Birštono savivaldybės administracijos bendrojo skyriaus civilinės saugos vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2018 m. sausio 12 d.

  įsakymu Nr. AV-007

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS CIVILINĖS SAUGOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Bendrojo skyriaus civilinės saugos vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas

  2. Lygis – A.

  3. Kategorija – 11.

   II. PASKIRTIS
  4. Civilinės saugos funkcijų vykdymas, mobilizacijos administravimas, darbų saugos funkcijų vykdymas, priešgaisrinės saugos organizavimas.
   III. VEIKLOS SRITIS
  5. Civilinė sauga, darbų sauga, mobilizacija.
   IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  6. Civilinės saugos vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos bendrosios kvalifikacijos reikalavimus:

  6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;

  6.2. Būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais civilinę saugą, mobilizaciją, darbų saugą, priešgaisrinę saugą, viešuosius pirkimus, vietos savivaldą, raštvedybą, valstybės tarnybą ir mokėti juos taikyti praktikoje;

  6.3. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“;

  6.4. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, MS Internet Explorer;

  6.5. Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

  6.6. Būti pareigingas, darbštus, komunikabilus, sąžiningas ir iniciatyvus.

   

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:

  7.1. Siekdamas tinkamai vykdyti civilinės saugos organizavimo funkcijas:

  7.1.1. Informuoja savivaldybės administracijos direktorių, merą, Ekstremaliųjų situacijų komisijos vadovą, Kauno apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą apie galimas ar įvykusias ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius;

  7.1.2. Rengia savivaldybės civilinės saugos ekstremaliųjų situacijų valdymo, prevencinės veiklos, tarpusavio pagalbos su gretimomis savivaldybėmis planus;

  7.1.3. Organizuoja ir kontroliuoja civilinės saugos prevencinės veiklos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planų sudarymą bei vykdymą savivaldybės teritorijoje esančiuose ūkio subjektuose, kitose įstaigose;

  7.1.4. Organizuoja savivaldybės Ekstremaliųjų situacijos komisijos ir Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro  vadovų ir jos narių, savivaldybės institucijų ir įstaigų,  ūkio subjektų, kitų įstaigų ir organizacijų vadovų ar jų įgaliotų asmenų ir atsakingų už civilinę saugą civilinės saugos mokymus Civilinės saugos mokymų centre ir apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje;

  7.1.5. Organizuoja ir vykdo savivaldybės administracijos personalo privalomąjį 2 valandų civilinės saugos mokymą;

  7.1.6. Organizuoja ir vykdo civilinės saugos būklės vertinimą savivaldybės ūkio subjektuose ir kitose įstaigose, teikia jiems metodinę pagalbą;

  7.1.7. Numato savivaldybės žmonių ir materialinių vertybių evakavimo iš pavojingų zonų vietas, tvarką, būdus ir priemones;

  7.1.8. Nustato kolektyvinių apsaugos statinių poreikį savivaldybėje;

  7.1.9. Renka iš visų savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų duomenis apie turimus materialinius išteklius, kurie reikalingi ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų padariniams šalinti;

  7.1.10. Kontroliuoja, kaip visų rūšių ir nuosavybės formų ūkio subjektai, kitos įstaigos ir organizacijos vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, civilinės saugos ir mobilizacijos įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų reikalavimus;

  7.1.11. Organizuoja savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas ir jose dalyvauja;

  7.1.12. Vykdo savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos nuostatuose priskirtas funkcijas, savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus nurodymus ir užduotis;

  7.1.13. Teikia ataskaitas ir informaciją Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, apskrities priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo valdybai ir savivaldybės administracijos direktoriui apie savivaldybėje vykdomą civilinės saugos veiklą;

  7.1.14. Konsultuoja civilinės saugos klausimais savivaldybės teritorijoje esančias valstybės ir savivaldybės institucijas, visų rūšių ir nuosavybės formų įmones, kitas įstaigas, organizacijas, ūkio subjektus ir fizinius asmenis;

  7.1.15. Pagal savo kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus civilinės saugos klausimais.

  7.2. Siekdamas tinkamai vykdyti dalyvavimo rengiant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą (toliau – PŠP) funkcijas:

  7.2.1. Renka, kaupia ir sistemina duomenis, reikalingus savivaldybės mobilizacijos planui parengti, rengia Savivaldybės mobilizacijos planą;

  7.2.2. Rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų pasirengimo mobilizacijai ir jos vykdymo klausimais projektus, teikia siūlymus dėl valstybinių mobilizacinių užduočių, mobilizacijos planų ir mobilizacinių nurodymų mobilizacijai vykdyti, konsultuoja suinteresuotus asmenis mobilizacijos ir PŠP klausimais;

  7.2.3. Nustato prekių, paslaugų ir darbų poreikį, skirtą savivaldybės funkcijoms, paskelbus mobilizaciją, atlikti, ir organizuoja PŠP teikti reikalingų prekių, paslaugų ir darbų poreikio užtikrinimą;

  7.2.4. Sudaro mobilizacinių užsakymų ir (ar) PŠP teikimo sutartis, rengia technines specifikacijas, sąlygas ir reikalavimus sutartims sudaryti, teikia išvadas ir siūlymus dėl jų sudarymo, organizuoja konkursus, apklausas ar derybas su ūkio subjektais, rengia sutarčių projektus;

  7.2.5. Atlieka ūkio mobilizacijos subjektų pasirengimo vykdyti mobilizacinių užsakymų ir (ar) PŠP teikimo sutarčių įsipareigojimus patikrinimus ir kitus sutarčių vykdymo kontrolės ir priežiūros veiksmus;

  7.2.6. Rengia civilinio mobilizacinio personalo rezervo (toliau – CMPR) sąrašus, jų pakeitimus, tvarko jame esančius duomenis, pasirašytinai supažindina į sąrašus įtrauktus asmenis su jų teisėmis ir pareigomis, organizuoja į CMPR įrašytų asmenų dalyvavimą mobilizacinio ir (ar) PŠP mokymo renginiuose;

  7.2.7. Pagal savivaldybės kompetenciją sudaro transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, radioaktyviųjų medžiagų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo sąrašus, atlieka rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo organizavimo, vykdymo, rekvizuoto ir (ar) laikinai paimto turto perdavimo, priėmimo, saugojimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą, valstybės rezervo panaudojimo, veiksmus;

  7.2.8. Renka ir administruoja duomenis pagal savivaldybės kompetenciją, reikalingą Lietuvos Respublikos PŠP galimybių katalogui parengti, rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų pasirengimo PŠP teikti ir jos teikimo klausimais projektus, teikia siūlymus Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos dėl PŠP teikimo užduočių ir mobilizacinių nurodymų PŠO vykdyti;

  7.2.9. Dalyvauja organizuojant ir vykdant mobilizacinio ar PŠP mokymo renginius savivaldybėje ir jai pavaldžiose įstaigose, įmonėse, rengia mobilizacijos ir (ar) PŠP mokymo planus;

  7.2.10. Planuoja ir organizuoja mokymus ūkio mobilizacijos subjektų personalui, įrašytam į CMPR;

  7.2.11. Planuoja, organizuoja ir dalyvauja vykdant savivaldybės lygmens mobilizacines pratybas.

  7.3. Vykdydamas civilinę saugos organizavimą, dalyvaudamas rengiant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą turi teisę:

  7.3.1. Be kliūčių lankytis pateikus valstybės tarnautojo pažymėjimą savivaldybės teritorijoje esančiose įmonėse, įstaigose bei organizacijose ir jų teritorijose;

  7.3.2. Žodžiu ar raštu reikalauti, kad fiziniai, juridiniai asmenys laikytųsi civilinės saugos reikalavimų, pašalintų pažeidimus;

  7.3.3. Neatlygintinai gauti iš valstybės, savivaldybės ir kitų įstaigų, ūkio subjektų, organizacijų informaciją mobilizacijos parengties, priimančios šalies paramos, priešgaisrinės saugos,  civilinės saugos klausimais ir duomenis, kurių reikia nurodytoms funkcijoms vykdyti.

  8. Bendradarbiauja su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu prie Krašto apsaugos ministerijos, Kauno apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba, Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Prienų rajono priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, savivaldybės civilinės saugos sistemos pajėgomis.

  9. Vykdo susirašinėjimą ir tvarko dokumentų sudarančių valstybės paslaptį ir žymimų slaptumo žyma ,,SLAPTAI“ raštvedybą bei jų saugojimą.

  10. Konsultuoja Savivaldybės teritorijoje esančias įmones, įstaigas, organizacijas, žemės ūkio bendroves, ūkininkus, kooperatines bendroves darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

  11. Atlieka administracijos darbuotojų instruktavimą darbų saugos ir sveikatos klausimais ir kontroliuoja, kaip darbuotojai laikosi darbų saugos ir sveikatos reikalavimų.

  12. Savivaldybės administracijos pavedimu tiria darbuotojų (gyventojų) skundus ir pareiškimus darbo saugos ir sveikatos klausimais, bendradarbiauja su valstybinės darbo inspekcijos darbuotojais.

  13. Atlieka administracijos darbuotojų instruktavimą priešgaisrinės saugos klausimais ir kontroliuoja, kaip darbuotojai laikosi priešgaisrinės saugos.

  14. Vykdo kitus su įstaigos tikslais ar savo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
  15. Civilinės saugos vyriausiasis specialistas pavaldus Bendrojo skyriaus vedėjui.

   

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai