Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto Pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-479

  ŪKIO, TURTO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

  2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

  II SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Pagrindinė veiklos sritis:

  3.1. turto valdymas.

  4. Papildoma veiklos sritis:

  4.1. sprendimų įgyvendinimas.

  III SKYRIUS

  PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

  5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

  5.1. Savivaldybės ir valstybės turto administravimas.

  6. Papildomos veiklos srities specializacija:

  6.1. Savivaldybės ir valstybės turto administravimas.

  IV SKYRIUS

  FUNKCIJOS

  7. Apdoroja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą.

  8. Atlieka pirminę turto apskaitą arba prireikus koordinuoja pirminės turto apskaitos atlikimą ir dalyvauja atliekant turto inventorizaciją.

  9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

  10. Organizuoja turto naudojimą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo organizavimą.

  11. Rengia ir teikia informaciją su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

  12. Rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais.

  13. Rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusių dokumentų rengimą.

  14. Vertina ir planuoja investicijų į turtą poreikį arba prireikus koordinuoja investicijų į turtą poreikio vertinimą ir planavimą.

  15. Vertina turto tinkamumą naudoti, organizuoja turto nurašymą, išardymą ir likvidavimą arba prireikus koordinuoja turto tinkamumo naudoti vertinimą, nurašymo, išardymo ir likvidavimo organizavimą.

  16. Vykdo turto priežiūrą arba prireikus koordinuoja turto priežiūros vykdymą.

  17. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

  18. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

  19. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

  20. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

  21. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

  22. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

  23. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

  24. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

  25. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

  V SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

  26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  26.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

  26.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

  26.4. studijų kryptis – teisė;

  arba:

  26.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  26.6. darbo patirtis – ilgalaikio turto valdymo patirtis;

  26.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

  VI SKYRIUS

  KOMPETENCIJOS

  27. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  27.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

  27.2. organizuotumas – 3;

  27.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

  27.4. analizė ir pagrindimas – 3;

  27.5. komunikacija – 3.

  28. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  28.1. informacijos valdymas – 3.

  29. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  29.1. turto valdymas – 3.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai