Savivaldybės gydytojo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Birštono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas) (toliau – savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
  II SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2. Įgyvendinti Savivaldybėje valstybės ir savivaldybės sveikatos politiką, derinti Savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą, įgyvendinant sveikatos programas, organizuoti įmonių, įstaigų ir organizacijų, esančių Savivaldybės teritorijoje, sanitarinę priežiūrą.
  III SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos sirties – asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros – funkciją.
  IV SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų administracinio darbo sveikatos priežiūros ar viešojo administravimo įstaigose darbo patirtį;

  4.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, viešojo administravimo, vietos savivaldos įstatymus, sveikatos politiką, sveikatos teisę, sveikatos ekonomiką, sveikatos priežiūros vadybą, dokumentų rengimą ir tvarkymą reglamentuojančius įstatymus bei kitus teisės aktus ir mokėti juos taikyti praktikoje;

  4.3. mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterio programomis;

  4.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.

  V SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  5.1. Savivaldybės teritorijoje organizuoja Lietuvos sveikatos strategijos, valstybinių sveikatinimo programų ir kitų valstybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja juos įgyvendinant;

  5.2. nuolat analizuoja Savivaldybės gyventojų sveikatos būklę ir jos rizikos veiksnius, pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės merui, Administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;

  5.3. pagal kompetenciją vykdo Savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklos priežiūrą, koordinuoja jų veiklą, Savivaldybės merui, Administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms teikia išvadas ligų prevencijos ir sveikatinimo klausimais;

  5.4. organizuoja ir koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą sveikatos klausimais;

  5.5.  koordinuoja socialinių partnerių įtraukimą į savivaldybių sveikatinimo veiklą;

  5.6. vykdo Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme numatytas funkcijas;

  5.7. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl:

  5.8. lėšų Savivaldybės sveikatinimo veiklai finansuoti poreikio bei panaudojimo;

  5.9. dėl griežtesnių negu teisės aktuose numatyti reikalavimų nustatymo visuomenės sveikatos priežiūros srityje Savivaldybės teritorijoje, kai tai numato įstatymai;

  5.10. kitas išvadas ir pasiūlymus savo kompetencijos klausimais;

  5.11. pagal kompetenciją prižiūri, ar Savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi sveikatinimo veiklą reglamentuojančių įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;

  5.12. pagal kompetenciją užtikrina valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų ir savarankiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo kontrolę;

  5.13. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės mero įgaliojimus rengia Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytų sveikatinimo veiklos sutarčių projektus, pagal kompetenciją dalyvauja kontroliuojant, kaip jų laikomasi;

  5.14. organizuoja Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, likviduojant stichinių nelaimių, avarijų, ekologinių katastrofų padarinius;

  5.15. nagrinėja pareiškimus ir skundus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimais, sprendžia juos pagal savo įgaliojimus arba perduoda spręsti Savivaldybės administracijai pagal kompetenciją;

  5.16. rengia ir teikia Administracijos direktoriui, Savivaldybės tarybai sveikatinimo veiklos teisės aktų projektus;

  5.17.   vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei su savivaldybės gydytojo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai

  VI SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas) yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai