būklę;

  5.10. užtikrina tinkamas Savivaldybės darbuotojų darbo sąlygas, aprūpindamas jų darbo vietas būtinu inventoriumi, organizacine technika ir kitomis priemonėmis;

  5.11. prižiūri, kaip užtikrinami darbuotojų saugos ir sveikatos darbe bei Savivaldybės patalpų švaros, priešgaisrines saugos ir higienos reikalavimai;

  5.12. organizuoja Savivaldybės administracijos dokumentų saugojimą;

  5.13. konsultuoja Savivaldybės administracijos tarnautojus dokumentų tvarkymo klausimais;

  5.14. organizuoja įslaptintos informacijos apsaugą ir tvarko slaptąją raštvedybą;

  5.15. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, kurių nariu paskirtas, darbe, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;

  5.16. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

  5.17. leidžia Administracijos direktoriaus įsakymus Skyriaus veiklos klausimais;

  5.18. padeda organizuoti Administratoriaus direktoriaus ir jo pavaduotojų veiklą;

  5.19. vykdo ir kitus su įstaigos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

   VI SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai