Viešųjų darbų programos vykdymo konkursas

Birštono savivaldybės administracija kartu su Kauno teritorine darbo birža skelbia Viešųjų darbų programos vykdymo konkursą 2016 metams.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymu, Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499, Viešųjų darbų programos vykdymo konkurso organizavimo komisijos darbo reglamentu, Viešųjų darbų programos vykdymo konkurso nuostatomis, Viešųjų darbų  organizavimo sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Birštono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 1 d. sprendimu TS-156  ir Viešųjų darbų programa, patvirtinta Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 5 d. sprendimu Nr. TS-10, skelbiamas konkursas šiems Viešųjų darbų programos vykdymo darbams atlikti:
Valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms:
1.    Valstybinės žemės ir pastatų, valstybinių parkų, perduotų patikėjimo teise tvarkymo laikino pobūdžio darbai.
2.    Stichinių meteorologinių reiškinių padarinių likvidavimo laikino pobūdžio darbai.
3.    Valstybei nuosavybės teise priklausančių hidrotechninių statinių, melioracijos įrenginių priežiūros,  valstybinėje žemėje esančių vandens telkinių paplūdimių, pakrančių, perduotų patikėjimo teise tvarkymo laikino pobūdžio darbai.
4.    Valstybei nuosavybės teise priklausančių saugomų istorijos ir kultūros paveldo, muziejų, kapinių, parkų bei kitų saugomų ir turinčių išliekamąją vertę objektų tvarkymo pagalbiniai laikino pobūdžio darbai.
Savarankiškoms savivaldybės funkcijoms:
1.    Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai.
2. Socialinės bei visuomeninės paskirties įmonių, įstaigų bei organizacijų aplinkos tvarkymo pagalbiniai laikino pobūdžio darbai.
3.    Socialinių paslaugų teikimo Savivaldybės gyventojams pagalbiniai laikino pobūdžio darbai.
4.    Savivaldybės renginių organizavimo pagalbiniai darbai.
5.    Viešosios tvarkos priežiūros, kultūros renginių metu, pagalbiniai laikino pobūdžio darbai.
Konkurse gali dalyvauti visos Birštono savivaldybėje registruotos įmonės, įstaigos ir organizacijos, galinčios suteikti viešuosius darbus Kauno teritorinės darbo biržos Prienų skyriuje nustatyta tvarka užsiregistravusiems bedarbiams. Pirmenybė teikiama ne pelno siekiančioms, iš Lietuvos valstybės biudžeto ir Savivaldybės biudžeto išlaikomoms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms.
Darbdaviai, norintys dalyvauti konkurse, iki 2016 m. vasario 29 d. 17.00 val. turi pateikti:
1.   Laisvos formos prašymą dalyvauti konkurse bei informaciją apie įmonę, nurodant įmonės pavadinimą, kodą, adresą, telefono ir fakso numerius, elektroninio pašto adresą;
2.     Įmonės registravimo pažymėjimo kopiją;
3.    Viešųjų darbų programoje numatytų darbų aprašymą bei lėšų poreikį (pagal pridedamą lentelę).
Dokumentus prašome pateikti antspauduotuose vokuose, adresu: Jaunimo g. 2, Birštonas, Birštono savivaldybės konkurso viešiesiems darbams atlikti organizavimo komisijai, 319 kabinetas.
Daugiau informacijos tel. (8 319) 62 016, el. p. [email protected] arba internete, adresu www.birstonas.lt/naujienos/viešųjų darbų programos vykdymo konkursas.

 

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai