Birštono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus  2020 m. lapkričio 12 d.

  įsakymu Nr. AV-411

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

  2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

  II SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS0

  3. Pagrindinė specialioji veiklos sritis:

  3.1. sprendimų įgyvendinimas.

  4. Papildomos veiklos sritys:

  4.1. bendroji veiklos sritis – veiklos planavimas;

  4.2. specialioji veiklos sritis – stebėsena ir analizė.

   
  III SKYRIUS

  PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

  5. Pagrindinės veiklos srities specializacija – jaunimo politikos Savivaldybės teritorijoje administravimas ir įgyvendinimas.

  6. Papildomų veiklos sričių specializacija – jaunimo politikos Savivaldybės teritorijoje administravimas ir įgyvendinimas.

  IV SKYRIUS

  FUNKCIJOS

  7. Savivaldybėje nesant Savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos ar jai nedelegavus atstovų, organizuoja viešą visuotinio jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldų atstovų, veikiančių Savivaldybės teritorijoje, susirinkimą, kuriame išrenkami jaunimo atstovai į Savivaldybės jaunimo reikalų tarybą.

  8. Administruoja Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, sudaro sąlygas efektyviai ir kokybiškai jos veiklai.

  9. Dalyvauja su jaunimo politikos įgyvendinimu tiesiogiai susijusių Savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos klausimais ir teikia pasiūlymus.

  10. Analizuoja jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų padėtį Savivaldybėje.

  11. Renka ir sistemina duomenis apie Savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo padėtį, analizuoja jos pokyčius, teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, informuoja apie jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę.

  12. Inicijuoja ir dalyvauja vykdant Savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą.

  13. Rengia ir įgyvendina programas bei priemones, skirtas darbo su jaunimu formų plėtrai, įvairovei ir kokybiškai veiklai Savivaldybėje užtikrinti.

  14. Konsultuoja jaunimą, organizacijas, priimančias savanorius ir organizuojančias savanorišką veiklą Savivaldybėje, vykdo informacijos apie jaunimo veiklą ir galimybes, taikant Jaunimo savanoriškos tarnybos modelį, viešinimą ir sklaidą, konsultuoja su jaunimu dirbančias organizacijas veiklos planavimo klausimais.

  15. Inicijuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų finansavimo programų ir priemonių Savivaldybės teritorijoje rengimą, kontroliuoja jų įgyvendinimą.

  16. Kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, šiais klausimais konsultuoja jaunus žmones bei jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas.

  17. Siekdamas užtikrinti jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimą Savivaldybėje, inicijuoja jaunimo informavimo ir konsultavimo taško (-ų) ar centro steigimą ir teikia siūlymus bei rekomendacijas dėl kokybiškos veiklos vykdymo.

  18. Koordinuoja su jaunimo politika tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų ir jų priemonių įgyvendinimą Savivaldybėje.

  19. Inicijuoja ir dalyvauja rengiant ilgalaikes Savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijas, priemonių planus, užtikrina jų įgyvendinimą ir stebėseną Savivaldybės teritorijoje.

  20. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja jų vykdymą, siekdamas užtikrinti įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų jaunimo politikos srityje įgyvendinimą.

  21. Teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus ir išvadas dėl 7–20 punktuose nurodytų funkcijų, Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai – dėl Savivaldybės strateginių planų ir jų priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje, Savivaldybės socialinių paslaugų plano rengėjams – dėl socialinių paslaugų jaunimui plėtros.

  22. Skatina ir inicijuoja efektyvų tarpžinybinį įvairių sektorių bendradarbiavimą jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo Savivaldybėje srityje, sprendžiant jaunimo problemas.

  23. Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, socialinės apsaugos ir darbo ministro įgaliota jaunimo politiką įgyvendinančia institucija ir kitomis institucijomis jaunimo politikos įgyvendinimo Savivaldybėje srityje.

  24. Bendradarbiauja su įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, plėtoja bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir su Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis bei kitomis organizacijomis, veikiančiomis jaunimo politikos srityje.

  25. Inicijuoja gerosios patirties perėmimą iš užsienio šalių bei patirties, įgytos įgyvendinant jaunimo politiką Savivaldybėje, perdavimą užsienio šalims.

  26. Organizuoja Savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius jaunimo politikos klausimais.

  27. Pildo Jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

  28. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

  29. Vykdo valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) jaunimo politikos įgyvendinimo funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme.

  V SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  30. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

  30.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija, studijų krypčių grupė – menai;

  arba:

  30.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  30.3. darbo patirtis – jaunimo politikos ar programų įgyvendinimo srities patirtis;

  30.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

  31. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

  31.1. kalba – anglų arba prancūzų arba vokiečių;

  31.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

  VI SKYRIUS

  KOMPETENCIJOS

  32. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  32.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

  32.2. organizuotumas – 3;

  32.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

  32.4. analizė ir pagrindimas – 4;

  32.5. komunikacija – 3.

  33. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  33.1. įžvalgumas – 3;

  33.2. dalykinių ryšių tinklo kūrimas – 3.

  34. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  34.1. veiklos planavimas – 3.

  Susipažinau
  (Parašas)
  (Vardas ir pavardė)
  (Data)

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai