Birštono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklos nuostatai

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2020 m. liepos 8 d.

  įsakymu Nr. AV-250

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI
   I. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Birštono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus (toliau – Skyriaus) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, struktūrą ir teises.

  2. Skyriaus paskirtis – dalyvauti formuojant Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus politiką, teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti švietimo, kultūros ir sporto viešąjį administravimą Savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigose, prižiūrėti kitų Savivaldybės įstaigų, kuriose organizuojamas vaikų ir suaugusiųjų neformalusis švietimas, vaikų užimtumas, šios srities veiklą.

  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo, mokslo ir sporto ministro, kultūros ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Savivaldybės institucijų sprendimais, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais.

  4. Skyrius teisės aktų nustatyta tvarka turi antspaudą, blanką su herbu ir savo pavadinimu.

  5. Skyriaus veiklą, įgyvendinant valstybės švietimo, kultūros ir sporto politiką, koordinuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Kultūros ministerija.

   II. SKYRIAUS VALDYMAS IR STRUKTŪRA
  6. Skyriaus uždaviniai:

  6.1. užtikrinti valstybės ir Savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto politikos įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje; Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, švietimo, mokslo ir sporto, kultūros ministrų įsakymų, Savivaldybės teisės aktų, reglamentuojančių švietimą, kultūrą ir sportą, vykdymą;

  6.2. organizuoti, stebėti ir tobulinti bendrąjį ugdymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos teikimą ir vaikų užimtumą;

  6.3. kuruoti ir koordinuoti sportinę, kultūrinę veiklą, užtikrinančią vaikų papildomą ugdymą, užimtumą bei suaugusiųjų įtraukimą į aktyvų dalyvavimą kultūriniame ir sportiniame gyvenime.

  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. analizuoja švietimo būklę, teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas. Teikia visuomenei, Švietimo, mokslo ir sporto bei Kultūros ministerijoms Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo, kultūros ir sporto būklę Savivaldybėje;

  7.2. rengia Savivaldybės ilgalaikius švietimo, kultūros ir sporto politikos plėtros tikslų ir priemonių projektus, dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projekto švietimo, kultūros ir sporto dalį;

  7.3. teikia Savivaldybės institucijoms siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;

  7.4. organizuoja ir tvarko Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą, užtikrindamas, kad visi Savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 metų mokytųsi pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;

  7.5. koordinuoja Savivaldybės švietimo ir neformaliojo ugdymo įstaigų veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais;

  7.6. organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus;

  7.7. organizuoja Savivaldybės mokyklų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją;

  7.8. atlieka Savivaldybės ugdymo įstaigų veiklos priežiūrą, inicijuoja jų periodišką išorinį vertinimą, prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones;

  7.9. inicijuoja ir dalyvauja organizuojant švietimo, kultūros ir sporto projektų arba programų rengimą, jų teikimą fondams, konkursams bei juos įgyvendinant;

  7.10. rengia sprendimų, potvarkių ir įsakymų projektus švietimo, kultūros ir sporto veiklą reglamentuojančiais klausimais, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą dėl:

  7.10.1. Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų patvirtinimo, Savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos, leidimų steigti filialus;

  7.10.2. Savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigų nuostatų pakeitimų ir papildymų;

  7.10.3. pritarimo Savivaldybės mokyklų  strateginiams ir ugdymo planams;

  7.10.4. Savivaldybės neformaliojo švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos;

  7.10.5. mokslo metų pradžios ir trukmės Savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose;

  7.10.6. asmenų priėmimo į Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, kito neformaliojo vaikų švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklas,  bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos nustatymo;

  7.10.7. atlyginimo dydžio nustatymo už: vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą; ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklos nuostatuose (įstatuose) nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas; Savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, taip pat dėl teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų nustatymo tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

  7.10.8. Savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių nemokamo vežimo į mokyklas ir atgal tvarkos ir atvejų nustatymo;

  7.10.9. sąlygų organizuoti vaikų ir mokinių maitinimą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose sudarymo.

  8. Rengia kitus Savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir įsakymų projektus.

  9. Organizuoja centralizuotą vaikų priėmimą į Birštono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas.

  10. Koordinuoja vaikų sveikatos stiprinimo strategijų įgyvendinimą.

  11. Koordinuoja neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų vykdymą.

  12. Vykdo Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų sporto ir kultūros įstaigų veiklos priežiūrą, rengia dokumentus šių įstaigų vadovų darbo santykių klausimais.

  13. Bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis Skyriaus veiklos klausimais.

  14. Dalyvauja organizuojant miesto, šalies ir tarptautinius renginius (olimpiadas, konkursus, apžiūras, varžybas, viktorinas ir kt.), analizuoja jų rezultatus.

  15. Padeda mokykloms apsirūpinti vadovėliais, literatūra, programomis, bendraisiais ugdymo planais, egzaminų ir kita mokykline dokumentacija, pažymėjimais, mokymo priemonėmis.

  16. Koordinuoja tautinių mažumų mokinių ir užsieniečių vaikų ugdymo organizavimą.

  17. Kontroliuoja, kaip Birštono savivaldybėje vykdomas Valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai ir kiti valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojantys teisės aktai.

  18. Tikrina, ar taisyklinga valstybinė kalba vartojama Birštono savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų interneto svetainėse, viešuosiuose užrašuose, antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose, gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose.

  19. Rengia pranešimus, skelbimus Birštono savivaldybės interneto svetainėje apie Birštono savivaldybės administracijos ir Savivaldybės įstaigų veiklą.

  20. Užtikrina informacinių technologijų įrangos funkcionavimą ir administruoja Savivaldybės interneto svetainę www.birstonas.lt, skelbia ir atnaujina bendrąją Savivaldybės informaciją.

  21. Tvarko ir administruoja Savivaldybei priskirtas informacinių sistemų duomenų bazes (registrus).

  22. Koordinuoja, rengiant Savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto programų strateginius planus.

  23. Teikia informaciją Savivaldybės tarybai, merui, Administracijos direktoriui ir Administracijos struktūriniams padaliniams pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka.

  24. Tvarko Skyriaus archyvą pagal Savivaldybės administracijos nustatytą tvarką.

  III. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS STRUKTŪRA
  25. Skyrius – Savivaldybės administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.

  26. Skyriaus vadovas ir specialistai priimami į pareigas ir atleidžiami iš jų Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka, atsižvelgiant į švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatomus kvalifikacinius reikalavimus švietimo padalinių vadovams ir specialistams.

  27. Skyriaus darbuotojų darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Darbo kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

  28. Skyriaus darbuotojų pareigybių skaičių, pavadinimus ir aprašymus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

  29. Nesant Skyriaus vedėjo, jį pavaduoja Administracijos direktoriaus paskirtas darbuotojas.

  30. Skyriaus darbuotojai dirba vadovaudamiesi šiais Nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis ir pareigybių aprašymais, kuriuos tvirtina Administracijos direktorius.

   IV. SKYRIAUS, JO VADOVO TEISĖS IR ATSKAITOMYBĖ
  31. Skyrius turi teisę:

  31.1. kreiptis į valstybinio ir Savivaldybės administravimo subjektus;

  31.2. pagal savo kompetenciją gauti iš Savivaldybės įstaigų, Administracijos padalinių ir darbuotojų, įeinančių į struktūrinius padalinius, informaciją, kurios reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti bei funkcijoms atlikti;

  31.3. bendradarbiauti su kitų savivaldybių administracijų švietimo, kultūros ir sporto padaliniais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

  31.4. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti rengiant Savivaldybės, švietimo, kultūros ir sporto įstaigų vadovų skyrimo konkursus;

  31.5. mokytis ir tobulinti kvalifikaciją iš valstybės, Savivaldybės biudžeto, fondų bei kitų lėšų;

  31.6. Savivaldybės institucijų įgaliojimu atstovauti Savivaldybei kitose įstaigose ir organizacijose.

  32. Skyriaus vadovas atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai