Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto (inžinieriaus) pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2017 m. kovo 1 d.

  įsakymu Nr. AV-067

  ŪKIO, TURTO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (INŽINIERIAUS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖ
   1. Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas (inžinierius) yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

  2. Pareigybės lygis – A2.

   II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
  3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;

  3.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, statybą bei remonto darbus, kelių tvarkymą;

  3.3. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

  3.4. išmanyti teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo taisykles, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir mokėti dirbti su ,,Microsoft Office“ programiniu paketu, mokėti dirbti su sąmatų skaičiavimo kompiuterine programa.

   III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
  4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  4.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių darbe, įgyvendinant savivaldybės projektus, finansuojamus iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, taip pat projektus, finansuojamus Europos Sąjungos struktūrinių ir sanglaudos fondų lėšomis;

  4.2. bendradarbiauja su savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, savivaldybės įstaigomis, kartu sprendžia joms aktualius ūkinius klausimus;

  4.3. teikia techninio pobūdžio konsultacijas gyventojams, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms komunalinio ūkio objektų eksploatavimo klausimais, propaguoja taupų gamtos ir energijos išteklių naudojimą;

  4.4. prižiūri visus iš Europos Sąjungos fondų, valstybės ir savivaldybės biudžeto ar paskolų lėšų vykdomus gatvių, kelių ir kitų inžinerinių tinklų statybos ir rekonstravimo darbus;

  4.5. ruošia projektinius duomenis objektų projektavimui, kontroliuoja darbų eigą;

  4.6. derina rangovų pateiktus atliktų darbų aktus;

  4.7. dalyvauja rengiant savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programą;

  4.8. kontroliuoja kelių (gatvių) statybos darbų ir naudojamų medžiagų kokybę bei atitikimą projekto reikalavimams;

  4.9. rengia projektinę-sąmatinę dokumentaciją kelių tiesimo ir priežiūros darbams;

  4.10. organizuoja ir prižiūri smulkius gatvių ir šaligatvių remonto darbus miesto ir savivaldybės teritorijoje;

  4.11. vykdo gatvių ir šaligatvių statybos darbų atlikimo miesto ir savivaldybės teritorijoje priežiūrą, tikrina apimtis, pasirašo darbų priėmimo aktus, rengia ataskaitas apie darbų atlikimą;

  4.12. rengia ir derina metinius perspektyvinius kelių ir gatvių remonto darbų mieste ir savivaldybės teritorijoje atlikimo planus;

  4.13. organizuoja statybos darbų autorinę ir techninę priežiūrą;

  4.14. Skyriaus vedėjo ar Administracijos direktoriaus pavedimu administruoja savivaldybės projektus, iš jų finansuojamus iš Europos Sąjungos fondų lėšų, atlieka periodinę stebėseną, rengia ataskaitas;

  4.15. nagrinėja, sistemina ir kaupia visų lygių normatyvinius dokumentus, reikalingus pareigybės funkcijoms vykdyti;

  4.16. vykdo kitus teisės aktais ir savivaldos institucijų sprendimais suteiktus jam įgaliojimus bei pavedimus;

  4.17. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

   IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS
   5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai