Birštono savivaldybės administracijos bendrojo skyriaus civilinės saugos vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2020 m. lapkričio 23 d.

  įsakymu Nr. AV-428

  BENDROJO SKYRIAUS CIVILINĖS SAUGOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

  PAREIGYBĖS  APRAŠYMAS

  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

  2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

  II SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Pagrindinė veiklos sritis:

  3.1. sprendimų įgyvendinimas.

  4. Papildomos veiklos sritys:

  4.1. stebėsena ir analizė;

  4.2. priežiūra ir kontrolė.

  III SKYRIUS

  PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

  5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

  5.1. Civilinės sauga ir mobilizacija.

  6. Papildomų veiklos sričių specializacija:

  6.1. Civilinė sauga ir mobilizacija

  IV SKYRIUS

  FUNKCIJOS

  7. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

  8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

  9. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

  10. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

  11. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

  12. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

  13. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

  14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

  15. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

  16. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

  17. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

  18. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

  19. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

  20. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

  21. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

  22. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

  23. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

  24. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

  25. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

  26. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

  27. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

  28. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

  29. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

  30. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

  31. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

  32. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

  33. Vykdo funkcijas, numatytas Valstybės tarnautojo, atsakingo už mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos funkcijų vykdymą savivaldybėje, pavyzdinių funkcijų sąraše, patvirtintame Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus 2020-12-27 įsakymu Nr. V-215.

  V SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  34. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

  34.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  34.2. studijų kryptis – visuomenės saugumas (arba);

  34.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;

  arba:

  34.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  34.5. darbo patirtis – civilinės saugos srities patirtis;

  34.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai

  35. Atitikimas kitiems reikalavimams:

  35.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

  36. Kvalifikacijos atestatai ir pažymėjimai:

  36.1. darbuotojų saugos ir sveikatos žinių tikrinimo;

  36.2. pažymėjimas, įgytas baigus civilinės saugos mokymo programos kursą.

  VI SKYRIUS

  KOMPETENCIJOS

  37. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  37.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

  37.2. organizuotumas – 3;

  37.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

  37.4. analizė ir pagrindimas – 3;

  37.5. komunikacija – 3.

  38. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  38.1. informacijos valdymas – 3;

  38.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

  39. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  39.1. viešųjų pirkimų išmanymas – 3.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai