Birštono savivaldybėje 2018 metais brandos egzaminų pagrindinės ir pakartotinės sesijos laikotarpiu bazinė mokykla – Birštono gimnazija

Informuojame, kad Birštono savivaldybėje 2018 metais brandos egzaminų pagrindinės ir pakartotinės sesijos laikotarpiu bazine mokykla yra paskirta Birštono gimnazija (Kęstučio g. 29).
Asmenys, turintys brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos baigimo diplomą, Švietimo ir mokslo ministerijos raštą dėl užsienyje įgyto išsilavinimo/kvalifikacijos pripažinimo, tai yra, eksternai, gali laikyti pageidaujamus brandos egzaminus bazinėje mokykloje. Eksternas pasirinktą egzaminą gali laikyti pagrindinės ar pakartotinės sesijos metu.
Prašymą iki vasario 24 dienos pateikia (informacija iš Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo):
12.1. mokinys – savo mokyklos direktoriui;
12.2. buvęs mokinys – mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų pažymėjimą, direktoriui. Kartu su prašymu būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą. Pažymą apie turėtų įsiskolinimų likvidavimą (jeigu jie likviduoti kitoje mokykloje) mokyklos direktoriui privalu pateikti iki ugdymo plane nustatytos ugdymo proceso 12-osioms (gimnazijų IV) klasėms pabaigos. Reorganizuotos, likviduotos mokyklos buvęs mokinys – mokyklos, turinčios teisę jam išduoti brandos atestatą, direktoriui; laisvės atėmimo vietoje mokymosi pasiekimų pažymėjimą gavęs buvęs mokinys prašymą teikia savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens paskirtos mokyklos vadovui;
12.3. eksternas – bazinės mokyklos direktoriui iki vasario 24 dienos. Eksternas, pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios – Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui.
14. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo keisti neleidžiama.
15. Kartu su prašymu bazinės mokyklos direktoriui eksternas privalo pateikti:
15.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
15.2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
15.3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;
15.3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikos teikiamam viduriniam išsilavinimui;
15.4. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);
15.5. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.
16. Pateikęs prašymą eksternas (išskyrus laisvės atėmimo vietoje veikiančioje mokykloje registruotą eksterną) įmoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Bazinė mokykla gautas įmokas perveda į pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, sąskaitas ir naudoja jas eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti.

Pagal Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą parengė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Angelė Žiūraitienė

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai