BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIAUS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2020 m. lapkričio 12 d.

  įsakymu Nr. AV-413

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIAUS)         PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

  2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

  II SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS0

  3. Specialioji veiklos sritis – sprendimų įgyvendinimas.
  III SKYRIUS

  PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

  4. Savivaldybėje koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) koordinavimas.
  IV SKYRIUS

  FUNKCIJOS

  5. Rengia procesinius dokumentus teismui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių taikymo.

  6. Pildo vyriausiojo specialisto (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus) darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

  7. Vykdo Birštono miesto seniūnaičių rinkimus.

  8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

  9. Vykdo funkcijas, numatytas Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo, patvirtinto LR švietimo ir mokslo ministro, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2017-08-28 įsakymu Nr. V-651/A1-455/V-1004, III skyriuje.

  V SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  10. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

  10.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas, įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  11. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

  11.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

  VI SKYRIUS

  KOMPETENCIJOS

  12. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  12.1. komunikacija – 3;

  12.2. analizė ir pagrindimas – 3;

  12.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

  12.4. organizuotumas – 3;

  12.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

  13. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

  13.1. informacijos valdymas – 3;

  13.2. konfliktų valdymas – 3.

  Susipažinau
  (Parašas)
  (Vardas ir pavardė)
  (Data)

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai