Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-481

   
  STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Pareigybės lygmuo – poskyrio vadovas (vedėjo pavaduotojas) (VII lygmuo).

  2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

  II SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Veiklos planavimas.

  4. Sprendimų įgyvendinimas.

  5. Stebėsena ir analizė.

  6. Viešieji pirkimai.

  III SKYRIUS

  PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

  7. Pareigybės specializacija veiklos planavimo srityje – strateginis veiklos planavimas.

  8. Pareigybės specializacija sprendimų įgyvendinimo veiklos srityje – strateginis veiklos planavimas.

  9. Pareigybės specializacija stebėsenos ir analizės veiklos srityje – strateginis veiklos planavimas.

  10. Pareigybės specializacija viešųjų pirkimų veiklos srityje – viešieji pirkimai.

  IV SKYRIUS

  FUNKCIJOS

  11. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

  12. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

  13. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

  14. Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

  15. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

  16. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.

  17. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.

  18. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

  19. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.

  20. Dalyvauja rengiant Savivaldybės, regiono ir nacionalinius strateginius planus.

  21. Sistemina ir teikia informaciją apie Savivaldybės investicijų projektus.

  22. Dalyvauja rengiant biudžeto projektus, rengia siūlymus dėl išlaidų įvairioms programoms ir investicinių projektų bendrojo finansavimo skyrimo.

  23. Teikia konsultacijas kitų skyrių ir tarnybų, institucijų darbuotojams ES projektų rengimo ir įgyvendinimo srityse siekiant efektyvesnio projektų rengimo ir įgyvendinimo proceso, kai projektus rengia ir įgyvendina ne Skyrius.

  24. Bendradarbiauja su įvairiomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis  institucijomis, Savivaldybės skyriais, Savivaldybei pavaldžiomis institucijomis, socialiniais–ekonominiais partneriais, formuojant Savivaldybės plėtros politiką, rengiant investicines programas bei siekiant operatyviai spręsti kylančias problemas dėl projektų rengimo ar įgyvendinimo.

  25. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

  V SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

  26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  26.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

  26.3. studijų kryptis – vadyba (arba);

  26.4. studijų kryptis – ekonomika;

  arba:

  26.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  26.6. darbo patirtis – projektų valdymo patirtis;

  26.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

  27. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

  27.1. kalba – anglų;

  27.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

  VI SKYRIUS

  KOMPETENCIJOS

  28. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  28.1. komunikacija – 4;

  28.2. analizė ir pagrindimas – 4;

  28.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

  28.4. organizuotumas – 4;

  28.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

  29. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  29.1. lyderystė – 2;

  29.2. veiklos valdymas – 2;

  29.3. strateginis požiūris – 3.

  30. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  30.1. informacijos valdymas – 4.

  31. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  31.1. dokumentų valdymas – 4;

  31.2. veiklos planavimas – 4.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai