KOMPLEKSINIS TERITORIJŲ PLANAVIMAS. BENDRIEJI PLANAI

  2019-08-21

  Planavimo organizatorius: Birštono savivaldybės administracijos direktorius. Jaunimo g. 2, LT- 59206 Birštonas, tel.: (8~319) 65 555, el. paštas: sekretore@birstonas.lt, interneto svetainė: www.birstonas.lt.

  Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovė – Eleonora Grablevskienė, tel. +370 672 11410, el. p. – e.grablevskiene@atamis.lt

  Planavimo pagrindas: Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. TS-216 „Dėl Birštono miesto, savivaldybės bendrųjų planų keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“.

  Planavimo terminai – 2017 m. II ketv. – 2019 m. IV ketv.

  Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt):

  Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros keitimas.

  Teritorijų planavimo rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

  Teritorijų planavimo lygmuo – savivaldybės lygmuo.

  Bendrojo plano rengimo etapai – parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

  Planuojama teritorija – Birštono miesto (kurorto) teritorija.

  Teritorijų planavimo dokumento galiojimas – bendrojo plano sprendiniai galioja neterminuotai arba tol, kol bus parengtas ir patvirtintas jį keičiantis to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentas. Planuojamos teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptys nustatomos ir konkretizuoti bendrojo plano sprendiniai rengiami ne trumpesniam nei 10 metų laikotarpiui.

  Planavimo tikslai: numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą; sudaryti sąlygas darniai savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinei ir funkcinei integracijai, teritorijų sanglaudai, taip pat kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros bei kitų svarbių socialinės  ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas; sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui; kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui.

  Planavimo uždaviniai: numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemes ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones; detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, nustatyti savivaldybės ir jos urbanistinių centrų socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus; nustatyti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo ir formavimo kryptis; nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą; numatyti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą; numatyti ypatingų inžinerinių, infrastruktūros (vandens ir sausumos transporto infrastruktūros statiniams, orlaivių nusileidimo infrastruktūros arba mažųjų orlaivių aerodromui skirtos teritorijos) statinių išdėstymą, pažymint visus esamus, rengiamu bendruoju planu ir kitais teritorijų planavimo dokumentais numatomus inžinerinius, infrastruktūros statinius; atsižvelgti i Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą kuriai pritarta Birštono savivaldybes tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. TS-150 „Dėl Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos tvirtinimo“, Birštono savivaldybes teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą, kuriai pritarta Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. TS-149 ,,Dėl Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos tvirtinimo“; numatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius kurorto gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą; sukonkretinti urbanizuotų teritorijų ir jose esančių miškų bei atskiriesiems želdynams priskirtas teritorijas; integruoti patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius i Bendrąjį planą įvertinti valstybės ir savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; išnagrinėti, įvertinti ir perkelti Birštono savivaldybės plėtros 2013-2020 metų strateginio plano nuostatas i Bendrąjį planą; ištaisyti technines klaidas (brėžiniuose ir tekstinėje dalyje); panaikinti sprendinių spragas; spręsti galiojančių sprendinių kolizijas; rengėjas esamos būklės įvertinimo stadijoje turi įvertinti visuomenes (pareiškėjų, pageidaujančių keisti/koreguoti bendrojo plano sprendinius, prašymus) pasiūlymus bei išanalizavus juos, suderinus su Birštono savivaldybės administracija patikslinti Bendrojo plano urbanizuotų ir neurbanizuotų teritorijų plėtros mastą ir galimybes; rengiant Bendrojo plano koregavimą rengėjas turi atlikti visas privalomas derinimo procedūras; numatyti urbanistinių-ekologinių koeficientų zonas (tikslinti 2002 m. spalio 21 d. Birštono savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 244 „Dėl Birštono savivaldybės teritorijos urbanistinių-ekologinių koeficientų patvirtinimo“, 1992 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Birštono miesto tarybos sprendimu Nr. 126 „Dėl Birštono miesto urbanistinio-ekologinio koeficiento patvirtinimo“ bei 1999 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“); pagal poreikį gali būti nustatomi ir kiti teisės aktais pagrįsti planavimo uždaviniai bei papildomi teritorijos naudojimo reikalavimai.

  Pakartotinai susipažinti su parengtais sprendiniais (tame tarpe su bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje atliktomis Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūromis) skiriama ne mažiau kaip 10 d.d. – susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2019 m. rugpjūčio 29 d. ir baigiasi 2019 m. rugsėjo 12 d. Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su keičiamu teritorijų planavimo dokumentu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) ir savivaldybės patalpose (Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriuje, Jaunimo g. 2, LT- 59206 Birštonas, tel.: (8~319) 65 555, interneto svetainėje: www.birstonas.lt. Vieša ekspozicija vyks nuo 2019 m. rugsėjo 5 d. iki 2019 m. rugsėjo 12 d. Birštono savivaldybės administracijos patalpose. Bendrojo plano keitimo svarstymo su visuomene viešas susirinkimas įvyks 2019 m. rugsėjo 12 d. 11 val., Birštono savivaldybėje, Birštonas, Jaunimo g. 2, 1 aukšto fojė.

  Išsamesnė informacija teikiama Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriuje, Jaunimo g. 2, LT- 59206 Birštonas, tel. (8 319)  62007, el. p. architektai@birstonas.lt, www.birstonas.lt.

   Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Po viešojo susipažindinimo pasiūlymai nebus priimami. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą, motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

  1. Aiškinamasis raštas
  2. Miškų struktūros pokyčių schema
  3. Sprendiniai. Inžinerinės infrastruktūros brėžinys M 1: 5 000
  4. Sprendiniai. Susisiekimo infrastruktūros brėžinys M 1: 5 000
  5. Sprendiniai. Kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso brėžinys M 1:5 000
  6. Sprendiniai. Pagrindinis brėžinys M 1: 5 000
  7. Sprendiniai

  2019-07-23

  Planavimo organizatorius: Birštono savivaldybės administracijos direktorius. Jaunimo g. 2, LT- 59206 Birštonas, tel.: (8~319) 65 555, el. paštas: sekretore@birstonas.lt, interneto svetainė: www.birstonas.lt.

  Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovė – Eleonora Grablevskienė, tel. +370 672 11410, el. p. – e.grablevskiene@atamis.lt

  Planavimo pagrindas – Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. TS-216 „Dėl Birštono miesto, savivaldybės bendrųjų planų keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“.

  Planavimo terminai – 2017 m. II ketv. – 2019 m. III ketv.

  Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt):

  Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros keitimas.

  Teritorijų planavimo rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

  Teritorijų planavimo lygmuo – savivaldybės lygmuo.

  Bendrojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

  Planuojama teritorija – Birštono miesto (kurorto) teritorija.

  Teritorijų planavimo dokumento galiojimas – bendrojo plano sprendiniai galioja neterminuotai arba tol, kol bus parengtas ir patvirtintas jį keičiantis to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentas. Planuojamos teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptys nustatomos ir konkretizuoti bendrojo plano sprendiniai rengiami ne trumpesniam nei 10 metų laikotarpiui.

  Planavimo tikslai: numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą; sudaryti sąlygas darniai savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinei ir funkcinei integracijai, teritorijų sanglaudai, taip pat kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros bei kitų svarbių socialinės  ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas; sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui; kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui.

  Planavimo uždaviniai: numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemes ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones; detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, nustatyti savivaldybės ir jos urbanistinių centrų socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus; nustatyti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo ir formavimo kryptis; nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą; numatyti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą; numatyti ypatingų inžinerinių, infrastruktūros (vandens ir sausumos transporto infrastruktūros statiniams, orlaivių nusileidimo infrastruktūros arba mažųjų orlaivių aerodromui skirtos teritorijos) statinių išdėstymą, pažymint visus esamus, rengiamu bendruoju planu ir kitais teritorijų planavimo dokumentais numatomus inžinerinius, infrastruktūros statinius; atsižvelgti i Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą kuriai pritarta Birštono savivaldybes tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. TS-150 „Dėl Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos tvirtinimo“, Birštono savivaldybes teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą, kuriai pritarta Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. TS-149 ,,Dėl Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos tvirtinimo“; numatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius kurorto gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą; sukonkretinti urbanizuotų teritorijų ir jose esančių miškų bei atskiriesiems želdynams priskirtas teritorijas; integruoti patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius i Bendrąjį planą įvertinti valstybės ir savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; išnagrinėti, įvertinti ir perkelti Birštono savivaldybės plėtros 2013-2020 metų strateginio plano nuostatas i Bendrąjį planą; ištaisyti technines klaidas (brėžiniuose ir tekstinėje dalyje); panaikinti sprendinių spragas; spręsti galiojančių sprendinių kolizijas; rengėjas esamos būklės įvertinimo stadijoje turi įvertinti visuomenes (pareiškėjų, pageidaujančių keisti/koreguoti bendrojo plano sprendinius, prašymus) pasiūlymus bei išanalizavus juos, suderinus su Birštono savivaldybės administracija patikslinti Bendrojo plano urbanizuotų ir neurbanizuotų teritorijų plėtros mastą ir galimybes; rengiant Bendrojo plano koregavimą rengėjas turi atlikti visas privalomas derinimo procedūras; numatyti urbanistinių-ekologinių koeficientų zonas (tikslinti 2002 m. spalio 21 d. Birštono savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 244 „Dėl Birštono savivaldybės teritorijos urbanistinių-ekologinių koeficientų patvirtinimo“, 1992 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Birštono miesto tarybos sprendimu Nr. 126 „Dėl Birštono miesto urbanistinio-ekologinio koeficiento patvirtinimo“ bei 1999 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“); pagal poreikį gali būti nustatomi ir kiti teisės aktais pagrįsti planavimo uždaviniai bei papildomi teritorijos naudojimo reikalavimai.

  Susipažinti su parengtais sprendiniais ir atliktomis Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūromis (SPAV ataskaita ir gautomis vertinimo subjektų išvadomis bendrųjų sprendinių formavimo stadijos rengimo metu) skiriama ne mažiau kaip 10 d.d. – susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2019 m. liepos 31 d. ir baigiasi 2019 m. rugpjūčio 14 d. Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su keičiamu teritorijų planavimo dokumentu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) ir savivaldybės patalpose (Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriuje, Jaunimo g. 2, LT- 59206 Birštonas, tel.: (8~319) 65 555, interneto svetainėje: www.birstonas.lt. Vieša ekspozicija vyks nuo 2019 m. rugpjūčio 7 d. iki 2019 m. rugpjūčio 14 d. Birštono savivaldybės administracijos patalpose. Bendrojo plano keitimo svarstymo su visuomene viešas susirinkimas įvyks 2019 m. rugpjūčio 14 d. 11 val., Birštono savivaldybėje, Birštonas, Jaunimo g. 2, 1 aukšto fojė.

  Išsamesnė informacija teikiama Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriuje, Jaunimo g. 2, LT- 59206 Birštonas, tel. (8 319)  62007, el. p. architektai@birstonas.lt, www.birstonas.lt.

   

  Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Po viešojo susipažindinimo pasiūlymai nebus priimami. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą, motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

  1. Aiškinamasis raštas
  2. Miškų struktūros pokyčių schema
  3. Sprendiniai. Inžinerinės infrastruktūros brėžinys M 1: 5 000
  4. Sprendiniai. Susisiekimo infrastruktūros brėžinys M 1: 5 000
  5. Sprendiniai. Kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso brėžinys M 1:5 000
  6. Sprendiniai. Pagrindinis brėžinys M 1: 5 000
  7. Sprendiniai

   

  2019-04-17

  Planavimo organizatorius: Birštono savivaldybės administracijos direktorius. Jaunimo g. 2, LT- 59206 Birštonas, tel.: (8~319) 65 555, el. paštas: sekretore@birstonas.lt, interneto svetainė: www.birstonas.lt.

  Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovė – Eleonora Grablevskienė, tel. +370 672 11410, el. p. – e.grablevskiene@atamis.lt

  Planavimo pagrindas: Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. TS-216 „Dėl Birštono miesto, savivaldybės bendrųjų planų keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“.

  Planavimo terminai – 2017 m. II ketv. – 2019 m. II ketv.

  Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt):

  Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas.

  Teritorijų planavimo rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

  Teritorijų planavimo lygmuo – savivaldybės lygmuo.

  Bendrojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

  Planuojama teritorija – Birštono savivaldybės teritorija.

  Teritorijų planavimo dokumento galiojimas – bendrojo plano sprendiniai galioja neterminuotai arba tol, kol bus parengtas ir patvirtintas jį keičiantis to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentas. Planuojamos teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptys nustatomos ir konkretizuoti bendrojo plano sprendiniai rengiami ne trumpesniam nei 10 metų laikotarpiui.

  Planavimo tikslai: numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą; sudaryti sąlygas darniai savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinei ir funkcinei integracijai, teritorijų sanglaudai, taip pat kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros bei kitų svarbių socialinės  ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas; sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui; kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui.

  Planavimo uždaviniai: numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemes ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones; detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, nustatyti savivaldybės ir jos urbanistinių centrų socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus; nustatyti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo ir formavimo kryptis; nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą; numatyti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą; numatyti ypatingų inžinerinių, infrastruktūros (vandens ir sausumos transporto infrastruktūros statiniams, orlaivių nusileidimo infrastruktūros arba mažųjų orlaivių aerodromui skirtos teritorijos) statinių išdėstymą, pažymint visus esamus, rengiamu bendruoju planu ir kitais teritorijų planavimo dokumentais numatomus inžinerinius, infrastruktūros statinius; atsižvelgti i Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą kuriai pritarta Birštono savivaldybes tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. TS-150 „Dėl Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos tvirtinimo“, Birštono savivaldybes teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą, kuriai pritarta Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. TS-149 ,,Dėl Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos tvirtinimo“; numatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius kurorto gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą; sukonkretinti urbanizuotų teritorijų ir jose esančių miškų bei atskiriesiems želdynams priskirtas teritorijas; integruoti patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius i Bendrąjį planą įvertinti valstybės ir savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; išnagrinėti, įvertinti ir perkelti Birštono savivaldybės plėtros 2013-2020 metų strateginio plano nuostatas i Bendrąjį planą; ištaisyti technines klaidas (brėžiniuose ir tekstinėje dalyje); panaikinti sprendinių spragas; spręsti galiojančių sprendinių kolizijas; rengėjas esamos būklės įvertinimo stadijoje turi įvertinti visuomenes (pareiškėjų, pageidaujančių keisti/koreguoti bendrojo plano sprendinius, prašymus) pasiūlymus bei išanalizavus juos, suderinus su Birštono savivaldybės administracija patikslinti Bendrojo plano urbanizuotų ir neurbanizuotų teritorijų plėtros mastą ir galimybes; rengiant Bendrojo plano koregavimą rengėjas turi atlikti visas privalomas derinimo procedūras; numatyti urbanistinių-ekologinių koeficientų zonas (tikslinti 2002 m. spalio 21 d. Birštono savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 244 „Dėl Birštono savivaldybės teritorijos urbanistinių-ekologinių koeficientų patvirtinimo“, 1992 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Birštono miesto tarybos sprendimu Nr. 126 „Dėl Birštono miesto urbanistinio-ekologinio koeficiento patvirtinimo“ bei 1999 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“); pagal poreikį gali būti nustatomi ir kiti teisės aktais pagrįsti planavimo uždaviniai bei papildomi teritorijos naudojimo reikalavimai.

   

  Pakartotinai susipažinti su parengtais sprendiniais ir atliktomis Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūromis (SPAV ataskaita ir gautomis vertinimo subjektų išvadomis bendrųjų sprendinių formavimo stadijos rengimo metu) skiriama ne mažiau kaip mėnuo – susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2019 m. balandžio 26 d. ir baigiasi 2019 m. gegužės 27 d. Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su keičiamu teritorijų planavimo dokumentu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) ir savivaldybės patalpose (Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriuje, Jaunimo g. 2, LT- 59206 Birštonas, tel.: (8~319) 65 555, interneto svetainėje: www.birstonas.lt. Bendrojo plano keitimo vieša ekspozicija vyks nuo 2019 m. gegužės 6 d. iki 2019 m. gegužės 27 d. Birštono savivaldybės administracijos patalpose. Bendrojo plano keitimo svarstymo su visuomene viešas susirinkimas įvyks 2019 m. gegužės 27 d. 10 val., Birštono savivaldybėje, Birštonas, Jaunimo g. 2, 1 aukšto fojė.

   

  Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Po viešojo susipažindinimo pasiūlymai nebus priimami. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą, motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

   

  2019-04-17

  Planavimo organizatorius: Birštono savivaldybės administracijos direktorius. Jaunimo g. 2, LT- 59206 Birštonas, tel.: (8~319) 65 555, el. paštas: sekretore@birstonas.lt, interneto svetainė: www.birstonas.lt.

  Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovė – Eleonora Grablevskienė, tel. +370 672 11410, el. p. – e.grablevskiene@atamis.lt

  Planavimo pagrindas – Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. TS-216 „Dėl Birštono miesto, savivaldybės bendrųjų planų keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“.

  Planavimo terminai – 2017 m. II ketv. – 2019 m. II ketv.

  Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt):

  Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros keitimas.

  Teritorijų planavimo rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

  Teritorijų planavimo lygmuo – savivaldybės lygmuo.

  Bendrojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

  Planuojama teritorija – Birštono kurorto teritorija.

  Teritorijų planavimo dokumento galiojimas – bendrojo plano sprendiniai galioja neterminuotai arba tol, kol bus parengtas ir patvirtintas jį keičiantis to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentas. Planuojamos teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptys nustatomos ir konkretizuoti bendrojo plano sprendiniai rengiami ne trumpesniam nei 10 metų laikotarpiui.

  Planavimo tikslai: numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą; sudaryti sąlygas darniai savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinei ir funkcinei integracijai, teritorijų sanglaudai, taip pat kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros bei kitų svarbių socialinės  ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas; sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui; kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui.

  Planavimo uždaviniai: numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemes ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones; detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, nustatyti savivaldybės ir jos urbanistinių centrų socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus; nustatyti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo ir formavimo kryptis; nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą; numatyti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą; numatyti ypatingų inžinerinių, infrastruktūros (vandens ir sausumos transporto infrastruktūros statiniams, orlaivių nusileidimo infrastruktūros arba mažųjų orlaivių aerodromui skirtos teritorijos) statinių išdėstymą, pažymint visus esamus, rengiamu bendruoju planu ir kitais teritorijų planavimo dokumentais numatomus inžinerinius, infrastruktūros statinius; atsižvelgti i Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą kuriai pritarta Birštono savivaldybes tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. TS-150 „Dėl Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos tvirtinimo“, Birštono savivaldybes teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą, kuriai pritarta Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. TS-149 ,,Dėl Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos tvirtinimo“; numatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius kurorto gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą; sukonkretinti urbanizuotų teritorijų ir jose esančių miškų bei atskiriesiems želdynams priskirtas teritorijas; integruoti patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius i Bendrąjį planą įvertinti valstybės ir savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; išnagrinėti, įvertinti ir perkelti Birštono savivaldybės plėtros 2013-2020 metų strateginio plano nuostatas i Bendrąjį planą; ištaisyti technines klaidas (brėžiniuose ir tekstinėje dalyje); panaikinti sprendinių spragas; spręsti galiojančių sprendinių kolizijas; rengėjas esamos būklės įvertinimo stadijoje turi įvertinti visuomenes (pareiškėjų, pageidaujančių keisti/koreguoti bendrojo plano sprendinius, prašymus) pasiūlymus bei išanalizavus juos, suderinus su Birštono savivaldybės administracija patikslinti Bendrojo plano urbanizuotų ir neurbanizuotų teritorijų plėtros mastą ir galimybes; rengiant Bendrojo plano koregavimą rengėjas turi atlikti visas privalomas derinimo procedūras; numatyti urbanistinių-ekologinių koeficientų zonas (tikslinti 2002 m. spalio 21 d. Birštono savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 244 „Dėl Birštono savivaldybės teritorijos urbanistinių-ekologinių koeficientų patvirtinimo“, 1992 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Birštono miesto tarybos sprendimu Nr. 126 „Dėl Birštono miesto urbanistinio-ekologinio koeficiento patvirtinimo“ bei 1999 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“); pagal poreikį gali būti nustatomi ir kiti teisės aktais pagrįsti planavimo uždaviniai bei papildomi teritorijos naudojimo reikalavimai.

   

  Susipažinti su parengtais sprendiniais ir atliktomis Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūromis (SPAV ataskaita ir gautomis vertinimo subjektų išvadomis bendrųjų sprendinių formavimo stadijos rengimo metu) skiriama ne mažiau kaip 10 d.d. – susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2019 m. gegužės 13 d. ir baigiasi 2019 m. gegužės 27 d. Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su keičiamu teritorijų planavimo dokumentu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) ir savivaldybės patalpose (Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriuje, Jaunimo g. 2, LT- 59206 Birštonas, tel.: (8~319) 65 555, interneto svetainėje: www.birstonas.lt. Vieša ekspozicija vyks nuo 2019 m. gegužės 20 d. iki 2019 m. gegužės 27 d. Birštono savivaldybės administracijos patalpose. Bendrojo plano keitimo svarstymo su visuomene viešas susirinkimas įvyks 2019 m. gegužės 27 d. 11 val., Birštono savivaldybėje, Birštonas, Jaunimo g. 2, 1 aukšto fojė.

   

  Išsamesnė informacija teikiama Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriuje, Jaunimo g. 2, LT- 59206 Birštonas, tel. (8 319)  62007, el. p. architektai@birstonas.lt, www.birstonas.lt.

   

  Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Po viešojo susipažindinimo pasiūlymai nebus priimami. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą, motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

  2019-03-04

  Planavimo organizatorius: Birštono savivaldybės administracijos direktorius. Jaunimo g. 2, LT- 59206 Birštonas, tel.: (8~319) 65 555, el. paštas: sekretore@birstonas.lt, interneto svetainė: www.birstonas.lt.

  Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovė – Eleonora Grablevskienė, tel. +370 672 11410, el. p. – e.grablevskiene@atamis.lt

  Planavimo pagrindas – Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. TS-216 „Dėl Birštono miesto, savivaldybės bendrųjų planų keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“.

  Planavimo terminai – 2017 m. II ketv. – 2019 m. II ketv.

  Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt):

  Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros keitimas.

  Teritorijų planavimo rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

  Teritorijų planavimo lygmuo – vietovės lygmuo.

  Bendrojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

  Planuojama teritorija – Birštono kurorto teritorija.

  Teritorijų planavimo dokumento galiojimas – bendrojo plano sprendiniai galioja neterminuotai arba tol, kol bus parengtas ir patvirtintas jį keičiantis to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentas. Planuojamos teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptys nustatomos ir konkretizuoti bendrojo plano sprendiniai rengiami ne trumpesniam nei 10 metų laikotarpiui.

  Planavimo tikslai: numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą; sudaryti sąlygas darniai savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinei ir funkcinei integracijai, teritorijų sanglaudai, taip pat kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros bei kitų svarbių socialinės  ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas; sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui; kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui.

  Planavimo uždaviniai: numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemes ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones; detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, nustatyti savivaldybės ir jos urbanistinių centrų socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus; nustatyti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo ir formavimo kryptis; nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą; numatyti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą; numatyti ypatingų inžinerinių, infrastruktūros (vandens ir sausumos transporto infrastruktūros statiniams, orlaivių nusileidimo infrastruktūros arba mažųjų orlaivių aerodromui skirtos teritorijos) statinių išdėstymą, pažymint visus esamus, rengiamu bendruoju planu ir kitais teritorijų planavimo dokumentais numatomus inžinerinius, infrastruktūros statinius; atsižvelgti i Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą kuriai pritarta Birštono savivaldybes tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. TS-150 „Dėl Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos tvirtinimo“, Birštono savivaldybes teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą, kuriai pritarta Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. TS-149 ,,Dėl Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos tvirtinimo“; numatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius kurorto gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą; sukonkretinti urbanizuotų teritorijų ir jose esančių miškų bei atskiriesiems želdynams priskirtas teritorijas; integruoti patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius i Bendrąjį planą įvertinti valstybės ir savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; išnagrinėti, įvertinti ir perkelti Birštono savivaldybės plėtros 2013-2020 metų strateginio plano nuostatas i Bendrąjį planą; ištaisyti technines klaidas (brėžiniuose ir tekstinėje dalyje); panaikinti sprendinių spragas; spręsti galiojančių sprendinių kolizijas; rengėjas esamos būklės įvertinimo stadijoje turi įvertinti visuomenes (pareiškėjų, pageidaujančių keisti/koreguoti bendrojo plano sprendinius, prašymus) pasiūlymus bei išanalizavus juos, suderinus su Birštono savivaldybės administracija patikslinti Bendrojo plano urbanizuotų ir neurbanizuotų teritorijų plėtros mastą ir galimybes; rengiant Bendrojo plano koregavimą rengėjas turi atlikti visas privalomas derinimo procedūras; numatyti urbanistinių-ekologinių koeficientų zonas (tikslinti 2002 m. spalio 21 d. Birštono savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 244 „Dėl Birštono savivaldybės teritorijos urbanistinių-ekologinių koeficientų patvirtinimo“, 1992 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Birštono miesto tarybos sprendimu Nr. 126 „Dėl Birštono miesto urbanistinio-ekologinio koeficiento patvirtinimo“ bei 1999 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“); pagal poreikį gali būti nustatomi ir kiti teisės aktais pagrįsti planavimo uždaviniai bei papildomi teritorijos naudojimo reikalavimai.

  Informuojame, kad Birštono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. TS-193 „Dėl pritarimo Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros keitimo koncepcijos II variantui“ patvirtintas Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros keitimo II koncepcijos variantas, atliktos privalomos Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros. Su patvirtinta koncepcija, motyvais lėmusiais alternatyvos pasirinkimą, Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita, vertinimo subjektų išvadomis, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo ir visuomenės pasiūlymų įvertinimo pažymomis bei kita informacija galima susipažinti pas Planavimo organizatorių – išsamesnė informacija teikiama Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriuje, Jaunimo g. 2, LT- 59206 Birštonas, tel. (8 319)  62007, el. p. architektai@birstonas.lt, www.birstonas.lt.

   

  Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, nurodant viešos ekspozicijos bei viešo svarstymo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

  Capture1

  2018-12-13

  Planavimo organizatorius: Birštono savivaldybės administracijos direktorius. Jaunimo g. 2, LT- 59206 Birštonas, tel.: (8~319) 65 555, el. paštas: sekretore@birstonas.lt, interneto svetainė: www.birstonas.lt.

  Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovė – Eleonora Grablevskienė, tel. +370 672 11410, el. p. – e.grablevskiene@atamis.lt

  Planavimo pagrindas – Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. TS-216 „Dėl Birštono miesto, savivaldybės bendrųjų planų keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“.

  Planavimo terminai – 2017 m. II ketv. – 2019 m. II ketv.

  Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt):

  Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros keitimas.

  Teritorijų planavimo rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

  Teritorijų planavimo lygmuo – vietovės lygmuo.

  Bendrojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

  Planuojama teritorija – Birštono kurorto teritorija.

  Teritorijų planavimo dokumento galiojimas – bendrojo plano sprendiniai galioja neterminuotai arba tol, kol bus parengtas ir patvirtintas jį keičiantis to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentas. Planuojamos teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptys nustatomos ir konkretizuoti bendrojo plano sprendiniai rengiami ne trumpesniam nei 10 metų laikotarpiui.

  Planavimo tikslai: numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą; sudaryti sąlygas darniai savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinei ir funkcinei integracijai, teritorijų sanglaudai, taip pat kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros bei kitų svarbių socialinės  ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas; sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui; kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui.

  Planavimo uždaviniai: numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemes ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones; detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, nustatyti savivaldybės ir jos urbanistinių centrų socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus; nustatyti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo ir formavimo kryptis; nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą; numatyti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą; numatyti ypatingų inžinerinių, infrastruktūros (vandens ir sausumos transporto infrastruktūros statiniams, orlaivių nusileidimo infrastruktūros arba mažųjų orlaivių aerodromui skirtos teritorijos) statinių išdėstymą, pažymint visus esamus, rengiamu bendruoju planu ir kitais teritorijų planavimo dokumentais numatomus inžinerinius, infrastruktūros statinius; atsižvelgti i Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą kuriai pritarta Birštono savivaldybes tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. TS-150 „Dėl Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos tvirtinimo“, Birštono savivaldybes teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą, kuriai pritarta Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. TS-149 ,,Dėl Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos tvirtinimo“; numatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius kurorto gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą; sukonkretinti urbanizuotų teritorijų ir jose esančių miškų bei atskiriesiems želdynams priskirtas teritorijas; integruoti patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius i Bendrąjį planą įvertinti valstybės ir savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; išnagrinėti, įvertinti ir perkelti Birštono savivaldybės plėtros 2013-2020 metų strateginio plano nuostatas i Bendrąjį planą; ištaisyti technines klaidas (brėžiniuose ir tekstinėje dalyje); panaikinti sprendinių spragas; spręsti galiojančių sprendinių kolizijas; rengėjas esamos būklės įvertinimo stadijoje turi įvertinti visuomenes (pareiškėjų, pageidaujančių keisti/koreguoti bendrojo plano sprendinius, prašymus) pasiūlymus bei išanalizavus juos, suderinus su Birštono savivaldybės administracija patikslinti Bendrojo plano urbanizuotų ir neurbanizuotų teritorijų plėtros mastą ir galimybes; rengiant Bendrojo plano koregavimą rengėjas turi atlikti visas privalomas derinimo procedūras; numatyti urbanistinių-ekologinių koeficientų zonas (tikslinti 2002 m. spalio 21 d. Birštono savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 244 „Dėl Birštono savivaldybės teritorijos urbanistinių-ekologinių koeficientų patvirtinimo“, 1992 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Birštono miesto tarybos sprendimu Nr. 126 „Dėl Birštono miesto urbanistinio-ekologinio koeficiento patvirtinimo“ bei 1999 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“); pagal poreikį gali būti nustatomi ir kiti teisės aktais pagrįsti planavimo uždaviniai bei papildomi teritorijos naudojimo reikalavimai.

  Pakartotinai susipažinti su Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros keitimo Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita ir bendrojo plano keitimo bendraisiais sprendiniais – koncepcijos alternatyvomis, bus galima nuo 2018 m. gruodžio 14 d. iki 2019 m. sausio 17 d. planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje (www.birstonas.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt). Pakartotinas viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su bendrojo plano keitimo koncepcijos alternatyvomis bei SPAV ataskaita, įvyks 2019 m. sausio 17 d., 11 val., Birštono savivaldybės didžiojoje salėje, Birštonas, Jaunimo g. 2.

  Išsamesnė informacija teikiama Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriuje, Jaunimo g. 2, LT- 59206 Birštonas, tel. (8 319)  62007, el. p. architektai@birstonas.lt, www.birstonas.lt.

   

  Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

  2018-12-13

  Planavimo organizatorius: Birštono savivaldybės administracijos direktorius. Jaunimo g. 2, LT- 59206 Birštonas, tel.: (8~319) 65 555, el. paštas: sekretore@birstonas.lt, interneto svetainė: www.birstonas.lt.

  Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovė – Eleonora Grablevskienė, tel. +370 672 11410, el. p. – e.grablevskiene@atamis.lt

  Planavimo pagrindas: Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. TS-216 „Dėl Birštono miesto, savivaldybės bendrųjų planų keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“.

  Planavimo terminai – 2017 m. II ketv. – 2019 m. II ketv.

  Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt):

  Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas.

  Teritorijų planavimo rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

  Teritorijų planavimo lygmuo – savivaldybės lygmuo.

  Bendrojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

  Planuojama teritorija – Birštono savivaldybės teritorija.

  Teritorijų planavimo dokumento galiojimas – bendrojo plano sprendiniai galioja neterminuotai arba tol, kol bus parengtas ir patvirtintas jį keičiantis to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentas. Planuojamos teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptys nustatomos ir konkretizuoti bendrojo plano sprendiniai rengiami ne trumpesniam nei 10 metų laikotarpiui.

  Planavimo tikslai: numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą; sudaryti sąlygas darniai savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinei ir funkcinei integracijai, teritorijų sanglaudai, taip pat kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros bei kitų svarbių socialinės  ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas; sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui; kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui.

  Planavimo uždaviniai: numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemes ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones; detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, nustatyti savivaldybės ir jos urbanistinių centrų socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus; nustatyti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo ir formavimo kryptis; nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą; numatyti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą; numatyti ypatingų inžinerinių, infrastruktūros (vandens ir sausumos transporto infrastruktūros statiniams, orlaivių nusileidimo infrastruktūros arba mažųjų orlaivių aerodromui skirtos teritorijos) statinių išdėstymą, pažymint visus esamus, rengiamu bendruoju planu ir kitais teritorijų planavimo dokumentais numatomus inžinerinius, infrastruktūros statinius; atsižvelgti i Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą kuriai pritarta Birštono savivaldybes tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. TS-150 „Dėl Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos tvirtinimo“, Birštono savivaldybes teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą, kuriai pritarta Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. TS-149 ,,Dėl Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos tvirtinimo“; numatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius kurorto gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą; sukonkretinti urbanizuotų teritorijų ir jose esančių miškų bei atskiriesiems želdynams priskirtas teritorijas; integruoti patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius i Bendrąjį planą įvertinti valstybės ir savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; išnagrinėti, įvertinti ir perkelti Birštono savivaldybės plėtros 2013-2020 metų strateginio plano nuostatas i Bendrąjį planą; ištaisyti technines klaidas (brėžiniuose ir tekstinėje dalyje); panaikinti sprendinių spragas; spręsti galiojančių sprendinių kolizijas; rengėjas esamos būklės įvertinimo stadijoje turi įvertinti visuomenes (pareiškėjų, pageidaujančių keisti/koreguoti bendrojo plano sprendinius, prašymus) pasiūlymus bei išanalizavus juos, suderinus su Birštono savivaldybės administracija patikslinti Bendrojo plano urbanizuotų ir neurbanizuotų teritorijų plėtros mastą ir galimybes; rengiant Bendrojo plano koregavimą rengėjas turi atlikti visas privalomas derinimo procedūras; numatyti urbanistinių-ekologinių koeficientų zonas (tikslinti 2002 m. spalio 21 d. Birštono savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 244 „Dėl Birštono savivaldybės teritorijos urbanistinių-ekologinių koeficientų patvirtinimo“, 1992 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Birštono miesto tarybos sprendimu Nr. 126 „Dėl Birštono miesto urbanistinio-ekologinio koeficiento patvirtinimo“ bei 1999 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“); pagal poreikį gali būti nustatomi ir kiti teisės aktais pagrįsti planavimo uždaviniai bei papildomi teritorijos naudojimo reikalavimai.

   

  Susipažinti su parengtais sprendiniais ir atliktomis Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūromis (SPAV ataskaita ir gautomis vertinimo subjektų išvadomis bendrųjų sprendinių formavimo stadijos rengimo metu) skiriama ne mažiau kaip mėnuo – susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2018 m. gruodžio 22 d. ir baigiasi 2019 m. sausio 23 d. Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su keičiamu teritorijų planavimo dokumentu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) ir savivaldybės patalpose (Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriuje, Jaunimo g. 2, LT- 59206 Birštonas, tel.: (8~319) 65 555, interneto svetainėje: www.birstonas.lt. Bendrojo plano keitimo vieša ekspozicija vyks nuo 2019 m. sausio 2 d. iki 2019 m. sausio 23 d. Birštono savivaldybės administracijos patalpose. Bendrojo plano keitimo svarstymo su visuomene viešas susirinkimas įvyks 2019 m. sausio 23 d. 11 val., Birštono savivaldybėje, Birštonas, Jaunimo g. 2, 1 aukšto fojė.

   

  Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Po viešojo susipažindinimo pasiūlymai nebus priimami. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą, motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

  2018-08-29

  Planavimo organizatorius: Birštono savivaldybės administracijos direktorius. Jaunimo g. 2, LT- 59206 Birštonas, tel.: (8~319) 65 555, el. paštas: sekretore@birstonas.lt, interneto svetainė: www.birstonas.lt.

  Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovė – Eleonora Grablevskienė, tel. +370 672 11410, el. p. – e.grablevskiene@atamis.lt

  Planavimo pagrindas – Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. TS-216 „Dėl Birštono miesto, savivaldybės bendrųjų planų keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“.

  Planavimo terminai – 2017-2018 metai.

  Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt):

  Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros keitimas.

  Teritorijų planavimo rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

  Teritorijų planavimo lygmuo – savivaldybės lygmuo.

  Bendrojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

  Planuojama teritorija – Birštono kurorto teritorija.

  Teritorijų planavimo dokumento galiojimas – bendrojo plano sprendiniai galioja neterminuotai arba tol, kol bus parengtas ir patvirtintas jį keičiantis to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentas. Planuojamos teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptys nustatomos ir konkretizuoti bendrojo plano sprendiniai rengiami ne trumpesniam nei 10 metų laikotarpiui.

  Planavimo tikslai: numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą; sudaryti sąlygas darniai savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinei ir funkcinei integracijai, teritorijų sanglaudai, taip pat kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros bei kitų svarbių socialinės  ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas; sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui; kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui.

  Planavimo uždaviniai: numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemes ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones; detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, nustatyti savivaldybės ir jos urbanistinių centrų socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus; nustatyti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo ir formavimo kryptis; nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą; numatyti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą; numatyti ypatingų inžinerinių, infrastruktūros (vandens ir sausumos transporto infrastruktūros statiniams, orlaivių nusileidimo infrastruktūros arba mažųjų orlaivių aerodromui skirtos teritorijos) statinių išdėstymą, pažymint visus esamus, rengiamu bendruoju planu ir kitais teritorijų planavimo dokumentais numatomus inžinerinius, infrastruktūros statinius; atsižvelgti i Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą kuriai pritarta Birštono savivaldybes tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. TS-150 „Dėl Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos tvirtinimo“, Birštono savivaldybes teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą, kuriai pritarta Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. TS-149 ,,Dėl Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos tvirtinimo“; numatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius kurorto gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą; sukonkretinti urbanizuotų teritorijų ir jose esančių miškų bei atskiriesiems želdynams priskirtas teritorijas; integruoti patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius i Bendrąjį planą įvertinti valstybės ir savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; išnagrinėti, įvertinti ir perkelti Birštono savivaldybės plėtros 2013-2020 metų strateginio plano nuostatas i Bendrąjį planą; ištaisyti technines klaidas (brėžiniuose ir tekstinėje dalyje); panaikinti sprendinių spragas; spręsti galiojančių sprendinių kolizijas; rengėjas esamos būklės įvertinimo stadijoje turi įvertinti visuomenes (pareiškėjų, pageidaujančių keisti/koreguoti bendrojo plano sprendinius, prašymus) pasiūlymus bei išanalizavus juos, suderinus su Birštono savivaldybės administracija patikslinti Bendrojo plano urbanizuotų ir neurbanizuotų teritorijų plėtros mastą ir galimybes; rengiant Bendrojo plano koregavimą rengėjas turi atlikti visas privalomas derinimo procedūras; numatyti urbanistinių-ekologinių koeficientų zonas (tikslinti 2002 m. spalio 21 d. Birštono savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 244 „Dėl Birštono savivaldybės teritorijos urbanistinių-ekologinių koeficientų patvirtinimo“, 1992 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Birštono miesto tarybos sprendimu Nr. 126 „Dėl Birštono miesto urbanistinio-ekologinio koeficiento patvirtinimo“ bei 1999 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“); pagal poreikį gali būti nustatomi ir kiti teisės aktais pagrįsti planavimo uždaviniai bei papildomi teritorijos naudojimo reikalavimai.

  Susipažinti su Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros keitimo Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita ir bendrojo plano keitimo bendraisiais sprendiniais – koncepcijos alternatyvomis, bus galima nuo 2018 m. rugpjūčio 30 d. iki 2018 m. rugsėjo 27 d. planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje (www.birstonas.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt). Viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su bendrojo plano keitimo koncepcijos alternatyvomis bei SPAV ataskaita, įvyks 2018 m. rugsėjo 27 d., 10 val., Birštono savivaldybėje, Birštonas, Jaunimo g. 2, 1 aukšto fojė.

  Išsamesnė informacija teikiama Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriuje, Jaunimo g. 2, LT- 59206 Birštonas, tel. (8 319)  62007, el. p. architektai@birstonas.lt, www.birstonas.lt.

   

  Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

  Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita

  Koncepcija

  Koncepcija 1 variantas

  Koncepcija 2 variantas

  Koncepcija 3 variantas

  Sprendiniai

  2018-06-13

  Informuojame, kad patvirtinti Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo bendrieji sprendiniai (II koncepcijos alternatyva), užbaigtos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros

  Planavimo organizatorius: Birštono savivaldybės administracijos direktorius. Jaunimo g. 2, LT- 59206 Birštonas, tel.: (8~319) 65 555, el. paštas: sekretore@birstonas.lt, interneto svetainė: www.birstonas.lt.

  Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovė – Eleonora Grablevskienė, tel. +370 672 11410, el. p. – e.grablevskiene@atamis.lt

  Planavimo pagrindas: Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. TS-216 „Dėl Birštono miesto, savivaldybės bendrųjų planų keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“.

  Planavimo terminai – 2017-2018 metai.

  Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt):

  Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas.

  Teritorijų planavimo rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

  Teritorijų planavimo lygmuo – savivaldybės lygmuo.

  Bendrojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

  Planuojama teritorija – Birštono savivaldybės teritorija.

  Teritorijų planavimo dokumento galiojimas – bendrojo plano sprendiniai galioja neterminuotai arba tol, kol bus parengtas ir patvirtintas jį keičiantis to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentas. Planuojamos teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptys nustatomos ir konkretizuoti bendrojo plano sprendiniai rengiami ne trumpesniam nei 10 metų laikotarpiui.

  Planavimo tikslai: numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą; sudaryti sąlygas darniai savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinei ir funkcinei integracijai, teritorijų sanglaudai, taip pat kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros bei kitų svarbių socialinės  ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas; sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui; kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui.

  Planavimo uždaviniai: numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemes ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones; detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, nustatyti savivaldybės ir jos urbanistinių centrų socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus; nustatyti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo ir formavimo kryptis; nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą; numatyti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą; numatyti ypatingų inžinerinių, infrastruktūros (vandens ir sausumos transporto infrastruktūros statiniams, orlaivių nusileidimo infrastruktūros arba mažųjų orlaivių aerodromui skirtos teritorijos) statinių išdėstymą, pažymint visus esamus, rengiamu bendruoju planu ir kitais teritorijų planavimo dokumentais numatomus inžinerinius, infrastruktūros statinius; atsižvelgti i Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą kuriai pritarta Birštono savivaldybes tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. TS-150 „Dėl Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos tvirtinimo“, Birštono savivaldybes teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą, kuriai pritarta Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. TS-149 ,,Dėl Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos tvirtinimo“; numatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius kurorto gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą; sukonkretinti urbanizuotų teritorijų ir jose esančių miškų bei atskiriesiems želdynams priskirtas teritorijas; integruoti patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius i Bendrąjį planą įvertinti valstybės ir savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; išnagrinėti, įvertinti ir perkelti Birštono savivaldybės plėtros 2013-2020 metų strateginio plano nuostatas i Bendrąjį planą; ištaisyti technines klaidas (brėžiniuose ir tekstinėje dalyje); panaikinti sprendinių spragas; spręsti galiojančių sprendinių kolizijas; rengėjas esamos būklės įvertinimo stadijoje turi įvertinti visuomenes (pareiškėjų, pageidaujančių keisti/koreguoti bendrojo plano sprendinius, prašymus) pasiūlymus bei išanalizavus juos, suderinus su Birštono savivaldybės administracija patikslinti Bendrojo plano urbanizuotų ir neurbanizuotų teritorijų plėtros mastą ir galimybes; rengiant Bendrojo plano koregavimą rengėjas turi atlikti visas privalomas derinimo procedūras; numatyti urbanistinių-ekologinių koeficientų zonas (tikslinti 2002 m. spalio 21 d. Birštono savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 244 „Dėl Birštono savivaldybės teritorijos urbanistinių-ekologinių koeficientų patvirtinimo“, 1992 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Birštono miesto tarybos sprendimu Nr. 126 „Dėl Birštono miesto urbanistinio-ekologinio koeficiento patvirtinimo“ bei 1999 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“); pagal poreikį gali būti nustatomi ir kiti teisės aktais pagrįsti planavimo uždaviniai bei papildomi teritorijos naudojimo reikalavimai.

  Informuojame, kad Birštono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. TS-89 „Dėl pritarimo Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos II alternatyvai“ patvirtinta Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo II koncepcijos alternatyva, atliktos privalomos Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros (gautos vertinimo subjektų išvados, parengta vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma). Su patvirtinta koncepcija, motyvais lėmusiais alternatyvos pasirinkimą, Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita, vertinimo subjektų išvadomis, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma bei kita informacija galima susipažinti pas Planavimo organizatorių – išsamesnė informacija teikiama Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriuje, Jaunimo g. 2, LT- 59206 Birštonas, tel. (8 319)  62007, el. p. architektai@birstonas.lt, www.birstonas.lt.

   Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, nurodant viešos ekspozicijos bei viešo svarstymo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

  2018-04-19

  Informuojame, kad Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-19 įsakymu Nr. AV-150 „Dėl Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros keitimo ir Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano planavimo darbų programos 5 punkto pakeitimo“ pakeisti Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros keitimo ir Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano planavimo darbų programos teritorijų planavimo lygmenys:

  1. Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros keitimas – vietovės.

  2. Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas – savivaldybės.

  2018-04-19

  INFORMUOJAME, KAD PARENGTA BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA (SPAV) IR BENDRIEJI SPRENDINIAI (KONCEPCIJOS ALTERNATYVOS)

   Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita.

  Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas. Rengimo etapas / bendrųjų sprendinių formavimas. Koncepcija.

  Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas. Koncepcija. I variantas

  Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas. Koncepcija. II variantas

  Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas. Koncepcija. III variantas

  2017-10-10

  INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS

  INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI BIRŠTONO KURORTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ KOREKTŪROS KEITIMAS

  2016-12-29

  Informuojame, kad pradedamas rengti Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros, patvirtintos Birštono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-13 „Dėl Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros tvirtinimo“, keitimas ir Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Birštono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. TS-72 „Dėl Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, keitimas.
  Planavimo pagrindas: Birštono savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimas Nr. TS-216 „Dėl Birštono miesto, savivaldybės bendrųjų planų keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“.
  Planuojama teritorija – planuojama teritorijos riba sutampa su administracinėmis Birštono savivaldybės teritorijos ribomis (numatomas nežymus administracinių ribų pasikeitimas (šiuo metu yra rengiami Birštono savivaldybės teritorijoje esančių 49 kaimo vietovių teritorijų ribų nustatymo ir Birštono miesto teritorijos ribų pakeitimo planai).
  Teritorijų planavimo lygmuo – savivaldybės.
  Planavimo tikslai:
  1. Numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą.
  2. Sudaryti sąlygas darniai savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinei ir funkcinei integracijai, teritorijų sanglaudai, taip pat kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius.
  3. Nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros bei kitų svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas.
  4. Sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui.
  5. Kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse.
  6. Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas.
  7. Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.
  8. Sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui.
  Planavimo uždaviniai:
  numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;
  detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;
  optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, nustatyti savivaldybės ir jos urbanistinių centrų socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus;
  nustatyti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo ir formavimo kryptis;
  nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą;
  numatyti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą;
  numatyti ypatingų inžinerinių, infrastruktūros (vandens ir sausumos transporto infrastruktūros statiniams, orlaivių nusileidimo infrastruktūros arba mažųjų orlaivių aerodromui skirtos teritorijos) statinių išdėstymą, pažymint visus esamus, rengiamu bendruoju planu ir kitais teritorijų planavimo dokumentais numatomus inžinerinius, infrastruktūros statinius,
  atsižvelgti į Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą, kuriai pritarta Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. TS-150 „Dėl Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos tvirtinimo“, Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą, kuriai pritarta Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. TS-149 „Dėl Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos tvirtinimo“,
  numatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius kurorto gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą;
  sukonkretinti urbanizuotų teritorijų ir jose esančių miškų bei atskiriesiems želdynams priskirtas teritorijas;
  integruoti patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius į Bendrąjį planą, įvertinti valstybės ir savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;
  išnagrinėti, įvertinti ir perkelti Birštono savivaldybės plėtros 2013–2020 metų strateginio plano nuostatas į Bendrąjį planą;
  ištaisyti technines klaidas (brėžiniuose ir tekstinėje dalyje);
  panaikinti sprendinių spragas;
  spręsti galiojančių sprendinių kolizijas;
  rengėjas esamos būklės įvertinimo stadijoje turi įvertinti visuomenės (pareiškėjų, pageidaujančių keisti/koreguoti bendrojo plano sprendinius, prašymus) pasiūlymus bei išanalizavus juos, suderinus su Birštono savivaldybės administracija, patikslinti Bendrojo plano urbanizuotų ir neurbanizuotų teritorijų plėtros mastą ir galimybes;
  rengiant Bendrojo plano koregavimą rengėjas turi atlikti visas privalomas derinimo procedūras;
  numatyti urbanistinių-ekologinių koeficientų zonas (tikslinti 2002 m. spalio 21 d. Birštono savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 244 „Dėl Birštono savivaldybės teritorijos urbanistinių-ekologinių koeficientų patvirtinimo“, 1992 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Birštono miesto tarybos sprendimu Nr. 126 „Dėl Birštono miesto urbanistinio-ekologinio koeficiento patvirtinimo“ bei 1999 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ );
  pagal poreikį gali būti nustatomi ir kiti teisės aktais pagrįsti planavimo uždaviniai bei papildomi teritorijos naudojimo reikalavimai.
  Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV): atliekamas remiantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu.
  Planavimo organizatorius: Birštono savivaldybės administracijos direktorius, Birštonas, Jaunimo g. 2, tel./faks. (8 319) 65 555, el. p. sekretore@birstonas.lt, www.birstonas.lt.
  Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: parenkamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
  Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus visuomenė dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui gali teikti raštu (Birštonas, Jaunimo g. 2, tel./faks. (8 319) 65 555, el. p. sekretore@birstonas.lt, www.birstonas.lt) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai.

  Birštono savivaldybės administracijos 2016-12-29 įsakymas Nr. AV-421 „Dėl Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros, Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo ir planuojamos teritorijos ribų nustatymo“.

  2016-12-06

  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, rengiamas Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros, patvirtintos Birštono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-13 „Dėl Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros tvirtinimo“, keitimas ir Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Birštono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. TS-72 „Dėl Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, keitimas.

  Su parengtu sprendimo projektu galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriuje 337 kab., tel. (8 319) 62 008, adresas  Birštonas, Jaunimo g. 2, ir Birštono savivaldybės administracijos seniūnijoje, tel. (8 319) 45 185, adresas Birštono sav., Birštono vs., Birštono g. 14.
  Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos planavimo organizatoriui – Birštono savivaldybės administracijos direktoriui, Birštonas, Jaunimo g. 2, tel./faks. (8 319) 65 555, el. p. sekretore@birstonas.lt, www.birstonas.lt.
  Birštono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl Birštono miesto, savivaldybės bendrųjų planų keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai