Priėmimo valandos

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS  MERAS

  POTVARKIS

  DĖL ASMENŲ PRIĖMIMO TVARKOS

  2016 m. kovo 4 d. Nr. MV-8

    Birštonas

   

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 16 punktu,
  1. N u s t a t a u, kad Birštono savivaldybės vadovai savivaldybės tarybos, mero kompetencijos klausimais asmenis priima šia tvarka:
  1.1. Meras užsiregistravusius asmenis priima kiekvieną antradienį nuo 9.00 iki 12.00 val. ir nuo 17.00 iki 18.00 val. 208 kabinete (II aukštas, Jaunimo g. 2, Birštonas).
  1.2. Mero pavaduotojas užsiregistravusius asmenis priima kiekvieną trečiadienį nuo 9.00 iki 12.00 val. ir nuo 17.00 iki 18.00 val. 209 kabinete (II aukštas, Jaunimo g. 2, Birštonas).
  1.3. Asmenys priėmimui pas merą ar mero pavaduotoją registruojami iš anksto telefonu (8 319) 56 830 arba Birštono savivaldybės 207 kabinete (II aukštas, Jaunimo g. 2, Birštonas). Registruojantis reikia nurodyti asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, telefono numerį, savivaldybės vadovą, į kurį bus kreipiamasi, ir prašymo esmę.
  1.4. Savivaldybės meras ir mero pavaduotojas organizuoja gautų prašymų nagrinėjimą, adresuoja juos savivaldybės administracijai ar politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams, savivaldybės tarybos nariams, savivaldybės įmonių ar įstaigų vadovams pagal kompetenciją.
  1.5. Meras ir mero pavaduotojas teikia atitinkamų teisės aktų projektus dėl asmenų prašymuose išdėstytų problemų sprendimo savivaldybės tarybai, jei šių sprendimų priėmimas priskirtas šios institucijos kompetencijai.
  1.6. Šiame potvarkyje paminėtų priėmimų metu gauti asmenų prašymai, pareiškimai bei skundai, išskyrus Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose nustatytus atvejus, savivaldybėje nagrinėjami ir asmenys aptarnaujami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintomis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis.
  2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios 2011 m. gruodžio 9 d. Birštono savivaldybės mero potvarkį Nr. MV-26 „Dėl asmenų priėmimo tvarkos“.
  Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
  Savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai