Birštono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA
  Birštono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
  2020 m. birželio 30 d.
  Birštono savivaldybės kontrolieriaus įsakymas Nr.: 1-6

   

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS
  VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

   

  I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
  2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės kontrolieriui.

  II SKYRIUS VEIKLOS SRITIS

  3. Pagrindinė veiklos sritis:
  3.1. priežiūra ir kontrolė.
  4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
  4.1. stebėsena ir analizė;
  4.2. dokumentų valdymas.

  III SKYRIUS PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

  5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
  5.1. finansinių, teisėtumo ir veiklos auditų atlikimas.
  6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
  6.1. asmens duomenų apsauga;
  6.2. Dokumentų valdymas apskaita ir kontrolė.

   

  IV SKYRIUS FUNKCIJOS

  7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
  8. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
  9. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
  10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
  11. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
  12. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
  13. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
  14. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
  15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
  16. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
  17. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
  18. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
  19. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
  20. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
  21. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
  22. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
  23. Administruoja dokumentus arba prireikus koordinuoja dokumentų administravimą.
  24. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
  25. Į apskaitą įtraukia bylas arba prireikus koordinuoja bylų apskaitą.
  26. Organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą arba prireikus koordinuoja archyvinių dokumentų saugojimo ir naudojimo organizavimą.
  27. Organizuoja dokumentų vertės ekspertizę arba prireikus koordinuoja dokumentų vertės ekspertizės organizavimą.
  28. Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymo priežiūrą.
  29. Rengia dokumentacijos planą ir registrų sąrašą arba prireikus koordinuoja dokumentacijos planų ir registrų sąrašų rengimą.
  30. Rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
  31. Rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais.
  32. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo rengimą.
  33. Ruošia ir perduoda dokumentus valstybės archyvui arba prireikus koordinuoja dokumentų valstybės archyvui ruošimą ir perdavimą.
  34. Atlieka asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas.
  35. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

  V SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  36. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
  36.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
  36.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
  36.3. studijų kryptis – apskaita (arba);
  36.4. studijų kryptis – finansai (arba);
  arba:
  36.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
  36.6. darbo patirtis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;
  36.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
  37. Atitikimas kitiems reikalavimams:
  37.1. išmanyti valstybinio audito reikalavimus ir tarptautinius audito standartus.

  VI SKYRIUS KOMPETENCIJOS

  38. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
  38.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;
  38.2. organizuotumas – 3;
  38.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
  38.4. analizė ir pagrindimas – 3;
  38.5. komunikacija – 3.
  39. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
  39.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.
  40. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
  40.1. finansų valdymas ir apskaita – 3.

  Susipažinau

  (Parašas)

  (Vardas ir pavardė)

  (Data)

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai