Kontrolieriaus tarnybos funkcijos

  1. Planuoja ir organizuoja savo veiklą;
  2. Atlieka Savivaldybės administracijos, įstaigų, Savivaldybės administravimo subjektų planinius ir veiklos plane numatytus finansinius ir veiklos auditus;
  3. Atlieka Savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinius ir veiklos auditus;
  4. Atlieka Savivaldybės biudžeto vykdymo, Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų išlaidų sąmatų, turto apskaitos ir finansinės atskaitomybės auditą;
  5. Atlieka Savivaldybės sudarytų fondų auditą;
  6. Atlieka įstaigoms, organizacijoms ir kitiems juridiniams asmenims Savivaldybės suteiktų lėšų ir (arba) perduoto turto auditą, siekdama nustatyti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai šis turtas naudojamas;
  7. Atlieka Savivaldybės turto apskaitos, valdymo, naudojimo ir disponavimo turtu kontrolę;
  8. Atlieka Savivaldybės vietinių rinkliavų kontrolę;
  9. Tikrina turto vertinimo pagrįstumą iki tol, kol išmokamas savininkams atlyginimas už valstybės išperkamą turtą;
  10. Rengia išvadas dėl pateiktos tvirtinti metinės Savivaldybės biudžeto įvykdymo apyskaitos, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;
  11. Rengia išvadą dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos;
  12. Rengia išvadas dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už Savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;
  13. Rengia Tarnybos veiklos metinę ataskaitą;
  14. Rengia ir teikia merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, audituojamų Savivaldybės administravimo subjektų bei Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų;
  15. Organizuoja ir tvarko Tarnybos raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;
  16. Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole, Savivaldybių kontrolierių asociacija, Lietuvos Respublikoje veikiančiomis audito institucijomis, įstaigomis, įmonėmis bei vidaus audito tarnybomis.
  17. Nuolat kelia savo kvalifikaciją ir gilina profesinius sugebėjimus;
  18. Atlieka vidaus administravimo išorės auditą, siekiant įvertinti administracinės veiklos kokybę bei efektyvumą, taip pat vidaus kontrolės ir vidaus audito sistemos patikimumą ir įstatymų nustatyta tvarka teikia rekomendacijas jai gerinti;
  19. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų nustatytas funkcijas. 
  20. Rengia išvadas dėl Savivaldybės koncesijų suteikimo konkurso sąlygų ir pagrindinių koncesijų sutarties sąlygų bei išvadas dėl galutinių koncesijos sutarties projektų

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai