Birštono miesto Vietos veiklos grupė rengs vietos veiklos strategiją

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programoje daug dėmesio skiriama vietos bendruomenėms. Siekiant didinti socialinę įtrauktį, vykdyti įvairias veiklas kovojant su skurdu, projektus gali įgyvendinti ir miestuose įkurtos vietos veiklos grupės. Miestų vietos veiklos grupės, bendradarbiaudamos su vietos valdžia, bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo atstovais gali inicijuoti ir įgyvendinti projektus, kuriais siekiama spręsti užimtumo didinimo, vietinių įsidarbinimo galimybių didinimo, jaunimo socialinės integracijos stiprinimo, verslumo skatinimo klausimus. Šioms iniciatyvoms įgyvendinti galima gauti paramą pagal ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.6 investicinio prioriteto „Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 8.6.1. uždavinį „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“.

2015 m. rugpjūčio 5 d. įsteigta Birštono miesto Vietos veiklos grupė parengė paraišką pagal veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-909). Paraiška buvo įvertinta teigiama ir vietos plėtros strategijos rengimui buvo skirta ES fondų parama (3 996,00 Eur). Š. m. gruodžio 10 d. pasirašyta projekto finansavimo administravimo sutartis. Bendra projekto vertė – 4 323,61 Eur. Iki 2016 m. vasario mėnesio vidurio Birštono miesto Vietos veiklos grupė turi parengti vietos veiklos strategiją, kurioje galima numatyti įvairias veiklas, susijusias su Birštono mieste gyvenančių asmenų socialinės atskirties mažinimu, bendrųjų, specialiųjų socialinių paslaugų ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimu, bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui didinti skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimu, naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimu, savanoriška veikla (savanoryste), gyventojų verslumo didinimu, mentoryste ,,verslas verslui“ ir kt.
Birštono miesto vietos veiklos grupė, norėdama išsiaiškinti, kokiose srityse tikslinga inicijuoti ir įgyvendinti projektus, organizuoja miesto gyventojų poreikių tyrimą ir kviečia visus Birštono miesto gyventojus išsakyti savo nuomonę ir atsakyti į anketos klausimus ir iš anksto dėkoja už pagalbą.

Anketą galima rasti http://www.manoapklausa.lt/apklausa/752238267/

Birštono miesto vietos veiklos grupės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai