Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

 

Birštono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“(toliau – Priemonė). Vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. A1–293 patvirtintu sąrašu Priemonei remti, Birštono savivaldybei skirta 3706,0eurų.

Paraiškas Savivaldybės aprašo 4 punkte nurodytos teritorijos gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti gali teikti nurodytoje teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir/ar bendrijos, nevyriausybinės organizacijos.

Tinkamomis finansuoti Birštono miesto ir Birštono seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos –kultūrinė ir švietėjiška veikla,bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.

Pareiškėjai užpildytą nustatytos formos paraišką (originalą ir dvi kopijas) pateikia Birštono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriui, 332 kab., Jaunimo g.2, Birštonas.Papildoma informacija teikiama tel. (8 319) 56836 arba el.p. [email protected].Prie paraiškos pridedami dokumentai: pareiškėjo steigimo dokumentų (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) kopija; registracijos pažymėjimo kopija; jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, originalas ar tinkamai patvirtinta jo kopija, organizacijos narių sąrašas, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu – bendradarbiavimo susitarimo sutarties kopija, komerciniai pasiūlymai, kiti pareiškėjo pageidavimu pateikiami dokumentai.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti Birštono savivaldybėje aprašu, patvirtintu Birštono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-134 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Birštono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2017 m. rugsėjo 18 d., 15.00 val.

Dokumentai:

-2017 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ paraiška;

-Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Birštono savivaldybėje aprašas(priedai: paraiškos forma, konfidencialumo pasižadėjimas ir nešališkumo deklaracija, valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis);

-Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. AV-242 „Dėl lėšų paskirstymo, įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai