Pakartotinai kviečiame SVV subjektus teikti paraiškas paramai iš Birštono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo gauti

Birštono savivaldybės administracija kviečia smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus (toliau – SVV subjektai) teikti paraiškas finansinei paramai gauti.

Finansinė parama SVV subjektams teikiama siekiant sudaryti sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai ir verslumo skatinimui Birštono savivaldybėje, kompensuoti einamųjų metų ir praėjusių paskutiniųjų vienų kalendorinių metų išlaidas, numatytas Birštono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatuose (toliau – Nuostatai), patvirtintuose Birštono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. TSE-200 (pridedami).

Kviečiame 2022 m. rugpjūčio 16 d.–rugsėjo 9 d. teikti paraiškas finansinei paramai – subsidijai verslo idėjos projektui įgyvendinti – gauti. Paraiškos forma subsidijai verslo idėjos projekto įgyvendinimui (priedas Nr. 2) pridedama.

Subsidija verslo idėjos projektui įgyvendinti skiriama, kai:

  • pareiškėjas kuria ir naujai registruoja įmonę ir vykdo veiklą Birštono savivaldybėje;
  • pareiškėjas sukuria ne mažiau kaip vieną naują darbo vietą ir įdarbina Birštono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusį asmenį;
  • ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl subsidijos skyrimo verslo idėjai įgyvendinti pasirašymo, pareiškėjas turi įregistruoti įmonę ar gauti individualios veiklos pažymėjimą, verslo liudijimą ar kitą ekonominės veiklos vykdymą pagrindžiantį dokumentą;
  • subsidijos gavėjas gautą subsidiją Projekto įgyvendinimui turi panaudoti tais pačiais kalendoriniais metais;
  • subsidijos gavėjas negali būti gavęs finansinės paramos, finansuojamos Savivaldybės biudžeto lėšomis tais metais iš kitų Fondų, tam pačiam verslo idėjos projektui finansuoti;
  • verslo idėjos projektas subsidijai gauti turi atitikti Nuostatų 14 ir 15 punktus;
  • pagrindimo tinkamos išlaidos: naujos / dėvėtos įrangos įsigijimas; infrastruktūros / patalpų pritaikymas ūkinei veiklai vykdyti; kitos tiesiogiai su verslo idėjos projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos.

Taip pat primename, kad Birštono savivaldybėje veiklą vykdantys SVV subjektai, gali susigrąžinti dalį lėšų už patirtas įmonės steigimosi išlaidas, dalyvavimo Lietuvoje rengiamoje parodoje / mugėje ploto nuomos ir dalyvio mokesčio išlaidas, už įmonės darbuotojų mokymų išlaidas, interneto svetainės ar elektroninės parduotuvės sukūrimo ir palaikymo išlaidas, už prekės ženklo, išradimo patentavimo procedūrų išlaidas, taip pat nukentėjusiems nuo pandemijos, karantino SVV subjektams, skiriant dalinį negyvenamųjų patalpos nuomos mokesčio kompensavimą. Paraiškos forma kompensacijai gauti (priedas Nr. 1) pridedama. Atkreiptinas dėmesys  į tai, jog paraiškos dėl išlaidų kompensavimo priimamos visus kalendorinius metus, bet ne vėliau kaip iki lapkričio 15 d.

Paraiška rengiama vadovaujantis Nuostatų 14, 15, 30 ir 31 punktais. Užpildyta paraiškos forma pasirašoma rašytiniu arba elektroniniu parašu ir kartu su išlaidas pagrindžiančiais dokumentais pateikiama tiesioginiu arba elektroniniu būdu, t. y. adresu: Birštono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Jaunimo g. 2, Birštonas, 314 kab. arba el. paštu [email protected].

Teisės aktai:

Birštono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatai (pridedami)

Paraiškos forma kompensacijai gauti (priedas Nr. 1) (pridedama)

Paraiškos forma subsidijai verslo idėjos projekto įgyvendinimui (priedas Nr. 2) (pridedama)

Detalesnė informacija dėl SVV subjektų rėmimo Savivaldybės internetiniame puslapyje, adresu https://birstonas.lt/verslininkams/remimas/ .

Informaciją ir konsultacijas dėl paramos gavimo, paraiškų rengimo teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Suchockienė, tel. 8 319 56 836, 8 603 51 251, el. p. [email protected]

 

Birštono savivaldybės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai