Savivaldybės gydytojo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2017  m. vasario 28 d.

  įsakymu Nr. AV-063

  SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis – A.

  3.  Pareigybės kategorija – 11.

   II. PASKIRTIS
   4. Savivaldybės gydytojo (vyriausiojo specialisto) pareigybė reikalinga įgyvendinti savivaldybėje valstybės ir savivaldybės sveikatos politiką, derinti savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą, įgyvendinant sveikatos programas, organizuoti įmonių, įstaigų ir organizacijų, esančių savivaldybės teritorijoje, sanitarinę priežiūrą.
   III. VEIKLOS SRITIS
   5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos sirties – asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros funkciją.
   IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  6. Turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų administracinio darbo sveikatos priežiūros ar viešojo administravimo įstaigose darbo patirtį;

  7. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, sveikatos politiką, sveikatos teisę, sveikatos ekonomiką, sveikatos priežiūros vadybą, dokumentų rengimą ir tvarkymą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;

  8. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis;

  9. Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  10. Savivaldybės teritorijoje organizuoja Lietuvos sveikatos strategijos, valstybinių sveikatinimo programų ir kitų valstybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja juos įgyvendinant;

  11. Nuolat analizuoja savivaldybės gyventojų sveikatos būklę ir jos rizikos veiksnius, pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės merui, Administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;

  12. Pagal kompetenciją vykdo savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklos priežiūrą, koordinuoja jų veiklą, ligų prevencijos ir sveikatinimo klausimais, teikia išvadas Savivaldybės merui,  Administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;

  13. Organizuoja ir koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą sveikatos klausimais;

  14. Koordinuoja socialinių partnerių įtraukimą į savivaldybių sveikatinimo veiklą;

  15. Vykdo Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme numatytas funkcijas;

  16. Teikia Savivaldybės administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl:

  16.1. Lėšų savivaldybės sveikatinimo veiklai finansuoti poreikio bei panaudojimo;

  16.2. Dėl griežtesnių negu teisės aktuose numatyti reikalavimų nustatymo visuomenės sveikatos priežiūros srityje savivaldybės teritorijoje, kai tai numato įstatymai;

  16.3. Kitas išvadas ir pasiūlymus savo kompetencijos klausimais;

  17. Pagal kompetenciją prižiūri, ar savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi sveikatinimo veiklą reglamentuojančių įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;

  18. Pagal kompetenciją užtikrina valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų ir savarkiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo kontrolę;

  19. Pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės mero įgaliojimus rengia Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytų sveikatinimo veiklos sutarčių projektus, pagal kompetenciją dalyvauja kontroliuojant, kaip jų laikomasi;

  20. organizuoja savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, likviduojant stichinių nelaimių, avarijų, ekologinių katastrofų padarinius;

  21. Nagrinėja pareiškimus ir skundus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimais, sprendžia juos pagal savo įgaliojimus arba perduoda spręsti Savivaldybės administracijai pagal kompetenciją;

  22. Rengia ir teikia Administracijos direktoriui, Savivaldybės tarybai sveikatinimo veiklos teisės aktų projektus.

  23.   Vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei su savivaldybės gydytojo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
  24. Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas) atsako už pareigybės aprašyme išdėstytų funkcijų vykdymą ir yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai