Konkursas UAB „Birštono vandentiekis“ direktoriaus pareigoms eiti

Birštono savivaldybės administracija skelbia konkursą:

UAB „Birštono vandentiekis“ (toliau – bendrovė) direktoriaus pareigoms eiti (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės algos baziniais dydžiais) – 12,7).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui.

Bendrovės direktorius, einantis šias pareigas, privalo atitikti šiuos bendruosius ir  specialiuosius reikalavimus:

 1. būti Lietuvos Respublikos piliečiu arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 2. turėti aukštąjį universitetinį aplinkos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą;
 3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį ir ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį vandentvarkos srityje;
 4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymą, kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius uždarųjų akcinių bendrovių veiklą, darbo santykių reguliavimą, viešuosius pirkimus, vandentvarkos procesus ir kitų bendrovei nustatytų tikslų ir uždavinių vykdymą, Birštono savivaldybės tarybos sprendimus, Administracijos direktoriaus įsakymus, bendrovės įstatus, šiuos pareiginius nuostatus ir gebėti juos taikyti;
 5. išmanyti vandentvarkos politiką bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant bendrovės veiklą; žinoti bendrovės veikimo principus ir būti susipažinusiam su bendrovės technologiniais sprendimais, jų būdais ir plėtra;
 6. gebėti nustatyti rizikingas bendrovės veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
 7. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
 8. per pastaruosius 5 metus asmuo nebūtų atšauktas iš juridinio asmens valdymo organo dėl netinkamo pareigų vykdymo;
 9. nebūtų aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo penktajame skirsnyje, dėl kurių asmuo negali dirbti valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės vadovu ar būti kolegialaus organo nariu;
 10. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti bendrovės veiklą, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti bendrauti, dirbti komandoje;
 11. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų derinimo tvarką;
 12. mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
 13. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir gebėti priimti sprendimus;
 14. turėti strateginio planavimo, pokyčių valdymo ir finansinių išteklių planavimo bei dalykinio bendravimo įgūdžių, gebėti organizuoti ir planuoti bendrovės darbą;
 15. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 16. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio (-ų) dokumento (-ų) kopiją (-s);
 4. kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams kopijas;
 5. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį;
 6. užpildytą pretendento anketą (Pagal Konkursų į Birštono savivaldybės valdomų bendrovių, kai savivaldybė yra vienintelis akcininkas, vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. (6.4.E.) AVE-00305) 1 priedą);
 7. savo, kaip pretendento į bendrovės vadovo pareigas, veiklos programą (toliau – veiklos programa).

Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku. Tiesiogiai dokumentai teikiami Birštono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui (Jaunimo g. 2, Birštonas); registruotu laišku teikiami adresu: Birštono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui (Jaunimo g. 2 Birštonas); elektroniniu paštu teikiami adresu: [email protected].

Pretendentų dokumentai priimami per 10 (dešimt) darbo dienų po konkurso paskelbimo ( iki 2022 m. gruodžio 5 d. imtinai );

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, Teisės ir civilinės metrikacijos  skyrius gali prašyti patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus pretendentų, kurie jau pateikė dokumentus per skelbime nustatytą terminą. Pretendentai patikslintus ir / ar papildytus dokumentus privalo pateikti ne vėliau kaip per 4 darbo dienas.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis ir veiklos programos vertinimas.

Pasiteirauti galima: tel. (8-319) 56 409; 8 659 01071,  el. p. [email protected]

Konkurso paskelbimo data – 2022 m. lapkričio 21 d.

 

Birštono savivaldybės informacija

                    

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai