Birštono savivaldybės administracijos bendrojo skyriaus civilinės saugos vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus

  2016 m. rugpjūčio 16 d.

  įsakymu Nr. AV-244

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS CIVILINĖS SAUGOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS  APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Bendrojo skyriaus civilinės saugos vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas

  2. Lygis – A.

  3. Kategorija – 11.

   II. PASKIRTIS
  4. Civilinės saugos vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis yra – civilinės saugos funkcijų vykdymas, mobilizacijos administravimas, darbų saugos funkcijų vykdymas, priešgaisrinės saugos organizavimas.
   III. VEIKLOS SRITIS
  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas – civilinės saugos ir mobilizacijos, darbų saugos, priešgaisrinės saugos administravimo.
   IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  6. Civilinės saugos vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos bendrosios kvalifikacijos reikalavimus:

  6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;

  6.2. Būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais civilinę saugą, mobilizaciją, darbų saugą, priešgaisrinę saugą, viešuosius pirkimus, vietos savivaldą, raštvedybą, valstybės tarnybą ir mokėti juos taikyti praktikoje;

  6.3. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI”;

  6.4. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, MS Internet Explorer;

  6.5 Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:

  7.1. Siekdamas tinkamai vykdyti civilinės saugos organizavimo funkcijas:

  7.1.1. Atlieka galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų savivaldybės teritorijoje analizę,                                    7.1.2. Rengia ir tikslina ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, jo priedus;

  7.1.3. Atlieka Birštono savivaldybės civilinės saugos perspėjimo sirenomis sistemos (nuotolinio valdymo elektromechaninės, elektroninės sirenos) (toliau – PSS) priežiūrą, apskaitą, kuruoja sirenų techninės priežiūros sutartis. Teikia PSS ataskaitas Kauno apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai (toliau – KAPGV) ir Priešgaisriniam apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD);

  7.1.4. Vykdo gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos parengties kontrolę, informuoja Administracijos direktorių apie būtinybę perspėti ir informuoti gyventojus, valstybės ir savivaldybės institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją;

  7.1.5. Teikia pasiūlymus gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos būklei ir parengčiai tobulinti, juos pagal galimybes įgyvendina;

  7.1.6. Organizuoja teisės aktų nustatyta tvarka civilinės saugos mokymus Savivaldybės administracijai, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, teikia metodinę pagalbą;

  7.1.7. Organizuoja savivaldybės gyventojų švietimą civilinės saugos klausimais, skelbia informaciją savivaldybės interneto tinklalapyje, vykdo vizualinę sklaidą;

  7.1.8. Susidarius ekstremaliajam įvykiui, situacijai teisės aktais nustatyta tvarka sukviečia savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą (toliau – ESOC), dalyvauja veikloje;

  7.1.9. Nustatyta tvarka teikia informaciją apie ekstremaliuosius įvykius, ekstremaliąsias situacijas KAPGV, PAGD;

  7.1.10. Organizuoja savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas, dalyvauja Savivaldybės administracijos bei KAPGV, PAGD, kitų institucijų rengiamose pratybose, susijusiose su atliekamomis funkcijomis;

  7.1.11. Dalyvauja civilinės saugos srities projektuose;

  7.1.12. Ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų metu vykdo Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir kitus pavedimus;

  7.1.13.           Atlieka kitas Lietuvos Respublikos Civilinės saugos įstatyme nustatytas  civilinės saugos organizavimo funkcijas.

  7.2. Siekdamas tinkamai vykdyti dalyvavimo rengiant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą (toliau – PŠP) funkcijas:

  7.2.1. Vykdo valstybės mobilizacijos planą ir Savivaldybės mobilizacijos planą (toliau – mobilizaciniai planai), valstybinę mobilizacinę užduotį ir mobilizacinius nurodymus teisės aktais nustatyta tvarka;

  7.2.2. Renka, kaupia ir sistemina duomenis ir kitą informaciją, reikalingą Savivaldybės mobilizacijos planui parengti, rengia Savivaldybės administracijos mobilizacijos plano projektą, suderina su Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu prie KAM (toliau – MPPD) ir teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;

  7.2.3. Rengia dokumentų pasirengimo mobilizacijai ir jos vykdymo klausimais projektus, teikia siūlymus dėl mobilizacijos planų rengimo, keitimo, dėl mobilizacijos vykdymo;

  7.2.4. Vyriausybės nustatyta tvarka sudaro Savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų civilinio mobilizacinio personalo rezervo (toliau – CMPR) sąrašų, jų keitimo projektus ir suderinęs MPPD, teikia tvirtinti  Savivaldybės administracijos direktoriui;

  7.2.5. Patvirtintus Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu CMPR sąrašus teikia Personalo skyriui supažindinti  į šį rezervą įtrauktus asmenis su jų teisėmis ir pareigomis.                                                 7.3. Siekdamas vykdyti valstybinę mobilizacinę ir (ar) PŠP teikimo užduotį ir mobilizacinius nurodymus teisės aktų nustatyta tvarka:

  7.3.1. Sudaro  mobilizacinių užsakymų ir (ar) PŠP teikimo sutarčių projektus ir kontroliuoja jų vykdymą. Nustato mobilizacinių užsakymų ir (ar) PŠP teikimo sutarčių dalyką. Rengia technines specifikacijas, sąlygas ir reikalavimus sutartims sudaryti, tiesioginiam vadovui teikia išvadas ir siūlymus dėl jų sudarymo su ūkio subjektais, rengia sutarčių projektus, kontroliuoja jų vykdymą;

  7.3.2. Nustato prekių, paslaugų ir darbų poreikį pavestoms funkcijoms atlikti paskelbus mobilizaciją ir (ar) teikiant PŠP;

  7.3.3. Atlieka ūkio mobilizacijos subjektų pasirengimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus patikrinimus ir kitus sutarčių vykdymo kontrolės ir priežiūros veiksmus;

  7.3.4. Teikia kitiems mobilizacijos sistemos subjektams reikalingus duomenis  ir informaciją.

  7.4. Vykdo PŠP teikimo užduotis, renka ir administruoja duomenis ir kitą informaciją, reikalingą Lietuvos Respublikos PŠP galimybių katalogui parengti, rengia dokumentų pasirengimo PŠP teikti ir jos teikimo klausimais projektus, teikia siūlymus dėl PŠP teikimo užduočių, mobilizacinių nurodymų dėl PŠP vykdymo, konsultuoja suinteresuotus asmenis PŠP klausimais.

  7.5. Dalyvauja organizuojant ir vykdant mobilizacinio ar PŠP mokymo renginius Savivaldybės administracijoje ar jos padaliniuose, rengia mobilizacijos ir (ar) PŠP mokymo planus, tvarko informaciją, susijusią su mobilizaciniu ar PŠP mokymu.

  7.6. Dalyvauja civilinės saugos, mobilizacijos, demobilizacijos ir PŠP  srities projektuose.

  7.7. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas mobilizacijos, demobilizacijos ir PŠP funkcijas.

  7.8. Vykdo viešuosius pirkimus, rengia ir kuruoja sutartis, susijusias su civilinės saugos organizavimo, dalyvavimo rengiant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą funkcijomis.

  7.9. Rengia Birštono savivaldybės Tarybos sprendimų projektus, Administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus dokumentus pareigybės aprašyme nustatytos kompetencijos klausimais.

  7.10. Vykdydamas civilinės saugos organizavimą, dalyvaudamas rengiant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą turi teisę:

  7.10.1. Be kliūčių lankytis pateikus valstybės tarnautojo pažymėjimą savivaldybės teritorijoje esančiose įmonėse, įstaigose bei organizacijose ir jų teritorijose;

  7.10.2. Žodžiu ar raštu reikalauti, kad fiziniai, juridiniai asmenys laikytųsi civilinės saugos reikalavimų, pašalintų pažeidimus;

  7.10.3. Neatlygintinai gauti iš valstybės, savivaldybės ir kitų įstaigų, ūkio subjektų, organizacijų informaciją mobilizacijos parengties, priimančios šalies paramos, priešgaisrinės saugos,  civilinės saugos klausimais ir duomenis, kurių reikia nurodytoms funkcijoms vykdyti.

  8. Vykdo susirašinėjimą ir tvarko dokumentų sudarančių valstybės paslaptį ir žymimų slaptumo žyma ,,SLAPTAI” raštvedybą bei jų saugojimą

  9. Konsultuoja Savivaldybės teritorijoje esančias įmones, įstaigas, organizacijas, žemės ūkio bendroves, ūkininkus, kooperatines bendroves darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

  10. Atlieka administracijos darbuotojų instruktavimą darbų saugos ir sveikatos klausimais ir kontroliuoja, kaip darbuotojai laikosi darbų saugos ir sveikatos reikalavimų.

  11. Savivaldybės administracijos pavedimu tiria darbuotojų (gyventojų) skundus ir pareiškimus darbo saugos ir sveikatos klausimais, bendradarbiauja su valstybinės darbo inspekcijos darbuotojais.

  12. Atlieka administracijos darbuotojų instruktavimą priešgaisrinės saugos klausimais ir kontroliuoja, kaip darbuotojai laikosi priešgaisrinės saugos.

  13. Vykdo kitus su įstaigos tikslais ar savo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
  14. Civilinės saugos vyriausiasis specialistas pavaldus Skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai