Skelbiamas konkursas Birštono savivaldybės administracijos Biudžeto ir apskaitos skyriaus buhalterio pareigoms eiti

Birštono savivaldybės administracija (Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188750166, adresas Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas) skelbia konkursą Biudžeto ir apskaitos skyriaus buhalterio, specialisto, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigoms eiti (galimas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas, priklausantis nuo turimo profesinio darbo patirties (metais) – 5,74–7,24 (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Darbo pobūdis:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

-vadovaujantis buhalterio išrašytais kasos pajamų ir išlaidų orderiais, priima ir išmoka pinigus;

– remiantis pajamų ir išlaidų orderiais veda kasos knygą, sutikrina faktiškas pinigų sumas su jų likučiais kasos knygoje;

-pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

-atsiskaitantiems juridiniams asmenims išrašo sąskaitas faktūras;

-vykdo gautų PVM sąskaitų faktūrų registraciją;

-tvarko griežtos apskaitos blankų gavimo ir išdavimo apskaitą;

-atlieka vietinius ir tarptautinius mokėjimo pavedimus;

-ruošia socialinės paramos mokiniams, išmokų vaikams, piniginės socialinės paramos, šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam ir karštam vandeniui kompensacijų lėšų, renovuotų butų paskolų ir palūkanų kompensavimo, vienkartinių išmokų poreikio skaičiavimą ir teikia šiais klausimais pasiūlymus Skyriaus ir Socialinės paramos skyriaus vedėjui;

-kompensacijų neįgaliųjų šeimoms, būsto pritaikymo pagal neįgaliųjų asmenų poreikius išlaidų, Černobylio atominės elektrinės avarijos likvidavimo pasekmių dalyvių kompensacijų, pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms, kompensacijų sužalotiems atliekant būtinąją tarnybą sovietinėje armijoje, pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams lėšų poreikio skaičiavimą ir teikia Skyriaus ir Socialinės paramos skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl šių išmokų;

-ruošia nustatytos formos mėnesio, ketvirčio, pusmečio ir metines Skyriuje administruojamų išmokų ataskaitas ir kitus reikiamus duomenis apie biudžeto asignavimus ir nustatytais terminais teikia jas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Finansų ministerijai ir kitoms institucijoms;

-ruošia Skyriuje administruojamų išmokų duomenis Savivaldybės biudžeto projektui;

-apskaito Savivaldybės biudžeto lėšas pagal patvirtintas socialinių išmokų sąmatas;

-veda duomenis į programą „Labbis“, „PAVIS“, „SPIS“ ir kitas Savivaldybėje įdiegtas programas;

-dalyvauja Savivaldybėje inventorizuojant materialines vertybes ir pinigines lėšas;

-tinkamai saugo buhalterinius ir kitus dokumentus, pagal nustatytus reikalavimus įformina bylas ir perduoda į archyvą;

-dalyvauja Savivaldybės tarybos, Administracijos direktoriaus ar Skyriaus vedėjo sudarytų komisijų darbe;

-pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų kasmetinių atostogų, komandiruočių ir kitais nebuvimo darbe laikotarpiais;

-vykdo ir kitus su įstaigos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

-turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų krypčių grupės ekonomikos krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterijos srityje;

-būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais norminiais aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą ir mokėti juos taikyti praktikoje;

-sugebėti savarankiškai planuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti įvairaus pobūdžio dokumentus, išvadas, ataskaitas;

-išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo bei apskaitos taisykles ir teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų nuostatas, pagrindinius principus;

-mokėti dirbti su MS Word, MS Excel ir kt. kompiuterio programomis bei informacinėmis sistemomis.

 

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą bei profesinio darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas.
  3. Gyvenimo aprašymą.
  4. užpildytą pretendento anketą.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)  14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pasiteirauti apie konkursą galima: tel. (8 319) 56 409; 8 659 01 071,  el. p. vilma.klebauskiene@birstonas.lt.
Konkurso paskelbimo data – 2021 m. rugsėjo 15 d.

Skelbimo numeris – 73573

Skelbimo nuoroda VATIS Prašymų teikimo modulyje:

 https://portalas.vtd.lt/lt/biudzeto-ir-apskaitos-skyriaus-buhalteris-322;735730.html

 

Birštono savivaldybės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai